Prop. 237 L (2020–2021)

Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden