Prop. 237 L (2020–2021)

Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven)

Til innholdsfortegnelse

4 Høringen

Departementet sendte 6. mai 2019 på høring forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og ny lov om tollavgift (tollavgiftsloven). De to nye lovene skal erstatte tolloven fra 2007. Høringsfristen var 31. august 2019. Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for økonomistyring

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Innovasjon Norge

 • Norges Bank

 • Oljeskattekontoret

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokatembetet

 • Skattedirektoratet

 • Tolldirektoratet

 • Statistisk sentralbyrå

 • ØKOKRIM

 • Riksrevisjonen

 • Sivilombudsmannen

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Bedriftsforbundet

 • Bilimportørenes Landsforening

 • Coop Norge Handel AS

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Revisorforening

 • Det Norske Veritas

 • Finans Norge

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • KS

 • Kystrederiene

 • Hurtigbåtenes Rederiforbund

 • IKT-Norge

 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Morokulien – Grensetjenesten

 • NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

 • Norges Bondelag

 • Norges Fiskarlag

 • Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Flygerforbund

 • Norsk Kabinforening

 • Norsk Sjøoffisersforbund

 • Norsk Øko-Forum

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Petoro AS

 • Regnskap Norge

 • Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund

 • Småbedriftsforbundet

 • Skattebetalerforeningen

 • Statkraft AS

 • Statnett SF

 • Storbedriftenes skatteforum v/Statoil ASA

 • Transportsentralen A/L

 • Unio

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Økonomiforbundet

Følgende høringsinstanser har kommet med merknader til høringsforslaget:

 • Forsvarsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Datatilsynet

 • Innovasjon Norge – Eksportsenteret

 • Kripos

 • Kystverket

 • Landbruksdirektoratet

 • Politidirektoratet

 • Riksadvokaten

 • Skattedirektoratet

 • Statens vegvesen

 • Statistisk sentralbyrå

 • Tolldirektoratet

 • Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

 • Advokatforeningen

 • BDO Advokater AS

 • Betul Akdeniz

 • NHO Logistikk og Transport

 • NHO Mat og Drikke

 • Norsk olje og gass

 • Norsk Tollerforbund

 • Norsk Øko-forum

 • Næringslivets avgiftsforum

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Regnskap Norge

 • Statnett SF

 • Tolletatens Juristforening

 • Virke

Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har meddelt at de ikke har merknader til forslaget. Samferdselsdepartementet viser til merknadene fra Kystverket og Statens vegvesen, og gir uttrykk for at de ikke har ytterligere merknader.

Det overordnede målet med departementets gjennomgang av tolloven og forslag til ny lovstruktur er å etablere et oppdatert lovverk som er bedre tilpasset Tolletatens ansvarsområder etter oppgaveoverføringen til Skatteetaten. Hensikten er både å synliggjøre Tolletatens oppgaver etter eget regelverk med hovedvekt på vareførselskontrollen, og å klargjøre og forankre i loven at etaten også utfører en rekke oppgaver for andre myndigheter. Kun et fåtall høringsinstanser har konkrete merknader til dette formålet. Advokatforeningen uttaler at den er positiv til en fornyelse og forbedring av regelverket på tollområdet, mens Næringslivets hovedorganisasjon mener det er positivt at Finansdepartementet har utarbeidet forslag til nytt regelverk på tollområdet, og at dette i større grad harmoniserer tollbestemmelsene med det gjeldende regelverket for skatt. Også Statistisk sentralbyrå er positiv til flere av de uttalte målene, og viser til at det fremhever næringslivets plikt til å oppgi korrekt informasjon om vareførselen, uavhengig av om varene er belagt med toll.

Mange av høringsinstansene har merknader til departementets forslag om å erstatte dagens tollov med to nye lover; lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift. Skattedirektoratet skriver at de slutter seg til departementets forslag, mens andre høringsinstanser mener at forslaget til to lover er lite brukervennlig, og begrunner dette med behovet for dobbeltregulering og uklare grensesnitt mellom lovene. Det gjelder blant annet Advokatforeningen som viser til at forslaget kan fremstå som noe komplekst og teknisk, noe som gjør det vanskelig for ikke-jurister å se konsekvensene av forslaget. Tilsvarende gjelder Landbruksdirektoratet som stiller spørsmål ved om delingen i to lover vil bidra til den ønskede forenklingen, og Norsk Øko-forum som uttaler at deling av tolloven ikke kan anses å bidra til forenkling, da regelverket fremstår som mindre brukervennlig og gjør det vanskelig å se helheten. En mer fullstendig gjengivelse av høringsinstansenes uttalelser og departementets vurderinger følger i kapittel 5 om ny lovstruktur.

Flere høringsinstanser har merknader og konkrete forslag til endringer i lovforslagene. Her behandles uttalelsene fra Norsk olje og gass og Statnett, mens forslag fra andre høringsinstanser behandles enten under de generelle merknadene eller i de spesielle merknadene til de enkelte lovbestemmelsene.

Norsk olje og gass har forslag om forenkling av tollprosedyrene for vareførsel til og fra norsk kontinentalsokkel. Organisasjonen viser til at vareflyten til og fra kontinentalsokkelen skiller seg vesentlig fra den alminnelige inn- og utførsel av varer og uttaler:

«Det karakteristiske for sokkelvirksomheten er at de samme varene sendes frem og tilbake mellom land og sokkelinstallasjonene, og varene tollbehandles under samme tollprosedyre gang etter gang. Den omfattende tollbehandlingen medfører betydelige kostnader uten at den etter Norsk olje og gass’ syn er verdiskapende eller nyttig. Sett i lys av de spesielle forhold innen denne sektoren, mener Norsk olje og gass det er et betydelig rom for ytterligere forenklinger uten at myndighetenes behov for opplysninger og kontroll svekkes. Forslagene om forenklinger berører svært mange av aktørene i petroleumsnæringen enten direkte eller indirekte. I første rekke berører forslagene tollagerholdere som håndterer vareflyten som kommer i retur fra den norske delen av kontinentalsokkelen. De fleste av disse har tollager A med varianten «Offshorebevilling». I tillegg vil mange andre aktører i petroleumsnæringen ha nytte av forenklingene. Dette er virksomheter som ikke har tollager selv, men som må forholde seg til tollprosedyrer på grunn av at de omfattes av logistikkflyten.
Som nevnt skiller vareførselen til og fra kontinentalsokkelen seg fra ordinær vareførsel ved at de samme varene går frem og tilbake mellom installasjonene på sokkelen og eierne på land. På land blir utstyret reparert, vedlikeholdt og deretter enten lagt inn på lager eller gjenutført til bruk på sokkelen.
I praksis er alt utstyr som går i denne «loopen» tidligere innført til fastlandet og tollbehandlet der. De mest vanlige formene for tollbehandling er at varene er fortollet eller lagt inn på tollager. Vi antar derfor at disse varene har liten eller ingen kontrollmessig interesse.»

På denne bakgrunn foreslår Norsk olje og gass endringer i enkelte forskriftshjemler og at det i forskrift gis unntak fra kravet om levering av deklarasjon ved bruk av prosedyren tollager for varer fra kontinentalsokkelen, fra kravet om å føre og sende inn merknadsjournal, fra bruk av tollprosedyren forpassing ved videreforsendelse av varer i retur fra norsk del av kontinentalsokkelen og fra deklareringsplikten ved utførsel for kode 91-varer.

Statnett viser til de særlige hensyn som gjør seg gjeldende ved inn- og utførsel av elektrisk kraft og uttaler:

«Som nevnt er elektrisk kraft en vare som hverken kan lagres, sees eller berøres. Videre er det heller ikke mulig å vite hvem som selger og mottar kraften som flyter gjennom nettet. Varens spesielle karakter innebærer at det ikke er mulig å etterleve pliktene slik de fremgår av tollforskrift og merverdiavgiftsforskrift i dag. Dette gjelder både kravet til å deklarere avsender og mottaker av strømmen som eksporteres som handles på børs på Day-ahead markedet og Intradagmarkedet, samt melde- og fremleggelsesplikt, tolleekspedering, tillatelser og dokumentasjon for utførsel. Statnett ber på bakgrunn av dette om at det gis unntak fra disse pliktene for inn- og utførsel av elektrisk kraft, ved innføring av nytt regelverk.»

Departementetser at det kan være gode grunner for flere av de unntakene som Norsk olje og gass og Statnett foreslår. Forslagene til forskriftsregulering av unntakene vil bli nærmere vurdert i forbindelse med arbeidet med forskriften til den nye loven om inn- og utførsel av varer. Forskriften skal fastsettes etter ordinær høring.

Departementet har også mottatt høringsuttalelse fra tre anonyme personer. Den ene uttaler seg om beløpsgrensen på 25 000 kroner for plikt til å oppgi kontanter ved inn- og utførsel, som vedkommende mener er for høy, mens den andre har synspunkter på tollmyndighetenes adgang til inngripende undersøkelse av person. Den tredje personen er kritisk til forslaget om å innta regelverket i to nye lover og å flytte regler om tollfritak til merverdiavgiftsloven.

Til forsiden