Prop. 29 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

Samferdselsdepartementet foreslår i proposisjonen å forlenge varigheten til midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 55 om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 fram til 1. januar 2022. Den midlertidige loven åpner for at billettering på de offentlige ferjesambandene kan gjennomføres helelektronisk ved registrering av kjøretøyenes kjennemerker eller AutoPASS-brikke, basert på takster for kjøretøy i henhold til AutoPASS-regulativet. Ordningen med full elektronisk ferjebillettering og etterskuddsvis fakturering har vært i bruk på alle riksveiferjene og mange fylkesveiferjer siden april 2020. Den midlertidige loven har vært en viktig forutsetning for å hindre smitte i forbindelse med billettering på ferjene, slik at også de offentlige ferjesambandene kan ha en mest mulig normal ruteproduksjon under koronapandemien og samfunnets behov for ferjetransport sikres. Departementet foreslår i proposisjonen også enkelte tekniske endringer i den midlertidige loven §§ 5 og 6.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget