Prop. 31 L (2021–2022)

Endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om å oppheve bestemmelsene i lov om film og videogram kap. IV som pålegger aktører som omsetter videogram i næring å registrere og merke videogram og betale gebyr for registreringen. Oppheving av kap. IV nødvendiggjør også en mindre språklig endring av § 3 annet ledd. Bakgrunnen for forsalget er at beskyttelsesformålet som begrunnet ordningen med videogramregisteret i dag er ivaretatt av bildeprogramloven. Ordningen med videogramregisteret har etter ikrafttredelsen av bildeprogramloven den 01. juli 2015 hatt til eneste formål å være et instrument for innkreving av gebyr. Som følge store endringer i konsum av videogram siden 2015, er statens utgifter til innkreving av gebyr for registrering i videogramregisteret i ferd med å overstige inntektene fra gebyret.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget