Prop. 31 L (2021–2022)

Endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kulturdepartementet legger med dette frem forslag til lov om endringer i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram.

Departementet foreslår å oppheve bestemmelsene i film- og videogramlova som pålegger aktører som omsetter videogram i næring å registrere og merke videogram og betale gebyr for registreringen.

Registreringsplikten var opprinnelig en del av systemet med innholdskontroll av videogram med sikte på å beskytte barn og unge mot skadelig innhold. Etter at bildeprogramloven trådte i kraft, har hensikten med film- og videogramlovas bestemmelser om beskyttelse av mindreårige mot skadelig innhold i praksis falt bort. Registeret inneholder i dag ikke opplysninger av betydning for beskyttelsesformål, og plikten til å tydelig informere og merke videogrammet med dets aldersgrense følger av bildeprogramloven.

Som følge av en forskyvning av omsetning fra fysiske formater til fordel for digitale, ikke-fysiske formater, er inntektene fra gebyret ikke lenger tilstrekkelig til å dekke statens utgifter til registrering og innkreving av gebyret.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å oppheve bestemmelsene i film- og videogramlova om merking, registrering og gebyr for registrering av videogram som skal omsettes i næring.

Forslaget i lovproposisjonen er i samsvar med forslag om avvikling av gebyr for videogram i Kulturdepartementets budsjettproposisjon Prop. 1 S (2021–2022) side 137.