Prop. 31 L (2021–2022)

Endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.)

Til innholdsfortegnelse

3 Økonomiske og administrative konsekvenser

Som følge av en forskyvning av omsetning fra fysiske formater, til fordel for digitale, ikke-fysiske formater er statens utgifter til innkreving i ferd med å overstige inntektene fra gebyret. Ved avvikling av videogramregisteret vil Medietilsynet få redusert sine administrative oppgaver og kan frigjøre ressurser til andre oppgaver.

Nettoeffekten av forslaget antas derfor å bli tilnærmet nøytral. Forslaget vil videre lette de økonomiske og administrative byrdene for distributører av videogram, som ikke lenger må registrere, merke og betale gebyr for registeringen av videogram for å kunne omsette disse i næring.