Prop. 31 L (2021–2022)

Endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kulturdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.) i samsvar med et vedlagt forslag.