Prop. 31 L (2021–2022)

Endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.)

I

I lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram foreslås følgende endringer:

§ 3 annet ledd skal lyde:

Den som driv omsetning av film og videogram i næring, skal betale ei avgift til staten per videogram. Stortinget fastset satsane.

Kapittel IV oppheves.

II

Loven trer i kraft 1. januar 2022.