Prop. 31 L (2021–2022)

Endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.)

Til innholdsfortegnelse

4 Merknader til de enkelte bestemmelser

Til § 3

Ordlyden i gjeldende § 3 andre ledd knytter avgiften for omsetning av videogram i næring til registreringen av videogrammet. Det avgjørende kriteriet for at avgiftsplikten utløses er at omsetning finner sted, og ikke at videogrammet registreres. I og med at registreringsordningen foreslås avviklet, må henvisningen til registreringsordningen oppheves. Forslaget til ny ordlyd i § 3 andre ledd er utformet i samsvar med § 3 første ledd om avgift for fremvisning av film og videogram i næring.

Til Kapittel IV

Kapittel IV i gjeldende lov foreslås opphevet.

Dette gjelder § 7 om registrering av videogram som skal omsettes i næringsvirksomhet, § 8 om merking av videogram som skal omsettes i næringsvirksomhet, samt § 10 om betaling av gebyr for registrering og merking. Paragraf 12 om departementets kompetanse til å gi forskrift om høve for Medietilsynet til å nekte registrering av videogram som bryter reglene i film- og videogramlova eller forskrifter gitt med hjemmel i loven, oppheves også.