Prop. 38 L (2015–2016)

Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Til innholdsfortegnelse

25 Merknader til endringer i andre lover

25.1 Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven)

Til § 218

Departementet foreslår å erstatte begrepet selvangivelse med skattemelding i bestemmelsens annet ledd nr. 2 for å tilpasse bestemmelsen til begrepsbruken i skatteforvaltningsloven. Begrepet skattemelding er videre enn begrepet selvangivelse da skattemelding etter skatteforvaltningsloven kan leveres for flere ulike skattearter, mens selvangivelse kun leveres for formues- og inntektsskatt. Forslaget innebærer likevel ikke noen realitetsendring da bestemmelsen også i dag gjelder for «andre henvendelser til skattemyndighetene». Departementet foreslår videre å ta ut «næringsoppgaver» fra bestemmelsen. Dette fordi næringsoppgave etter skatteforvaltningsloven vil være en del av skattemeldingen.

25.2 Lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard

Til § 4

Departementet foreslår å endre begrepet «ligningsmyndighetene» til «skattemyndighetene». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepene ligning og ligningsmyndigheter ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 5

Departementet foreslår å endre begrepet «ligningsmyndighetene» til «skattemyndighetene». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepene ligning og ligningsmyndigheter ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring

Til § 9

Departementet foreslår å endre begrepet «ligningsmyndighetene» til «skattemyndighetene». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepene ligning og ligningsmyndigheter ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring

25.3 Lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (særavgiftsloven)

Til § 2

Bestemmelsen foreslås opphevet. Reglene om straff for unnlatelse av å medvirke til kontrollundersøkelse på særavgiftsområdet erstattes av reglene i skatteforvaltningsloven § 14-13.

Til § 3

Bestemmelsen foreslås opphevet. Reglene om tilleggsavgift på særavgiftsområdet erstattes av reglene i skatteforvaltningsloven §§ 14-3 flg.

Til § 4

Bestemmelsen foreslås opphevet. Reglene i § 4 første og annet punktum erstattes av reglene om tilleggsskatt i skatteforvaltningsloven §§ 14-3 flg. Siste punktum gjelder lempning og erstattes av skatteforvaltningsloven § 9-9.

Til § 5a

Bestemmelsen foreslås opphevet. Pålegg om bokføring og vedtak om tvangsmulkt på særavgiftsområdet skal følge reglene i skatteforvaltningsloven §§ 11-1 og 14-1.

Til § 6

Bestemmelsen foreslås opphevet. Reglene om kontrollopplysninger fra offentlige myndigheter på særavgiftsområdet erstattes av reglene i skatteforvaltningsloven § 10-5.

Til § 7

Bestemmelsen foreslås opphevet. Taushetsplikt for særavgiftsmyndighetene skal følge reglene i skatteforvaltningsloven kapittel 3.

25.4 Lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering (valutalova)

Til § 7 sjette ledd

Departementet foreslår å endre begrepet «skattelikninga» til «fastsetjinga av skatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Fastsetting av skatt omfatter flere tilfeller enn de som omfattes av skatteligning da begrepet også brukes om fastsetting av merverdiavgift, særavgifter mv. som også vil omfattes av skatteforvaltningsloven. Departementet legger likevel til grunn at forslaget ikke innebærer noen realitetsendring.

25.5 Lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (motorkjøretøy- og båtavgiftsloven)

Til § 2

Bestemmelsen foreslås opphevet. Reglene om straff for unnlatelse av å medvirke til kontrollundersøkelse på motorkjøretøyavgiftsområdet erstattes av reglene i skatteforvaltningsloven § 14-13.

Til § 3

Bestemmelsen foreslås opphevet. Reglene om forhøyet avgift på motorkjøretøyavgiftsområdet erstattes av reglene i skatteforvaltningsloven §§ 14-3 flg.

Til § 4

Bestemmelsen foreslås opphevet, da den erstattes av reglene om administrative reaksjoner i skatteforvaltningsloven kapittel 14.

Til § 5

Bestemmelsen foreslås opphevet. Reglene om alminnelig opplysningsplikt på motorkjøretøy- og båtavgiftsområdet vil følge av skatteforvaltningsloven § 8-1.

Til § 5a

Bestemmelsen foreslås opphevet. Pålegg om bokføring og vedtak om tvangsmulkt på motorkjøretøyavgiftsområdet skal følge reglene i skatteforvaltningsloven §§ 11-1 og 14-1.

Til § 6

Reglene om forhøyet avgift foreslås erstattet av reglene om administrative reaksjoner i skatteforvaltningsloven, og «forhøyet avgift» foreslås derfor tatt ut av § 6 første ledd.

Til § 7

Første, annet og fjerde ledd foreslås opphevet. Første ledd vil erstattes av skatteforvaltningsloven § 8-5 om skattemelding for motorkjøretøyavgifter. Annet ledd vil erstattes av reglene i skatteforvaltningsloven kapittel 10 om kontroll. Fjerde ledd vil erstattes av skatteforvaltningsloven § 10-5 om kontrollopplysninger fra offentlige myndigheter.

Til § 10

Bestemmelsen foreslås opphevet. Taushetsplikt for myndighetene for motorkjøretøyavgifter skal følge reglene i skatteforvaltningsloven kapittel 3.

25.6 Lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. (arvelova)

Til § 28 g

Departementet foreslår å endre begrepene «likningsstyremaktene» med «skattestyresmaktene» og «likning» med «fastsetjing av formues- og inntektsskatt». «Sjølvmelding» foreslås erstattet med «skattemelding». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil ikke begrepene ligning og selvangivelse lenger være i bruk i lovtekst. Begrepet fastsetting som vil erstatte ligningsbegrepet omfatter flere skattearter enn kun de som inngår i ligning. For at forslaget ikke skal innebære noen realitetsendring, foreslår departementet at «likning» erstattes med «fastsetjing av formues- og inntektsskatt». Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

25.7 Lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

Til § 8 B-1

Departementet foreslår å endre begrepet «likninga» til «fastsetjinga av formues- og inntektsskatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Fastsetting alene omfatter flere tilfeller enn de som omfattes av ligning, da begrepet brukes om fastsetting av merverdiavgift, særavgifter mv. som også vil omfattes av skatteforvaltningsloven. Departementet foreslår derfor at det presiseres at det i denne sammenhengen menes fastsetting av formues- og inntektsskatt. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 8 B-3

Begrepet «likningsåret» foreslås endret til «skattefastsetjingsåret». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligningsåret ikke lenger være i bruk. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 8 B-5 første punktum

Henvisningen til ligningsloven foreslås erstattet med en henvisning til skatteforvaltningsloven.

Til § 8 C-1

Begrepet «likninga» foreslås erstattet med henholdsvis «fastsetjinga av formues- og inntektsskatt» i første ledd og «fastsetjinga» i tredje ledd. Forskjellen er begrunnet i at det i første ledd er behov for å presisere hva slags fastsetting det er tale om, mens det i tredje ledd framgår av sammenhengen at det er tale om fastsetting av formues- og inntektsskatt. Endringene innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 9

Begrepet «likninga» foreslås erstattet med «fastsetjinga av formues- og inntektsskatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Fastsetting alene omfatter flere tilfeller enn de som omfattes av ligning, da begrepet brukes om fastsetting av merverdiavgift, særavgifter mv. som også vil omfattes av skatteforvaltningsloven. Departementet foreslår derfor at det presiseres at det i denne sammenhengen menes fastsetting av formues- og inntektsskatt. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 17

Det foreslås endringer i henvisninger til ligningsloven og endringer i begrepsbruk. Begrepet «likningsverdet» foreslås erstattet av «verdet som er satt ved fastsetjinga av formues- og inntektsskatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligningsverdi ikke lenger være i bruk. I tillegg vil grunnlaget for formues- og inntektsskatt i første omgang fastsettes av den skattepliktige selv. Det foreslås at utskrivingen av eiendomsskatt bare kan rettes så langt fastsettingen av formues- og inntektsskatt blir endret etter skatteforvaltningsloven § 9-4 om skattepliktiges egen endring av fastsetting, etter skatteforvaltningsloven kapittel 12 om endring uten klage eller etter lovens kapittel 13 om klage. Fristene for retting i skatteforvaltningsloven skal gjelde tilsvarende for eiendomsskatten.

Til § 19

Begrepet «likninga» foreslås erstattet med «fastsetjinga av formues- og inntektsskatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Henvisningen til ligningsloven § 9-4 foreslås erstattet med en henvisning til den tilsvarende bestemmelsen i skatteforvaltingsloven § 13-2 fjerde ledd.

Til § 23

Henvisningen til ligningsloven § 11-1 nr. 4 og 5 foreslås erstattet av henvisninger til tilsvarende bestemmelser i skatteforvaltningsloven.

Til § 29

Taushetspliktsreglene i ligningsloven § 3-13 videreføres i skatteforvaltningsloven. Henvisningen til ligningsloven § 3-13 foreslås derfor erstattet med en henvisning til taushetspliktsreglene i skatteforvaltningsloven.

I skatteforvaltningsloven foreslås det regler om sakskostnader som i stor grad bygger på reglene fra forvaltningsloven. Unntaket i § 29 siste ledd fra hovedregelen om at forvaltningsloven gjelder for behandlingen av eiendomsskattesaker, foreslås på denne bakgrunn opphevet. Dette innebærer at forvaltningslovens regler om sakskostnader vil gjelde for behandlingen av eiendomsskattesaker. Departementet ønsker å videreføre gjeldende toinstansbehandling av spørsmålet om å få dekket sakskostnader i eiendomsskattesaker. På denne bakgrunn foreslår departementet en spesialregel i eigedomsskattelova § 29 siste ledd om at eiendomsskattekontoret avgjør spørsmålet om sakskostnader når klagenemnda endrer eiendomsskatteavgjørelser til gunst for skattyter.

25.8 Lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven)

Til § 3

Med innføring av ny fastsettingsmodell for inntekts- og formuesskatt skal ikke lenger petroleumsskatt fastsettes ved ligning. Ligningsbegrepet bortfaller, og hovedregelen blir at de skattepliktige selv skal fastsette grunnlaget for skatten ved levering av skattemelding. Departementet foreslår derfor å endre begrepet «ligningen» til «fastsettingen av formues- og inntektsskatt». Fastsetting alene omfatter flere tilfeller enn de som omfattes av ligning, da begrepet brukes om fastsetting av merverdiavgift, særavgifter mv. som også vil omfattes av skatteforvaltningsloven. Departementet foreslår derfor at det presiseres at det i denne sammenhengen menes fastsetting av formues- og inntektsskatt. Departementet foreslår også å erstatte «ligningsmyndighetene» med «skattemyndighetene» og å fjerne «ved ligningen» fra lovteksten. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 4

Departementet foreslår å endre begrepene «ligningen» og «utligningen» til «fastsettingen av formues- og inntektsskatt» og «fastsettingen». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Fastsetting alene omfatter flere tilfeller enn de som omfattes av ligning, da begrepet brukes om fastsetting av merverdiavgift, særavgifter mv. som også vil omfattes av skatteforvaltningsloven. Departementet foreslår derfor at det presiseres at det i denne sammenhengen menes fastsetting av formues- og inntektsskatt. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 5

Departementet foreslår å endre begrepene «utlignes» og «utligning» til «fastsettes» og «fastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og innføring av ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Departementet foreslår videre å endre begrepet «ligningsmyndighetene» til «skattemyndighetene». Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 6 og 6 a

Bestemmelsene foreslås opphevet. Innholdet i bestemmelsene er i stor grad videreført i ny skatteforvaltningslov

Til § 7

Departementet foreslår å endre begrepet «utlignet» til «fastsatt» Med opphevelse av ligningsloven og innføring av ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Departementet foreslår videre å erstatte «når ligningen foreligger» med «når skatten er fastsatt». Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

25.9 Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

Til § 70

Departementet foreslår å endre begrepet «likningsstell» til «skattestyresmaktene». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepene ligning og ligningsmyndigheter ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 80

Departementet foreslår å endre begrepet «likninga» til «skattefastsetjinga». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Skattefastsetting kan omfatte flere tilfeller enn de som omfattes av ligning, da begrepet også brukes om fastsetting av andre skattearter slik som merverdiavgift og særavgifter. Departementet legger likevel til grunn at det av sammenhengen i bestemmelsen er klart hvilken skatteart «skattefastsetjinga» viser til. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

25.10 Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)

Til § 67

Departementet foreslår å endre henvisningene til straffebestemmelsene i merverdiavgiftsloven og ligningsloven i straffeprosessloven § 67 annet ledd bokstav c. Forslaget er en konsekvens av forslaget til ny skatteforvaltningslov der merverdiavgiftsloven § 21-4 og ligningsloven §§ 12-1 og 12-2 videreføres i §§ 14-12 og 14-13.

25.11 Lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven)

Til § 101

Departementet foreslår å endre begrepet «ligningsmyndighetene» til «skattemyndighetene». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepene ligning og ligningsmyndigheter ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring

25.12 Lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)

Til § 2-7

Departementet foreslår å endre begrepet «ligningen» til «fastsettingen av formues- og inntektsskatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Skattefastsetting kan omfatte flere tilfeller enn de som omfattes av ligning, da begrepet også brukes om fastsetting av andre skattearter slik som merverdiavgift, og særavgifter. Departementet foreslår derfor at det presiseres at det i denne sammenhengen menes fastsetting av formues- og inntektsskatt. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 9-4

Departementet foreslår å endre begrepet «utligningen» til «fastsettingen». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Fastsetting kan omfatte flere tilfeller enn de som omfattes av ligning, da begrepet også brukes om fastsetting av andre skattearter slik som merverdiavgift, og særavgifter. Departementet legger likevel til grunn at det av sammenhengen i bestemmelsen er klart hvilken skatteart «fastsettingen» viser til.

Departementet foreslår videre å erstatte begrepet «etterlikning» med en henvisning til reglene om endring av fastsetting i skatteforvaltningsloven kapittel 12. Skatteforvaltningsloven kapittel 12 har regler om myndighetenes endring av fastsetting og vil langt på vei innebære det samme som omfattes av begrepet «etterlikning». Forslaget innebærer derfor ingen realitetsendring.

Til § 9-7

Med ny skatteforvaltningslov blir reglene om tilleggsskatt og tilleggsavgift samlet i felles bestemmelser. I skatteforvaltningsloven brukes fellesbetegnelsen skatt om både skatt og avgift. Loven skiller heller ikke mellom tilleggsskatt og tilleggsavgift. Samtidig oppheves reglene om tilleggsavgift i de ulike avgiftslovene. Fordi det ikke lenger vil være egne bestemmelser om tilleggsavgift foreslår departementet at benevnelsen tilleggsavgift utgår også i dekningsloven.

25.13 Lov 18. desember 1987 nr. 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. (eksportkontrolloven)

Til § 2

Departementet foreslår å endre begrepet «skatteligningen» til «fastsettingen av formues- og inntektsskatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Skattefastsetting kan omfatte flere tilfeller enn de som omfattes av ligning, da begrepet også brukes om fastsetting av andre skattearter slik som merverdiavgift og særavgifter. Departementet foreslår derfor at det presiseres at det i denne sammenhengen menes fastsetting av formues- og inntektsskatt. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

25.14 Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapsloven)

Til § 39

Departementet foreslår å endre begrepene «selvangivelse» og «ligning» til «skattemelding» og «fastsetting av formues- og inntektsskatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepene selvangivelse og ligning ikke lenger være i bruk i lovtekst. Både skattemelding og skattefastsetting kan omfatte flere tilfeller enn de som omfattes av selvangivelse og ligning. Dette skyldes at begrepene også brukes om fastsetting av andre skattearter slik som merverdiavgift og særavgifter. Departementet foreslår derfor at det presiseres i lovteksten at det i denne sammenhengen menes fastsetting av formues- og inntektsskatt. Fordi bruken av begrepet ligning opphører med ikrafttredelsen av skatteforvaltningsloven og ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt forslår departementet også å endre «ligningsmyndighetene» til «skattemyndighetene» Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

25.15 Lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak

Til § 3

Departementet foreslår å ta ut begrepet «ligningsmyndigheter». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepene ligning og ligningsmyndigheter ikke lenger være i bruk i lovtekst. Begrepet «skattemyndigheter» som står oppført sammen med ligningsmyndigheter i bestemmelsen er et videre begrep og omfatter også skattekontorene og andre som i dag regnes som ligningsmyndigheter. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

25.16 Lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (Svalbardskatteloven)

Til § 1-1 første ledd

Departementet foreslår å erstatte «ligning» med «fastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 2-1 fjerde ledd

Departementet foreslår å erstatte «ligning» med «skattlegging». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 2-3 annet ledd

Departementet foreslår å erstatte «ligning» med «skattlegging». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til §§ 3-1 og 3-2

Departementet foreslår at bestemmelsene bytter plass. Gjeldende § 3-1 innledes med at «formue og inntekt av annen art enn nevnt i § 3-2 skattlegges etter reglene i skatteloven med mindre annet er bestemt». Departementet ser det som naturlig at angivelsen av hva som omfattes av § 3-2 kommer før denne bestemmelsen. Når bestemmelsene bytter plass må de interne henvisningene i de to paragrafene endres. Videre foreslår departementet å tilpasse overskriften til endringene som følger av skatteforvaltningsloven.

Til § 4-1

Bestemmelsens første ledd, som gjelder virkeområdet for kapittel 4, foreslås omformulert til en bestemmelse om at skatteforvaltningsloven gjelder ved behandling av saker om svalbardskatt. Annet ledd om forholdet til forvaltningsloven oppheves. Bestemmelsen er unødvendig ettersom det vil følge av skatteforvaltningsloven § 1-3 at forvaltningsloven ikke gjelder for svalbardskatt.

Til § 4-2

Bestemmelsen oppheves og erstattes av skatteforvaltningsloven § 2-3 og § 2-8 annet og tredje ledd.

Til § 4-3

Bestemmelsens første punktum om at ligningsloven kapittel 3 til 12 gjelder for svalbardskatt, oppheves. De tilsvarende bestemmelsene i skatteforvaltningsloven vil komme til anvendelse i saker om svalbardskatt, fordi loven skal gjelde for denne skattearten, jf. skatteforvaltningsloven § 1-1 bokstav b.

Svalbardskatteloven § 4-3 første ledd annet punktum som fastsetter at ligningsloven § 6-6 nr. 2 om regnskapsplikt og 8-5 om særskilt avgjørelsesmyndighet ikke skal gjelde for svalbardskatt, oppheves. Ligningsloven § 6-6 nr. 2 er ikke videreført i skatteforvaltningsloven og ligningsloven § 8-5 om særskilt avgjørelsesmyndighet antas ikke å være praktisk for Svalbard.

Svalbardskatteloven § 4-3 annet ledd oppheves ettersom det følger av skatteforvaltningsloven § 1-1 bokstav b at loven skal gjelde for svalbardskatt.

Til § 4-4

Bestemmelsen, som gjelder selvangivelsesplikt, oppheves og erstattes av skatteforvaltningsloven § 8-2 første ledd bokstav b om plikt til å levere skattemelding for svalbardskatt.

Til § 4-5

Bestemmelsen, som gjelder levering av kontrollopplysninger og ligningsoppgaver fra tredjemann, oppheves og erstattes av reglene om opplysningsplikt for tredjeparter i skatteforvaltningsloven kapittel 7.

Til § 4-6

Første ledd første og annet punktum oppheves på bakgrunn av forslaget om ny fastsettingsmodell for formues og inntektsskatt, jf. skatteforvaltningsloven §§ 9-1 og 9-2. Tredje punktum om fastsetting ved skjønn oppheves og erstattes av skatteforvaltningsloven § 12-2.

Annet ledd oppheves. Adgangen til å fatte vedtak om endring av skattefastsetting etter forutgående varsel overfor den skattepliktige vil følge av skatteforvaltningsloven § 12-1. Videre foreslås det i skatteforvaltningsloven § 12-10 en særregel om at skattemyndighetene kan treffe vedtak om endring av skattefastsetting overfor den trekkpliktige.

Tredje ledd om skatteliste oppheves. Regler om skattelister for svalbardskatt foreslås i skatteforvaltningsloven § 9-7. Fjerde ledd, som gir departementet hjemmel til å gi nærmere regler om gjennomføring av lønnstrekkordningen, overføres til § 5-2 som nytt niende ledd.

Til § 4-7

Bestemmelsen, som slår fast at ligningsloven kapittel 9 gjelder ved endring av skatt og trygdeavgift fastsatt ved lønnstrekk, oppheves og erstattes av skatteforvaltningsloven kapittel 12.

Til § 4-8

Bestemmelsen, som gjelder regnskapskontroll, oppheves og erstattes av skatteforvaltningsloven §§ 10-1 og 10-4.

Til § 4-9

Bestemmelsen blir ny § 4-2 som følge av at §§ 4-2 til 4-8 oppheves. § 4-9 bokstav b oppheves og erstattes av reglene om opplysningsplikt i skatteforvaltningsloven med forskrifter.

Til § 5-1

Bestemmelsen, som gjelder skattebetalingslovens anvendelse på Svalbard, omformuleres uten at det er ment å innebære realitetsendringer.

Til § 5-2

Forslaget gjelder nødvendige endringer i henvisninger til andre bestemmelser i svalbardkatteloven og skatteforvaltningsloven. Videre foreslås å flytte forskriftshjemmelen § 4-6 fjerde ledd til siste ledd i denne paragrafen.

Til § 5-3

Bestemmelsen, som gjelder skattelempning og rettslig prøving, oppheves. Regler om lempning vil følge av skatteforvaltningsloven § 9-9, mens regler om rettslig prøving vil følge av skatteforvaltningsloven kapittel 15.

Til § 6-3

Henvisningen i første ledd annet punktum må endres ettersom § 4-9 blir § 4-2.

25.17 Lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. (artistskatteloven)

Til § 6

Bestemmelsen om meldeplikt for den trekkpliktige oppheves og erstattes av skatteforvaltningsloven § 8-8 annet ledd og forskrifter til denne.

Til § 8

Første til femte ledd, som gjelder saksbehandling og kontroll, oppheves og erstattes av ulike bestemmelser i skatteforvaltningsloven.

Første ledd, som gjelder skattemyndighetenes oppgaver ved den ordinære fastsettingen av artistskatt, erstattes av reglene om fastsetting i skatteforvaltningsloven §§ 9-1 flg. Annet ledd, som gjelder opplysningsplikt for artisten og den trekkpliktige, erstattes av kontrollreglene i skatteforvaltningsloven 10-1 første ledd. Tredje ledd, som gjelder fastsetting ved skjønn, erstattes av skatteforvaltningsloven §§ 12-1 flg. Fjerde ledd, som gjelder varsel og påfølgende fastsetting av skatten overfor den trekkpliktige, erstattes av skatteforvaltningsloven § 12-1, jf. § 5-6, som regulerer adgangen til å treffe vedtak om endring av skattefastsetting etter forutgående varsel overfor den skattepliktige. Videre er det i skatteforvaltningsloven § 12-10 gitt en særregel om at skattemyndighetene kan treffe vedtak om fastsetting med den trekkpliktige som part. Den delen av fjerde ledd annet punktum som gjelder utsending av vedtak, erstattes av skatteforvaltningsloven § 5-8 om melding om enkeltvedtak. Femte ledd om klage erstattes av reglene om klage for den trekkpliktige og skattepliktige i skatteforvaltningsloven §§ 13-1 flg.

Til § 10

Bestemmelsen endres slik at forskriftshjemmelen ikke omfatter oppgave- og opplysningsplikt, da slike regler skal stå i skatteforvaltningsloven.

Til § 11

Bestemmelsen, som gjelder opplysningsplikt for den trekkpliktige, oppheves. Første til tredje ledd erstattes av skatteforvaltningsloven § 8-8 og forskrifter til denne, mens fjerde ledd erstattes av de generelle reglene om elektronisk kommunikasjon i skatteforvaltningsloven.

Til § 12

Første ledd, som gjelder forholdet til forvaltningsloven, oppheves som unødvendig, ettersom det følger av skatteforvaltningsloven § 1-3 at forvaltningsloven ikke gjelder for artistskatt. Annet ledd endres ved at henvisningen til ligningsloven i første punktum erstattes med henvisning til skatteforvaltningsloven. I annet punktum oppheves de delene som gjelder oppgave- og opplysningsplikt, ettersom regler om dette vil følge av skatteforvaltningsloven.

25.18 Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Til § 3-5

Departementet foreslår å endre begrepet «ligningen» til «fastsettingen av formues- og inntektsskatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Skattefastsetting kan omfatte flere tilfeller enn de som omfattes av ligning, da begrepet også brukes om fastsetting av andre skattearter slik som merverdiavgift og særavgifter. Departementet foreslår derfor at det presiseres at det i denne sammenhengen menes fastsetting av formues- og inntektsskatt. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 3-18

Departementet foreslår å endre begrepet «utligning» til «fastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. «Fastsetting» kan omfatte flere tilfeller enn de som omfattes av «ligning», da begrepet også brukes om fastsetting av andre skattearter slik som merverdiavgift og særavgifter. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 7-2

Departementet foreslår å endre begrepet «likning» til «fastsetting av formues- og inntektsskatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Skattefastsetting kan omfatte flere tilfeller enn de som omfattes av ligning, da begrepet også brukes om fastsetting av andre skattearter slik som merverdiavgift og særavgifter. Departementet foreslår derfor at det presiseres at det i denne sammenhengen menes fastsetting av formues- og inntektsskatt.

Til § 19-5

Departementet foreslår å endre begrepet «ligningen» til «fastsettingen av formues- og inntektsskatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Skattefastsetting kan omfatte flere tilfeller enn de som omfattes av ligning, da begrepet også brukes om fastsetting av andre skattearter slik som merverdiavgift og særavgifter. Departementet foreslår derfor at det presiseres at det i denne sammenhengen menes fastsetting av formues- og inntektsskatt. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 19-13

Departementet foreslår å endre begrepet «skatteligningen» til «fastsettingen av formues- og inntektsskatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Skattefastsetting kan omfatte flere tilfeller enn de som omfattes av ligning, da begrepet også brukes om fastsetting av andre skattearter slik som merverdiavgift og særavgifter. Departementet foreslår derfor at det presiseres at det i denne sammenhengen menes fastsetting av formues- og inntektsskatt. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring

Til § 20-4

Departementet foreslår å endre begrepet «ligningen» til «fastsettingen av formues- og inntektsskatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Skattefastsetting kan omfatte flere tilfeller enn de som omfattes av ligning, da begrepet også brukes om fastsetting av andre skattearter slik som merverdiavgift og særavgifter. Departementet foreslår derfor at det presiseres at det i denne sammenhengen menes fastsetting av formues- og inntektsskatt. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 20-10

Departementet foreslår å endre begrepet «ligningen» til «fastsettingen av formues- og inntektsskatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Skattefastsetting kan omfatte flere tilfeller enn de som omfattes av ligning, da begrepet også brukes om fastsetting av andre skattearter slik som merverdiavgift og særavgifter. Departementet foreslår derfor at det presiseres at det i denne sammenhengen menes fastsetting av formues- og inntektsskatt. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 20-17

Departementet foreslår å endre begrepet «skatteligningen» til «fastsettingen av formues- og inntektsskatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Skattefastsetting kan omfatte flere tilfeller enn de som omfattes av ligning, da begrepet også brukes om fastsetting av andre skattearter slik som merverdiavgift og særavgifter. Departementet foreslår derfor at det presiseres at det i denne sammenhengen menes fastsetting av formues- og inntektsskatt. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 21-16

Departementet foreslår å erstatte begrepet «ligningsmyndighetene» med «skattemyndighetene». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepene ligning og ligningsmyndigheter ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 23-2

Departementet foreslår å bytte ut henvisningen til summarisk fellesoppgjør etter ligningsloven § 9-5 nr. 8, med henvisning til skatteforvaltningsloven. Den nye skatteforvaltningsloven vil erstatte ligningsloven i sin helhet. Bestemmelsen om summarisk fellesoppgjør er foreslått videreført i skatteforvaltningsloven § 12-4.

Til § 23-3

For å tilpasse begrepsbruken i folketrygdloven med begrepene i ny skatteforvaltningslov, foreslår departementet å erstatte begrepet «deltakerlignet selskap» med «selskap med deltakerfastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Med ny fastsettingsmodell med egenfastetting av formues- og inntektsskatt vil også deltakerligning utgå. I forslag til ny skatteforvaltningslov benyttes termen «selskap med deltakerfastsetting».

Til § 24-2

Departementet foreslår å oppheve folketrygdloven §§ 24-2 og 24-3 om blant annet opplysningsplikt, fastsetting, og søksmål knyttet til arbeidsgiveravgift. Bestemmelsene gjelder forhold som vil bli regulert i skatteforvaltningsloven, og anses derfor som overflødige.

Til § 24-3

Departementet foreslår å oppheve folketrygdloven § 24-2 og 24- 3 om blant annet opplysningsplikt, fastsetting, og søksmål knyttet til arbeidsgiveravgift. Bestemmelsene gjelder forhold som vil bli regulert i skatteforvaltningsloven, og anses derfor som overflødige.

Til § 24-4

Departementet foreslår å ta ut «skattekontoret» i bestemmelsen om hvem som kan foreta ettersyn og kreve fremlagt dokumenter etter folketrygdloven § 24-4. Skattekontorets kontrollfullmakter vil følge av ny skatteforvaltningslov, og en dobbeltregulering av forholdet er ikke ønskelig.

Til § 24-5

Departementet foreslår å oppheve forskriftshjemler for forhold som skal reguleres av skatteforvaltningsloven.

25.19 Lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

Til § 13

Departementet foreslår å ta ut begrepet «ligningsmyndigheter» fra § 13 i medieeierskapsloven. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepene ligning og ligningsmyndigheter ikke lenger være i bruk i lovtekst. Begrepet «skattemyndigheter» som står oppført sammen med ligningsmyndigheter i bestemmelsen er et videre begrep og omfatter også skattekontorene og andre som i dag regnes som ligningsmyndigheter. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

25.20 Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Til § 7-30b

Skatteforvaltningsloven vil ved ikrafttredelsen erstatte ligningsloven. Departementet foreslår å endre henvisningen til ligningsloven § 4-12 til tilsvarende bestemmelse i skatteforvaltningsloven.

25.21 Lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Til § 6-2

Skatteforvaltningsloven vil ved ikrafttredelsen erstatte ligningsloven. Departementet foreslår å endre henvisningen til ligningsloven til en henvisning til skatteforvaltningsloven.

25.22 Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Til § 1-3

Departementet foreslår å endre begrepet «utlignet skatt» til «fastsatt skatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 2-1

Departementet foreslår å endre ordlyden fra «ligningen foretas» til «skatten fastsettes». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 2-2

Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen ved å erstatte ligningsbegrepet med begrepet fastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Dette får betydning også for reglene om deltakerlignede selskaper (etter skatteforvaltningsloven selskaper med deltakerfastsetting). Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 2-10

Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen fra «ligning av ektefeller» til «fastsetting av skatt for ektefeller». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 2-11

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. I et egenfastsettingssystem «krever» ikke skattyterne å bli lignet på en bestemt måte, de fastsetter selv på ønsket måte. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 2-12

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. I et egenfastsettingssystem «krever» ikke skattyterne å bli lignet på en bestemt måte, de fastsetter selv på ønsket måte. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 2-13

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 2-14

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 2-15

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. I et egenfastsettingssystem «krever» ikke skattyterne å bli lignet på en bestemt måte, de fastsetter selv på ønsket måte. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 2-20

Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen ved å erstatte ligningsbegrepet med begrepet fastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Dette får betydning også for reglene om deltakerlignede selskaper, som etter skatteforvaltningsloven vil betegnes som selskap med deltakerfastsetting. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 2-33

Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen fra «ilignes» til «fastsette». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 2-35

Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen fra «ilignes» til «fastsette». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 3-1

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 4-1

Begrepet «ligningsåret» foreslås endret til «skattefastsettingsåret». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligningsåret ikke lenger være i bruk. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring. Departementet foreslår også å fjerne henvisningen til ligningsloven § 4-4 nr. 2 da ligningsloven oppheves og den aktuelle bestemmelsen videreføres i forskrift og ikke i skatteforvaltningsloven.

Til § 4-3

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding.

I skatteforvaltningsloven samles reglene om tilleggsskatt og tilleggsavgift i felles bestemmelser. Betegnelsen «tilleggsskatt» brukes om både tilleggsskatt og tilleggsavgift. Departementet foreslår derfor at henvisningen til «tilleggsavgift» fjernes fra skatteloven § 4-1.

Til § 4-11

Skatteforvaltningsloven vil ved ikrafttredelsen erstatte ligningsloven. Departementet foreslår å endre henvisningen til ligningsloven til en henvisning til tilsvarende bestemmelse i skatteforvaltningsloven.

Til § 4-12

Begrepet «ligningsåret» foreslås endret til «skattefastsettingsåret». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligningsåret ikke lenger være i bruk. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring. Departementet foreslår også å fjerne henvisningen til ligningsloven § 4-4 nr. 2 da ligningsloven oppheves og den aktuelle bestemmelsen videreføres i forskrift og ikke i skatteforvaltningsloven.

Til § 4-13

Begrepet «ligningsåret» foreslås endret til «skattefastsettingsåret». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligningsåret ikke lenger være i bruk. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring. Departementet foreslår også å fjerne henvisningen til ligningsloven § 4-4 nr. 2 da ligningsloven oppheves og den aktuelle bestemmelsen videreføres i forskrift og ikke i skatteforvaltningsloven.

Til § 4-17

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 4-20

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 4-31

Begrepet «ligningsmessig verdi» foreslås endret til «verdien ved skattefastsettingen». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet «ligningsåret» ikke lenger være i bruk. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring. Departementet foreslår også å fjerne henvisningen til ligningsloven § 4-4 nr. 2 da ligningsloven oppheves og den aktuelle bestemmelsen videreføres i forskrift og ikke i skatteforvaltningsloven.

Til § 4-40

Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen ved å erstatte ligningsbegrepet med begrepet fastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Dette får betydning også for reglene om deltakerlignede selskap, som etter skatteforvaltningsloven vil bli betegnet selskap med deltakerfastsetting. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 4-50

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til 4-51

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 5-11

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 5-15

Skatteforvaltningsloven vil ved ikrafttredelsen erstatte ligningsloven. Departementet foreslår å endre henvisningen til ligningsloven til en henvisning til tilsvarende bestemmelse i skatteforvaltningsloven.

Til § 5-22

Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen ved å erstatte «deltakerlignet selskap» med «selskap med deltakerfastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Dette får betydning også for reglene om deltakerlignede selskaper. I skatteforvaltningsloven kalles disse selskaper med deltakerfastsetting. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 5-41

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 6-3

Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen ved å erstatte ligningsbegrepet med begrepet fastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Dette får betydning også for reglene om deltakerlignede selskap, som etter skatteforvaltningsloven vil bli betegnet selskap med deltakerfastsetting. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 6-19

Departementet foreslår å endre begrepet «selvangivelse» til «skattemelding». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet selvangivelse ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 6-32

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 6-40

I ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatten er det mest hensiktsmessig at spesifikke krav til dokumentasjon som er oppstilt i den materielle skattelovgivningen (som ikke er tilleggsmelding til skattemeldingen) må kunne fremlegges for skattemyndighetene ved kontroll, og ikke regulært skal leveres sammen med skattemeldingen. Det foreslås på denne bakgrunn at slike dokumentasjonskrav i skatteloven endres, slik at dokumentasjonen skal oppbevares hos skattepliktig og ikke lenger sendes inn til skattemyndighetene sammen med skattemeldingen.

Til § 6-46

Skatteforvaltningsloven vil ved ikrafttredelsen erstatte ligningsloven. Departementet foreslår å endre henvisningen til ligningsloven til en henvisning til skatteforvaltningsloven. Med skatteforvaltningsloven vil også begrepet «ligningsmyndigheter» erstattes med «skattemyndigheter». Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til 6-49

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 6-51

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til 6-70

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. I et egenfastsettingssystem «krever» ikke skattyterne å bli lignet på en bestemt måte, de fastsetter selv på ønsket måte.

Til § 6-90

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 6-91

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Departementet foreslår derfor å erstatte begrepet «ligningsverdi» med «verdien ved skattefastsettingen». Videre foreslås «gis ikke fradrag» erstattet med «har ikke krav på fradrag», for at bestemmelsen bedre skal reflektere at fradrag ikke innvilges av skattemyndighetene, men fastsettes av skattyter selv. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 7-3

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. I stedet brukes fastsetting av skatt. Begrepet ligningsmyndigheter erstattes av skattemyndigheter. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 7-10

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til 7-11

Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Departementet foreslår derfor å erstatte begrepet «ligningsoppgave» med «opplysninger». Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 8-2

Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Departementet foreslår derfor å erstatte begrepet «ligningen» med «skattefastsettingen». Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 8-3

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Departementet foreslår derfor å erstatte begrepet «gjennomsnittsligning» med «gjennomsnittsfastsetting». Departementet foreslår videre å endre begrepet «selvangivelse» til «skattemelding». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse vil begrepet selvangivelse ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslagene innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 8-10

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 8-11

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen til begrepsbruken i skatteforvaltningsloven ved å erstatte ligningsbegrepet med begrepet fastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Begrepet ligningsmyndigheter erstattes av skattemyndigheter. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Dette får betydning også for reglene om deltakerlignede selskaper. Etter ikrafttredelsen av skatteforvaltningsloven vil disse betegnes som selskaper med deltakerfastsetting. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 8-12

Departementet foreslår å endre begrepet «selvangivelse» til «skattemelding». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet selvangivelse ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 8-13

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen til begrepsbruken i skatteforvaltningsloven ved å erstatte ligningsbegrepet med begrepet «skattlegges». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 8-14

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen til begrepsbruken i skatteforvaltningsloven ved å erstatte ligningsbegrepet med begrepet «skattlegges». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 9-7

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen til begrepsbruken i skatteforvaltningsloven ved å erstatte ligningsbegrepet med begrepet fastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Begrepet ligningsmyndigheter erstattes av skattemyndigheter. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Dette får betydning også for reglene om deltakerlignede selskaper. Etter ikrafttredelsen av skatteforvaltningsloven vil disse betegnes som selskaper med deltakerfastsetting. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 9-13

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen til begrepsbruken i skatteforvaltningsloven ved å erstatte ligningsbegrepet med begrepet fastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Begrepet ligningsmyndigheter erstattes av skattemyndigheter. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Dette får betydning også for reglene om deltakerlignede selskaper. Etter ikrafttredelsen av skatteforvaltningsloven vil disse betegnes som selskaper med deltakerfastsetting. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 9-14

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen til begrepsbruken i skatteforvaltningsloven ved å erstatte ligningsbegrepet med begrepet fastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 10-2

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Departementet foreslår derfor å erstatte «kan kreve fradrag» med «har krav på fradrag», for at bestemmelsen bedre skal reflektere at fradrag ikke innvilges av skattemyndighetene, men fastsettes av skattyter selv. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 10-4

Departementet foreslår at bestemmelsens tredje ledd om levering av oppgave etter ligningsloven § 4-4 nr. 5 oppheves. Ligningsloven oppheves ved skatteforvaltningslovens ikrafttredelse og plikten til å levere de aktuelle opplysningene vil følge av skatteforvaltningsloven § 8-2 og forskriftsbestemmelser gitt med hjemmel i § 8-14. En dobbeltregulering av forholdet anses unødvendig.

Til § 10-13

I første ledd foreslås endringer som følge av forslaget om nye regler om kildeskatt på aksjeutbytte. Bestemmelsen om objektivt ansvar for kildeskatt for utbytteutdelende selskap foreslås opphevet. Nye bestemmelser om ansvar for utbytteutdelende selskap og forvaltere foreslås tatt inn i skattebetalingsloven.

Til § 10-34

Skatteforvaltningsloven vil ved ikrafttredelsen erstatte ligningsloven. Departementet foreslår å endre henvisningen til ligningsloven til en henvisning til tilsvarende bestemmelse i skatteforvaltningsloven.

Til § 10-41

Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Departementet foreslår derfor å erstatte begrepet «ligningsmyndighetene» med «skattemyndighetene». Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 10-70

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. I et egenfastsettingssystem «krever» ikke skattyterne å bli lignet på en bestemt måte, de fastsetter selv på ønsket måte. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 11-3

Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen ved å erstatte «deltakerlignet selskap» med «selskap med deltakerfastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Dette får betydning også for reglene om deltakerlignede selskaper. I skatteforvaltningsloven kalles disse selskaper med deltakerfastsetting. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 11-5

Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen ved å erstatte «deltakerlignet selskap» med «selskap med deltakerfastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Dette får betydning også for reglene om deltakerlignede selskaper. I skatteforvaltningsloven kalles disse selskaper med deltakerfastsetting. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 11-8

Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen ved å erstatte «deltakerlignet selskap» med «selskap med deltakerfastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Dette får betydning også for reglene om deltakerlignede selskaper. I skatteforvaltningsloven kalles disse selskaper med deltakerfastsetting. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 11-20

Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen ved å erstatte «deltakerlignet selskap» med «selskap med deltakerfastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Dette får betydning også for reglene om deltakerlignede selskaper. I skatteforvaltningsloven kalles disse selskaper med deltakerfastsetting. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 11-21

Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen ved å erstatte «deltakerlignet selskap» med «selskap med deltakerfastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Dette får betydning også for reglene om deltakerlignede selskaper. I skatteforvaltningsloven kalles disse selskaper med deltakerfastsetting. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 11-22

Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen ved å erstatte «deltakerlignet selskap» med «selskap med deltakerfastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Dette får betydning også for reglene om deltakerlignede selskaper. I skatteforvaltningsloven kalles disse selskaper med deltakerfastsetting. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til 12-1

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen til begrepsbruken i skatteforvaltningsloven ved å erstatte ligningsbegrepet med begrepet fastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 12-2

Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen ved å erstatte «deltakerlignet selskap» med «selskap med deltakerfastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Dette får betydning også for reglene om deltakerlignede selskaper. I skatteforvaltningsloven kalles disse selskaper med deltakerfastsetting. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 12-12

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen til begrepsbruken i skatteforvaltningsloven ved å erstatte begrepet «ligningsverdi» med begrepet «verdien ved skattefastsettingen». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 14-1

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen til begrepsbruken i skatteforvaltningsloven ved å erstatte ligningsbegrepet med begrepet fastsetting av skatt. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 14-4

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen til begrepsbruken i skatteforvaltningsloven ved å erstatte ligningsbegrepet med begrepet skattlegges. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 14-6

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Departementet foreslår derfor å erstatte begrepet «gjennomsnittsligning» med «gjennomsnittsfastsetting». Forslagene innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 14-63

Departementet foreslår å endre begrepet «selvangivelse» til «skattemelding». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet selvangivelse ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 14-65

Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen ved å erstatte «deltakerlignet selskap» med «selskap med deltakerfastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Dette får betydning også for reglene om deltakerlignede selskaper. I skatteforvaltningsloven kalles disse selskaper med deltakerfastsetting. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 14-70

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Skatteforvaltningsloven vil ved ikrafttredelsen erstatte ligningsloven. Departementet foreslår å endre henvisningen til ligningsloven til en henvisning til tilsvarende bestemmelse i skatteforvaltningsloven.

Til § 14-80

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Isteden brukes begrepet fastsetting av skatt. Departementet foreslår videre å endre begrepet «selvangivelse» til «skattemelding» i tråd med begrepsbruken i skatteforvaltningsloven. Forslagene innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 14-81

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Departementet foreslår derfor å erstatte begrepet «gjennomsnittsligning» med «gjennomsnittsfastsetting». Departementet foreslår videre å endre begrepet «selvangivelse» til «skattemelding». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse vil begrepet selvangivelse ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslagene innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 14-82

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Departementet foreslår derfor å erstatte begrepet «gjennomsnittsligning» med «gjennomsnittsfastsetting». Departementet foreslår videre å endre begrepet «selvangivelse» til «skattemelding». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse vil begrepet selvangivelse ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslagene innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 15-3

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 15-4

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 16-1

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 16-10

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 16-25

Departementet foreslår å endre begrepet «selvangivelse» til «skattemelding». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet selvangivelse ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 16-28

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 16-40

Departementet foreslår å endre begrepet «ligningsmyndighetene» til «skattemyndighetene». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil ligningsbegrepet ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

Til § 16-63

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i overskriften slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 17-1

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 17-2

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 17-4

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 18-2

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 18-3

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen slik at den reflekterer at skatten i utgangspunktet fastsettes ved egenfastsetting. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

Til § 18-5

Begrepet «ligningsåret» foreslås endret til «skattefastsettingsåret». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligningsåret ikke lenger være i bruk. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring. Departementet foreslår også å erstatte begrepet «ligningsmyndighetene» med «skattemyndighetene».

Til § 19-2

Departementet foreslår å endre begrepet «Ligningsmyndighetene» til «Skattemyndighetene». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

25.23 Lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven)

Til § 1-2

For å tilpasse begrepsbruken i foretakspensjonsloven til begrepene i skatteforvaltningsloven foreslår departementet å erstatte begrepet «deltakerlignet selskap» med «selskap med deltakerfastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Med ny fastsettingsmodell med egenfastsetting av formues- og inntektsskatt vil også deltakerligning utgå. I forslag til ny skatteforvaltningslov benyttes termen «selskap med deltakerfastsetting».

Til § 2-6

Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepene «ligning» ikke lenger være i bruk. Overskriften til § 2-6 foreslås endret til «skatteforhold». Termen «ligningsmyndighetene» vil heller ikke lenger være i bruk. I § 2-6 første og annet ledd foreslås dette erstattet med «skattemyndighetene», som er i samsvar med begrepsbruken i skatteforvaltningsloven.

25.24 Lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Til § 1-2

For å tilpasse begrepsbruken i innskuddspensjonsloven til begrepene i skatteforvaltningsloven foreslår departementet å erstatte begrepet «deltakerlignet selskap» med «selskap med deltakerfastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Med ny fastsettingsmodell med egenfastsetting av formues- og inntektsskatt vil også deltakerligning utgå. I skatteforvaltningsloven benyttes termen «selskap med deltakerfastsetting».

Til § 2-8

Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet «ligning» ikke lenger være i bruk. Overskriften til § 2-8 foreslås endret til «skatteforhold». Termen «ligningsmyndighetene» vil heller ikke lenger være i bruk. I § 2-8 første og annet ledd foreslås dette erstattet med «skattemyndighetene», som er i samsvar med begrepsbruken i skatteforvaltningsloven.

25.25 Lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)

Til § 12

Begrepet «likning» foreslås erstattet med «skattefastsetjing». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet «likning» ikke lenger være i bruk. Det samme gjelder termen «ilikne», som brukes i første ledd første punktum og tredje ledd. Ordlyden «blir alle skattepliktige … å ilikne kommuneskatt» i første ledd første punktum foreslås endret til «blir alle skattepliktige … skattlagt for kommuneskatt». I tredje ledd foreslås ordlyden «å ilikne kommuneskatt til den kommunen» endret til «skattlagt for kommuneskatt i den kommunen». Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

25.26 Lov 12. desember 2003 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

Til § 6

Første og tredje ledd foreslås opphevet. Første ledd om kompensasjonsoppgave vil erstattes av skatteforvaltningsloven § 8-7. Tredje ledd vil erstattes av bestemmelser gitt i forskrift i medhold av skatteforvaltningsloven § 8-14. Gjeldende § 6 annet og fjerde ledd blir første og annet ledd.

Til § 7

Bestemmelsen vil erstattes av bestemmelser gitt i forskrift i medhold av skatteforvaltningsloven § 8-14, jf. § 8-7, og foreslås opphevet.

Til § 8

Bestemmelsen videreføres i skatteforvaltningsloven § 8-7 annet punktum, og foreslås opphevet.

Til § 9

Første og fjerde punktum foreslås opphevet. Departementet foreslår at skattebetalingsloven skal gjøres gjeldende for merverdiavgiftskompensasjon. Bestemmelsens første og fjerde punktum om forfall av krav på utbetaling av merverdiavgiftskompensasjon foreslås erstattet av skattebetalingsloven § 10-60 nytt femte ledd, se forslag til endringer i skattebetalingsloven. Nåværende annet punktum blir første punktum, og her foreslås henvisningen til lovens § 7 tatt ut. Regler om frister for å levere kompensasjonsoppgave vil følge av skatteforvaltningsloven. For å tilpasse bestemmelsen til begrepsbruken i skatteforvaltningsloven, foreslås begrepet kompensasjonsoppgave erstattet med skattemelding.

Til § 10

I første ledd foreslås henvisningen til § 6 tredje ledd tatt ut, da denne bestemmelsen vil erstattes av bestemmelser gitt i forskrift i medhold av skatteforvaltningsloven § 8-14. I tredje ledd foreslås henvisningen til § 6 fjerde ledd endret som følge av at § 6 fjerde ledd flyttes til annet ledd. Det foreslås endringer i fjerde ledd som følge av at reglene om levering av kompensasjonsoppgave vil følge av skatteforvaltningsloven § 8-7.

For å tilpasse bestemmelsen til begrepsbruken i skatteforvaltningsloven, foreslås det å erstatte begrepet kompensasjonsoppgave med skattemelding.

Til § 11

Bestemmelsen foreslås opphevet. Departementet foreslår at skattebetalingsloven skal gjøres gjeldende for merverdiavgiftskompensasjon. Første ledd foreslås erstattet av skattebetalingsloven § 10-53 nytt tredje ledd, se forslag til endringer i skattebetalingsloven. Annet ledd erstattes av reglene i skattebetalingsloven kapittel 14 og § 10-1 første ledd.

Til § 12

Annet og tredje ledd foreslås opphevet. Bestemmelsene erstattes av reglene om kontroll i skatteforvaltningsloven kapittel 10.

Til § 13

Bestemmelsen erstattes av reglene om kontroll i skatteforvaltningsloven kapittel 10, og foreslås opphevet.

Til § 14

Bestemmelsen erstattes av reglene om endring uten klage i skatteforvaltningsloven kapittel 12, og foreslås opphevet.

Til § 15

Bestemmelsen foreslås opphevet som en konsekvens av forslaget om at skattebetalingsloven skal gjøres gjeldende for merverdiavgiftskompensasjon. Reglene i skattebetalingsloven kapittel 11 om renter vil i stedet gjelde for merverdiavgiftskompensasjon. Det foreslås en særregel om beregning av rente av for mye utbetalt kompensasjon i skattebetalingsloven § 11-2 sjette ledd, se forslag til endringer i skattebetalingsloven.

Til § 17

Bestemmelsen erstattes av skatteforvaltningsloven § 2-4 om skattemyndigheter for merverdiavgiftskompensasjon, og foreslås opphevet.

Til § 18

Det foreslås endringer i forskriftshjemmelen som følge av at flere av lovens bestemmelser foreslås erstattet av bestemmelser i skatteforvaltningsloven og skattebetalingsloven.

Til § 19

Bestemmelsen erstattes av skatteforvaltningsloven §§ 14-12 og 14-13 om straff, og foreslås opphevet.

25.27 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)

Til § 24

Ordene «ligningsmyndigheter» og «andre» foreslås tatt ut av bestemmelsen. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligningsmyndigheter ikke lenger være i bruk. I skatteforvaltningsloven brukes skattemyndigheter. De myndighetene som i dag er ligningsmyndigheter vil omfattes av begrepet «skatte- og avgiftsmyndigheter» i tredje ledd. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

25.28 Lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)

Til § 2

Bokføringsloven § 2 annet ledd bestemmer at den som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven, har bokføringsplikt for den virksomheten som drives. Næringsoppgave er i dag regulert i ligningsloven § 4-4. Med skatteforvaltningsloven foreslås ligningsloven opphevet. Det foreslås ingen uttrykkelig regulering av næringsoppgave i skatteforvaltningsloven, men skatteforvaltningsloven § 8-14, jf. § 8-2, vil gi hjemmel for plikt til å levere næringsoppgave som et vedlegg til skattemeldingen for formues- og inntektsskatt. For å etablere bokføringsplikt for den type virksomhet som i dag har bokføringsplikt etter bokføringsloven § 2 annet ledd, jf. ligningsloven § 4-4 nr. 1, foreslår departementet at tilsvarende vilkår som i dag oppstilles i ligningsloven § 4-4 nr. 1, tas direkte inn i bokføringsloven § 2 annet ledd. Dette gjelder enhver som driver virksomhet eller utleie av fast eiendom. I tillegg foreslås det at henvisningen til plikt til å levere omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven erstattes med plikt til å levere skattemelding for merverdiavgift etter skatteforvaltningsloven § 8-3.

Bestemmelsen om omsetningsoppgave for tilbydere av elektroniske tjenester etter merverdiavgiftsloven § 15-6 tredje ledd vil erstattes av skatteforvaltningsloven § 8-3 første ledd bokstav e. I bokføringsloven § 2 annet ledd foreslås henvisningen til omsetningsoppgave som nevnt i merverdiavgiftsloven § 15-6 tredje ledd derfor endret til skattemelding som nevnt i skatteforvaltningsloven § 8-3 første ledd bokstav e.

Forslaget er ikke ment å innebære noen realitetsendring.

Til § 11

I første ledd annet punktum foreslås begrepet «øvrige ligningsoppgaver» erstattet med «øvrige skattemeldinger etter skatteforvaltningsloven». Forslaget er ikke ment å innebære noen realitetsendring.

25.29 Lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven)

Til § 21

Begrepene «likningsmyndighetene» og «likninger» foreslås endret til «skattemyndighetene» og «skattefastsettinger», som er i samsvar med begrepsbruken i skatteforvaltningsloven. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet likning ikke lenger være i bruk. Begrepet «selvangivelse» foreslås endret til «skattemelding». Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

25.30 Lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

Til § 19

Ordet «likningsetaten» foreslås erstattet med «Skatteetaten». Henvisningen til skattefogdene foreslås tatt ut, da skattefogden etter reorganiseringen av Skatteetaten i 2008–2009 er en del av skattekontoret. I tillegg foreslås begrepet «likningar» erstattet med «skattefastsetjingar». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet likning ikke lenger være i bruk. Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

25.31 Lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Til § 29

I tredje ledd bokstav b foreslås «ligningsmyndighetene» erstattet med «skattemyndighetene for formues- og inntektsskatt». Forslaget innebærer ikke noen realitetsendring.

25.32 Lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Til § 1-1

Reglene om summarisk fellesoppgjør i ligningsloven § 9-5 nr. 8 foreslås videreført i skatteforvaltningsloven § 12-4, og henvisningen i annet ledd bokstav a foreslås endret som følge av dette.

Av hensyn til henvisningsteknikken i svalbardskatteloven foreslås at skatt på formue og inntekt etter svalbardskatteloven tas ut av annet ledd bokstav a og inntas i annet ledd bokstav b. Gjeldende bokstav b til i blir da bokstav c til j.

Departementet foreslår at skattebetalingsloven gjøres gjeldende for merverdiavgiftskompensasjon. Det foreslås at kompensasjon for merverdiavgift reguleres i annet ledd ny bokstav k om hva som menes med skatte- og avgiftskrav etter loven.

I tredje ledd foreslås endringer i henvisningene til de ulike skatte- og avgiftslovene som følge av at de aktuelle bestemmelsene i disse lovene erstattes av bestemmelser i skatteforvaltningsloven. I tillegg inntas en henvisning i bokstav a og c til kassasystemloven, som trer i kraft 1. januar 2017.

Til § 2-2

Det foreslås endringer som følge av forslaget om at skattebetalingsloven skal gjelde for merverdiavgiftskompensasjon. Skattekontoret er myndighet i saker hvor det oppstår krav på tilbakebetaling av uriktig utbetalt kompensasjon. Overskriften foreslås endret som følge av dette, og det foreslås et nytt tredje ledd om merverdiavgiftskompensasjon.

Til § 4-2

I første ledd foreslås begrepet «ligning» erstattet med «skattefastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 4-3

Henvisningen til ligningsloven foreslås erstattet med en henvisning til skatteforvaltningsloven.

Til § 4-7

Begrepet «ligningsåret» foreslås erstattet med «skattefastsettingsåret». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 5-3

Begrepet «utlignet» i første og annet ledd foreslås erstattet med «fastsatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 5-4

Annet ledd foreslås opphevet som følge av at det ikke lenger skal foretas forskuddstrekk i aksjeutbytte til utenlandsk aksjonær. Gjeldende tredje og fjerde ledd blir nytt annet og tredje ledd.

Til § 5-4a

I første ledd foreslås bestemmelser om at aksjeselskap mv. skal ha plikt til å foreta skattetrekk i aksjeutbytte til utenlandsk aksjonær, jf. skatteloven § 10-13. Det foreslås en egen bestemmelse om dette da trekket ikke lenger skal følge reglene om forskuddstrekk.

I annet ledd foreslås en tilsvarende bestemmelse om innlåners skattetrekk i utbyttekompensasjon til kontraktsmotpart i utlandet.

I tredje ledd foreslås at skattetrekket skal beregnes av selskapet som utbetaler utbytte til utenlandsk aksjonær eller innlåner som utbetaler utbyttekompensasjon til kontraktsmotpart i utlandet.

I fjerde ledd foreslås at departementet i forskrift kan gi nærmere regler til utfylling av denne paragrafen.

Til § 5-5

Tredje ledd foreslås opphevet som følge av at det ikke lenger skal foretas forskuddstrekk i aksjeutbytte til utenlandsk aksjonær og utbyttekompensasjon til utenlandsk kontraktsmotpart. Gjeldende fjerde til åttende ledd blir nytt tredje til syvende ledd.

Til § 5-6

Første ledd bokstav d og e foreslås opphevet som følge av at det ikke lenger skal foretas forskuddstrekk i aksjeutbytte til utenlandsk aksjonær og utbyttekompensasjon til utenlandsk kontraktsmotpart. Gjeldende bokstav f og g blir bokstav d og e.

Til § 5-7

Henvisningen i første ledd bokstav b tredje punktum til § 5-5 femte ledd foreslås endret til § 5-5 fjerde ledd som følge av forslaget om å oppheve § 5-5 tredje ledd.

Til § 5-9

I første ledd bokstav a foreslås begrepet «ligningen» erstattet med «skattefastsettingen». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Den samme endringen foreslås i nåværende første ledd bokstav c, som foreslås flyttet til bokstav b. Bokstav b er tidligere opphevet. Første ledd bokstav d blir bokstav c.

Til § 5-10

Henvisningen i første ledd til § 5-4 annet og tredje ledd foreslås endret til § 5-4 annet ledd som følge av endringene i § 5-4.

Til § 5-10a

I første ledd foreslås bestemmelser om at selskapet eller innlåner som nevnt i § 5-4a skal beregne skattetrekket og holde dette tilbake ved utbetaling av utbytte til utenlandsk aksjonær eller utbyttekompensasjon til kontraktspart hjemmehørende i utlandet. Etter forslaget skal slikt trekk ikke lenger følge reglene om forskuddstrekk. Etter utkastet til skatteforvaltningsloven § 9-1 og § 9-2 vil skatten bli fastsatt i det meldingen om trekket er levert. Skattetrekket gjennomføres når det oppstår adgang for skattyteren til å få utbytte eller utbyttekompensasjon, selv om oppgjør først finner sted på et senere tidspunkt.

I annet ledd foreslås særregler for de tilfellene hvor noen mottar utbytte i naturalytelser eller det ikke er dekning for det samlede beregnede skattetrekket i fastsatt utbytte.

I tredje ledd foreslås at departementet i forskrift kan gi nærmere regler om blant annet når selskapet kan foreta trekk med en lavere sats enn det som følger av Stortingets skattevedtak. Forslaget er et utslag av at det etter departementets vurdering er behov for klarere regler om når selskapet kan benytte lavere sats enn 25 prosent enn det som følger av lovgivningen i dag.

Til § 5-13

I første ledd første punktum foreslås en tilføyelse om at skatteoppkreveren skal føre kontroll med skattetrekk.

I annet ledd annet punktum foreslås «arbeidsgiverkontrollen» erstattet med «kontrollen med arbeidsgivere og andre trekkpliktige».

Forslagene er en følge av at det ikke lenger skal foretas forskuddstrekk i aksjeutbytte til utenlandsk aksjonær, men at det foretas skattetrekk.

Til § 5-13a

I første ledd første punktum foreslås å tilføye «skattetrekk». Forslaget er en følge av at det ikke lenger skal foretas forskuddstrekk i aksjeutbytte til utenlandsk aksjonær, men at det foretas skattetrekk.

Til § 5-15

I annet ledd annet punktum foreslås en tilføyelse om at klagefristen for pålegg etter § 5-13a er tre uker.

Til § 6-3

I annet ledd foreslås begrepet «ligning» erstattet med «skattefastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 6-4

I første ledd bokstav b foreslås begrepet «ligning» erstattet med «skattefastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 6-5

Departementet foreslår i første ledd å endre ordlyden «den utlignede skatt ved siste ligning» til «den fastsatte skatt ved siste skattefastsetting». I annet og fjerde ledd foreslås begrepet «utlignet skatt» erstattet med «fastsatt skatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Formues- og inntektsskatt vil ikke lenger fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding.

Til § 6-6

I annet ledd foreslås begrepet «ligning» erstattet med «skattefastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 7-1

Begrepene «ligningen» og «utlignet skatt» foreslås erstattet med «skattefastsettingen» og «fastsatt skatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 7-2

Begrepet «utlignet skatt» foreslås erstattet med «fastsatt skatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. I tillegg foreslås henvisningen til ligningsloven 9 erstattet med en henvisning til skatteforvaltningsloven § 9-4 om egenendring, kapittel 12 om endring uten klage og kapittel 13 om klage.

Til § 7-3

I annet ledd bokstav a foreslås «ligningsmyndighetene» endret til «skattemyndighetene». I annet ledd bokstav c foreslås begrepet «ilignet» erstattet med «fastsatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepene ligning og ligningsmyndigheter ikke lenger være i bruk.

Til § 7-4

I første ledd annet punktum foreslås begrepet «ligning» erstattet med «skattefastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 8-1

I første og annet ledd foreslås ordlyden «den samlede utligning av skatt» endret til «den samlede fastsatte skatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet utligning ikke lenger være i bruk.

I fjerde ledd foreslås begrepet «ligningen» erstattet med «skattefastsettingen». I femte ledd foreslås henvisningen til ligningsloven § 11-1 om søksmål erstattet med en henvisning til reglene om søksmål i skatteforvaltningsloven kapittel 15.

Til § 8-3

I annet ledd foreslås begrepene «utligning» og «ligning» erstattet med «fastsetting» og «skattefastsetting». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 10-1

I skatteforvaltningsloven foreslås det at formues- og inntektsskatt ikke lenger skal fastsettes av myndighetene ved vedtak, men av den skattepliktige selv ved levering av skattemelding. Det foreslås også at skattepliktige skal kunne endre egen fastsetting ved levering av endringsmelding. Klage over skattefastsetting blir først aktuelt når skattemyndighetene har truffet et vedtak om å endre fastsettingen. Klageadgangen vil derfor få mindre praktisk betydning enn i dag. Departementet foreslår en tilføyelse i skattebetalingsloven § 10-1 første ledd om at skatte- og avgiftskrav skal betales ved forfall og med de fastsatte beløp også der hvor «fastsettingen er under endring».

I skatteforvaltningsloven § 14-10 foreslås det regler om utsatt iverksetting av vedtak om sanksjon. I skattebetalingsloven § 10-1 første ledd annet punktum foreslås det derfor tatt inn at hovedregelen i første punktum ikke gjelder når det kan gis utsatt iverksetting av vedtak etter skatteforvaltningsloven § 14-10 annet ledd.

Til § 10-13

Departementet foreslår at skattetrekk i aksjeutbytte til utenlandsk aksjonær og utbyttekompensasjon til kontraktsmotpart hjemmehørende i utlandet for en periode forfaller til betaling samme dag som selskapet skal levere melding om trekk etter skatteforvaltningsloven § 8-8 tredje ledd.

Til § 10-21

I første ledd foreslås begrepet «ligningsåret» erstattet med «skattefastsettingsåret». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligningsår ikke lenger være i bruk.

Fjerde ledd om restskatt av kildeskatt på utbytte foreslås opphevet. Forslaget er en følge av at reglene om fastsetting av kildeskatt endres.

Til § 10-22

I første ledd foreslås begrepet «ligningsåret» erstattet med «skattefastsettingsåret». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligningsår ikke lenger være i bruk.

Til § 10-30

Departementet foreslår å endre begrepet «omsetningsoppgave» i første ledd til «skattemelding», samt å ta inn en henvisning til skatteforvaltningsloven § 8-3. Med skatteforvaltningsloven vil ikke lenger reglene om avgiftspliktiges opplysningsplikt følge av merverdiavgiftsloven. Reglene om omsetningsoppgaven videreføres i skatteforvaltingsloven § 8-3 som regler om skattemelding for merverdiavgift.

Til § 10-51

Første ledd foreslås justert som følge av at skatte- og avgiftslovene som det henvises til, erstattes av skatteforvaltningsloven, og fordi krav på tilleggsskatt og overtredelsesgebyr skal følge nytt annet og tredje ledd. I tillegg inntas en henvisning til kassasystemloven § 8, som trer i kraft 1. januar 2017.

Som følge av adgangen til utsatt iverksetting av vedtak om administrative sanksjoner etter skatteforvaltningsloven § 14-10, foreslås et nytt annet og tredje ledd. Forslaget er et unntak fra hovedregelen i første ledd og innebærer at krav på tilleggsskatt og overtredelsesgebyr først forfaller til betaling tre uker etter utløpet av henholdsvis klage- og søksmålsfristen, eventuelt tre uker etter at klage er avgjort eller rettsavgjørelse foreligger.

Til § 10-53

I annet ledd foreslås henvisningen til reglene i ligningsloven kapittel 9 om endring av ligning erstattet med en henvisning til skatteforvaltningsloven § 9-4 om egenendring, kapittel 12 om endring uten klage og kapittel 13 om klage.

Det foreslås et nytt tredje ledd om krav på tilbakebetaling av uriktig utbetalt merverdiavgiftskompensasjon. Bestemmelsen erstatter merverdiavgiftskompensasjonsloven § 11 første ledd. Dersom skattemyndighetene treffer vedtak som innebærer tilbakebetaling av kompensasjon, skal beløpet tilbakebetales senest tre uker etter at melding om vedtaket er sendt. Dersom tilbakebetalingskrav oppstår ved at den kompensasjonsberettigede har sendt inn korrigert skattemelding, skal fristen regnes fra meldingen er kommet fram til skattemyndighetene. Forslaget er en konsekvens av at skattebetalingsloven foreslås gjort gjeldende for merverdiavgiftskompensasjon.

Til § 10-60

I fjerde ledd foreslås begrepet «omsetningsoppgaven» erstattet med «skattemelding», som er i samsvar med begrepsbruken i skatteforvaltningsloven. Med skatteforvaltningsloven vil ikke lenger reglene om avgiftspliktiges opplysningsplikt følge av merverdiavgiftsloven. Reglene om omsetningsoppgaven videreføres i skatteforvaltingsloven kapittel 8 som regler om skattemelding.

Det foreslås et nytt femte ledd om frist for utbetaling av krav på merverdiavgiftskompensasjon til den kompensasjonsberettigede. Bestemmelsen erstatter merverdiavgiftskompensasjonsloven § 9 første og fjerde punktum. Fristen skal regnes fra utløpet av fristen for å sende inn skattemelding etter bestemmelser gitt i medhold av skatteforvaltningsloven § 8-14, jf. § 8-7. Forslaget er en konsekvens av at skattebetalingsloven foreslås gjort gjeldende for merverdiavgiftskompensasjon.

Til § 11-2

Første ledd annet punktum foreslås opphevet. Ordningen med summarisk endring bortfaller ved opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven.

I sjette ledd foreslås det en ny bestemmelse om beregning av renter av for mye utbetalt kompensasjon for merverdiavgift. Renten skal beregnes fra beløpet ble utbetalt og fram til det treffes vedtak om endring mv. Forslaget er en konsekvens av at skattebetalingsloven foreslås gjort gjeldende for merverdiavgiftskompensasjon.

Til § 11-5

I annet ledd første punktum og tredje ledd første punktum foreslås begrepet «utlignet» erstattet med «fastsatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet utlignet ikke lenger være i bruk.

Reglene om forhåndsligning i ligningsloven foreslås erstattet av en plikt til å fastsette grunnlaget for skatten tidlig, se nærmere i punkt 15.2.5.2. Ordningen vil reguleres i forskriftsbestemmelser om leveringsfrister for skattemelding gitt i medhold av skatteforvaltningsloven § 8-14, jf. § 8-2. I skattebetalingsloven § 11-5 tredje ledd foreslås begrepet «forhåndsligning» derfor endret til «tidlig fastsetting».

Til § 12-1

I tredje ledd foreslås begrepet «ligningen» erstattet med «skattefastsettingen». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 14-6

I første og annet ledd foreslås begrepene «utlignet» og «utligning» erstattet med «fastsatt» og «fastsetting». I tredje ledd foreslås begrepet «lignet» erstattet med «skattlagt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 16-11

I første ledd foreslås ligningsbegrepet endret til fastsetting av skatt. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 16-12

Begrepet «ilignet» foreslås erstattet med «fastsatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 16-13

I første ledd foreslås ligningsbegrepet endret til fastsetting av skatt. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 16-14

Begrepet «ilignet» foreslås erstattet med «fastsatt». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk.

Til § 16-21

I første ledd første punktum foreslås at selskapet kan holdes ansvarlig dersom skattetrekket ikke blir foretatt i samsvar med § 5-4a eller trukket beløp ikke blir betalt i samsvar med § 10-13. Det er trekkreglene, herunder reglene om når det er adgang til å foreta skattetrekk med lavere sats enn det som følger av skattevedtaket, som er avgjørende ved vurderingen av om skattetrekket er korrekt gjennomført. I annet punktum foreslås at ansvaret i motsetning til i dag, bare skal kunne gjøres gjeldende dersom selskapet er å bebreide for det uriktige trekket.

I annet ledd foreslås en bestemmelse om forvalters ansvar ved uriktig skattetrekk. Bestemmelsen kan blant annet komme til anvendelse dersom forvalteren ikke kan framlegge dokumentasjon på at den enkelte aksjonær har krav på lav sats eller 0-sats.

I tredje ledd foreslås at foreldelsesloven §§ 9 og 11 gjelder tilsvarende for ansvarskravet etter første og annet punktum.

Til § 16-51

Ligningsloven § 10-7 om oppdragsgivers ansvar for oppdragstakers skatt, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk foreslås videreført i skattebetalingsloven § 16-51.

Til § 17-1

I annet ledd foreslås henvisningen til ligningsloven endret til en henvisning til skatteforvaltningsloven kapittel 15 om søksmål.

I fjerde ledd foreslås ordlyden «fastsatt ved ligningsavgjørelse eller forvaltningsvedtak» erstattet med «fastsatt etter skatteforvaltningsloven».

I femte ledd foreslås henvisningen til fristen i ligningsloven § 11-1 endret til en henvisning til fristreglene i skatteforvaltningsloven § 15-4 første ledd. I tillegg foreslås begrepet «ligningsavgjørelsen» erstattet med «fastsetting av skatt etter skatteforvaltningsloven». I tredje punktum foreslås henvisningen til merverdiavgiftsloven § 20-1 tredje ledd tatt ut, da denne bestemmelsen erstattes av bestemmelser i skatteforvaltningsloven.

Til § 17-2

Henvisningen i annet ledd til ligningsloven § 11-1 foreslås erstattet med en henvisning til søksmålsreglene i skatteforvaltningsloven kapittel 15.

Til § 18-1

Departementet foreslår å tilføye «eller skattetrekk» i bestemmelsen. Endringen er en følge av at reglene om fastsetting av kildeskatt endres.

25.33 Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Til § 15-3

Departementet foreslår å endre begrepet «ligningsmyndigheter» til «skattemyndigheter». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepene ligning og ligningsmyndigheter ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

25.34 Lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling

Til § 6-7

Departementet foreslår å tilpasse ordlyden i bestemmelsen til begrepsbruken i skatteforvaltningsloven ved å erstatte begrepet «ligningsverdi» med begrepet «verdien ved skattefastsettingen». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepet ligning ikke lenger være i bruk. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

25.35 Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Til § 84

Departementet foreslår å endre begrepet «ligningsmyndighetene» til «skattemyndighetene». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepene ligning og ligningsmyndigheter ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

25.36 Lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning

Til § 1-8

Departementet foreslår å endre begrepet «ligningsmyndighetene» til «skattemyndighetene». Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepene ligning og ligningsmyndigheter ikke lenger være i bruk i lovtekst. Departementet foreslår derfor også å endre overskriften i bestemmelsen fra «ligningsforhold» til «skatteforhold». Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

25.37 Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Til § 9-5

Departementet foreslår å endre begrepet «omsetningsoppgaven» til «skattemeldingen». Med skatteforvaltningsloven vil ikke lenger reglene om avgiftspliktiges opplysningsplikt følge av merverdiavgiftsloven. Reglene om omsetningsoppgaven videreføres i skatteforvaltingsloven kapittel 8 som regler om skattemelding.

Til § 11-1

I bestemmelsens første ledd heter det at avgiftssubjektet skal beregne og betale merverdiavgift av merverdiavgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel av varer. Departementet foreslår å legge til en henvisning til skatteforvaltningslovens regler om fastsetting og beregning av skatt som angir hvem som er ansvarlig for fastsettingen av merverdiavgift.

Til § 11-5

Departementet foreslår å endre begrepet «omsetningsoppgaver» til «skattemeldinger». Med skatteforvaltningsloven vil ikke lenger reglene om avgiftspliktiges opplysningsplikt følge av merverdiavgiftsloven. Reglene om omsetningsoppgaven videreføres i skatteforvaltingsloven kapittel 8 som regler om skattemelding.

Til § 11-6

Departementet foreslår å endre begrepet «omsetningsoppgave» til «skattemelding». Med skatteforvaltningsloven vil ikke lenger reglene om avgiftspliktiges opplysningsplikt følge av merverdiavgiftsloven. Reglene om omsetningsoppgaven videreføres i skatteforvaltingsloven kapittel 8 som regler om skattemelding.

Reglene om terminlengde vil følge av forskrift til skatteforvaltningsloven. Henvisningen til bestemmelsen om hvem som skal levere skattemelding en gang i året foreslås derfor tilpasset denne endringen.

Til kapittel 12

Departementet foreslår å oppheve kapittel 12 med regler som angir hvem som er avgiftsmyndigheter. Reglene videreføres i skatteforvaltningsloven kapittel 2.

Til kapittel 13

Departementet foreslår å oppheve kapittel 13 om generelle saksbehandlingsregler. Saksbehandlingsreglene videreføres i skatteforvaltningsloven. Forvaltningsloven vil ikke lenger gjelde for behandling av merverdiavgiftssaker. Reglene om taushetsplikt videreføres i skatteforvaltningsloven kapittel 3.

Til § 14-1

Departementet foreslår å oppheve § 14-1 første ledd om sending av søknad om registrering. Regelen videreføres i skatteforvaltningsloven § 8-12. Departementet foreslår også å oppheve sjette ledd om at departementet kan gir forskrift om hvilke opplysninger søknaden om registrering skal inneholde. Ny forskriftshjemmel vil følge av skatteforvaltningsloven. Bestemmelsene som videreføres i merverdiavgiftsloven § 14-1 er materielle vilkår som må være oppfylt for at man skal kunne registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Departementet foreslår derfor å endre overskriften til § 14-1 til «Vilkår for registrering».

Til § 14-2

Departementet foreslår å oppheve første ledd annet punktum om bostyrers meldeplikt til skattekontoret om åpning og avslutning av behandlingen av et registrert konkursbo. Departementet foreslår også å oppheve annet ledd annet punktum om tingrettens meldeplikt om åpning og avslutning av bobehandling av offentlig skifte av et avgiftssubjekts dødsbo. Meldepliktene videreføres i skatteforvaltningsloven.

Til § 14-3

Departementet foreslår å oppheve første ledd i § 14-3. Regelen om at avgiftssubjektet må melde fra når den registrerte virksomheten opphører, vil følge av skatteforvaltningsloven § 8-12. Videre foreslår departementet å oppheve § 14-3 fjerde ledd, da også regelen i fjerde ledd første punktum vil følge av skatteforvaltningsloven. De gjenværende leddene blir da første og annet ledd. Regelen i § 14-3 fjerde ledd annet punktum foreslås videreført som ny § 14-3 tredje ledd, men med nødvendig språklig tilpasning.

Til § 14-4

Departementet foreslår å endre overskriften til § 14-4 ved å tilføye «mv.» etter «hvem ordningen gjelder for. Bakgrunnen for dette er at bestemmelsen, etter de øvrige endringene som departementet foreslår, også vil inneholde regler som ikke angir hvem ordningen gjelder for. Departementet foreslår å flytte bestemmelsen om at all kommunikasjon mellom skattekontoret og tilbyder skal skje elektronisk til § 14-4 nytt fjerde ledd. Som nytt femte ledd foreslår departementet en delvis videreføring av forskriftshjemmelen fra § 14-5 fjerde ledd.

Til § 14-5

Departementet foreslår endringer i bestemmelsen slik at den kun vil gjelde tildeling av identifikasjonsnummer for tilbydere i forenklet registreringsordning. Første ledd foreslås opphevet da forholdet vil reguleres av skatteforvaltningsloven.

Tredje ledd foreslås flyttet til merverdiavgiftsloven § 14-4. Fjerde ledd første punktum videreføres i skatteforvaltningsloven, mens andre punktum flyttes til merverdiavgiftsloven § 14-4.

Til § 14-7

Departementet foreslår å oppheve § 14-7 første ledd, da denne videreføres i skatteforvaltningsloven.

Til § 15-1

Departementet foreslår å endre overskriften til kapittel 15 fra «Opplysningsplikt om egne forhold mv.» til «Dokumentasjon mv.» Reglene om opplysningsplikt om egne forhold vil følge av skatteforvaltningsloven kapittel 8.

De forvaltningsrettslige reglene om levering av omsetningsoppgave videreføres i skatteforvaltningsloven som regler om levering av skattemelding. Første, andre, sjette, syvende og åttende ledd foreslås derfor opphevet. De gjenværende leddende er materielle merverdiavgiftsbestemmelser og videreføres under overskriften «Føring av skattemelding». For å tilpasse bestemmelsen til begrepsbruken i skatteforvaltningsloven foreslås «omsetningsoppgave» erstattet med «skattemelding».

Til § 15-2

Departementet foreslår å oppheve merverdiavgiftslovens bestemmelser om oppgaveterminer. Reglene om terminlengde vil følge av forskrift til skatteforvaltningsloven.

Til § 15-3

Departementet foreslår å oppheve merverdiavgiftslovens bestemmelser om oppgaveterminer. Reglene om terminlengde vil følge av forskrift til skatteforvaltningsloven.

Til § 15-4

Departementet foreslår å oppheve merverdiavgiftslovens bestemmelser om oppgaveterminer. Reglene om terminlengde vil følge av forskrift til skatteforvaltningsloven.

Til § 15-5

Departementet foreslår å oppheve merverdiavgiftslovens bestemmelser om oppgaveterminer. Reglene om terminlengde vil følge av forskrift til skatteforvaltningsloven.

Til § 15-6

Departementet foreslår å oppheve § 15-6 om særskilt omsetningsoppgave. Forholdet vil bli regulert av skatteforvaltningsloven § 8-3.

Til § 15-7

Departementet foreslår å oppheve § 5-7 om levering og signering av omsetningsoppgave. Forholdet vil reguleres av skatteforvaltningslovens regler om skattemelding.

Til § 15-8

Departementet foreslår å oppheve merverdiavgiftslovens bestemmelser om oppgavefrister. Reglene om frister vil følge av forskrift til skatteforvaltningsloven.

Til § 15-9

For å tilpasse bestemmelsen til begrepsbruken i skatteforvaltningsloven foreslår departementet å erstatte «omsetningsoppgaven» med «skattemeldingen». Videre foreslås henvisningen til bestemmelser i merverdiavgiftsloven rettet til tilsvarende bestemmelser i skatteforvaltningsloven.

Til kapittel 16

Departementet foreslår å oppheve merverdiavgiftsloven kapittel 16 om kontroll. Regler om kontroll av fastsatt merverdiavgift vil i sin helhet reguleres av skatteforvaltningsloven.

Til kapittel 17

Departementet foreslår å oppheve merverdiavgiftsloven kapittel 17 om bindende forhåndsuttalelser. Regler om bindende forhåndsuttalelser i merverdiavgiftssaker reguleres av skatteforvaltningsloven kapittel 6.

Til kapittel 18

Departementet foreslår å oppheve merverdiavgiftsloven kapittel 18 om fastsetting av merverdiavgift ved skjønn og endring av avgiftsoppgjør. Regler om fastsetting ved skjønn og endring av avgiftsoppgjør vil i sin helhet reguleres av skatteforvaltningsloven.

Til kapittel 19

Departementet foreslår å oppheve merverdiavgiftsloven kapittel 19 om klage og avgiftslempning. Regler om klage og avgiftslempning vil i sin helhet reguleres av skatteforvaltningsloven.

Til kapittel 20

Departementet foreslår å oppheve merverdiavgiftsloven kapittel 20 om søksmål i merverdiavgiftssaker. Regler om søksmål vil i sin helhet reguleres av skatteforvaltningsloven kapittel 15.

Til kapittel 21

Departementet foreslår å oppheve merverdiavgiftsloven kapittel 21 administrative reaksjoner og straff. Regler om administrative reaksjoner og straff vil i sin helhet reguleres av skatteforvaltningsloven kapittel 14.

25.38 Lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap (næringsberedskapsloven)

Til § 15

Departementet foreslår å endre henvisningen til «ligningsmyndigheter og andre skattemyndigheter, toll- og avgiftsmyndigheter» til skatte- og avgiftsmyndigheter og tollmyndigheter. Med opphevelse av ligningsloven og ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven vil begrepene ligning og ligningsmyndigheter ikke lenger være i bruk i lovtekst. Forslaget er en ren begrepstilpasning og innebærer ingen realitetsendring.

25.39 Lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

Til § 3

Ligningsloven § 5-2 foreslås videreført i skatteforvaltningsloven § 7-2, og henvisningen i første ledd bokstav a foreslås endret som følge av dette.

Første ledd bokstav b viser til opplysninger som skal gis med hjemmel i blant annet folketrygdloven § 24-2. Folketrygdloven § 24-2 foreslås opphevet, se forslag til endringer i folketrygdloven, og opplysningsplikten videreføres i skatteforvaltningsloven § 8-6. I første ledd bokstav a foreslås det derfor tatt inn en henvisning til skatteforvaltningsloven § 8-6. Henvisningen til folketrygdloven § 24-2 i første ledd bokstav b foreslås tatt ut.

Til § 4

Ligningsloven § 5-2 foreslås videreført i skatteforvaltningsloven § 7-2, og henvisningen i annet ledd foreslås endret som følge av dette.

Til forsiden