Prop. 38 L (2015–2016)

Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Til innholdsfortegnelse

13 Lovens kapittel 7 Opplysningsplikt for tredjeparter

13.1 Innledning og sammendrag

Departementet foreslår å samle bestemmelsene om opplysningsplikt for tredjeparter i skatteforvaltningsloven kapittel 7. Forslaget viderefører bestemmelsene i ligningsloven kapittel 5 med noen mindre endringer. Reglene innebærer at tredjeparter plikter å gi nærmere angitte opplysninger til skattemyndighetene uten at myndighetene har bedt om det. Opplysningene skal med andre ord gis av eget tiltak. Regler om dette finnes i dag i hovedsak på ligningslovens område, og pålegger blant annet arbeidsgivere og banker å innberette en rekke opplysninger til skattemyndighetene om skattytere som de har forbindelse med. Slike tredjepartsopplysninger utgjør hoveddelen av de såkalte grunnlagsdata, og er en nødvendig forutsetning for forhåndsutfylling av selvangivelsen for personlige skattytere.

Forslaget til omstrukturering av bestemmelsene om opplysningsplikt om fordringer, gjeld og finansielle instrumenter samt enkelte andre mindre endringer som ble fremmet i Prop. 1 LS (2015–2016) kapittel 18, er innarbeidet i forslaget her.

13.2 Gjeldende rett

Bestemmelsene om tredjeparters opplysningsplikt var tidligere inntatt i ligningsloven kapittel 6 sammen med bestemmelser om plikten til å gi opplysninger etter krav fra myndighetene. Ved lov 26. april 2013 nr. 16 ble reglene om tredjeparters opplysningsplikt samlet i ligningsloven kapittel 5. Endringene trådte i kraft 1. juli 2013. Betegnelsene i loven ble endret ved at «oppgave» og «oppgaveplikt» ble erstattet med «opplysning» og «opplysningsplikt». Videre ble plikten til å gi opplysninger ukrevet betegnet som «opplysningsplikt», mens opplysninger som skal gis etter krav fra myndighetene fikk betegnelsen «kontrollopplysninger». Det ble ikke gjort endringer i hvilke opplysninger tredjeparter skal gi ukrevet, se Prop. 141 L (2011–2012) punkt 2.7.

Bestemmelsene i ligningsloven og merverdiavgiftsloven om kontrollopplysninger fra og kontroll hos skattytere og tredjeparter ble endret og samordnet. Ligningslovens kontrollbestemmelser ble samlet i kapittel 6. Se nærmere omtale i kapittel 16.

13.3 Høringsnotatets forslag og høringsinstansenes merknader

I høringsnotatet foreslo departementet å videreføre bestemmelsene om tredjeparters opplysningsplikt i ligningsloven kapittel 5 i skatteforvaltningsloven kapittel 7 med noen mindre endringer.

Ingen av høringsinstansene har hatt merknader av betydning til forslaget.

13.4 Vurderinger og forslag

Departementet opprettholder forslaget i høringsnotatet og foreslår å videreføre bestemmelsene om tredjeparters opplysningsplikt i ligningsloven kapittel 5 i skatteforvaltningsloven kapittel 7. Forslaget innebærer at de enkelte bestemmelsene i ligningsloven overføres til skatteforvaltningsloven med enkelte mindre endringer som beskrevet nedenfor.

Ligningsloven § 5-1 om alminnelige bestemmelser videreføres i lovforslaget § 7-1. Bestemmelsen pålegger den som har opplysningsplikt etter lovens kapittel 7, å innrette sin bokføring slik at opplysningene kan gis og kontrolleres.

Ligningsloven § 5-2 om plikten til å gi lønnsopplysninger mv. videreføres i lovforslaget § 7-2.

Ligningsloven § 5-3 om fordringer og gjeld mv. og § 5-4 om finansielle instrumenter mv. er foreslått endret i Prop. 1 LS (2015–2016). Forslaget er en konsekvens av Norges avtale med USA om automatisk utveksling av opplysninger og gjennomføring av regelverket «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA), samt at Norge har forpliktet seg til å implementere OECDs nye internasjonale standard for automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger på skatteområdet, kjent som «the Common Reporting Standard» (CRS). Endringsforslaget innebærer blant annet at alle opplysningspliktene om finansielle forhold og forsikringer samles i én bestemmelse i ligningsloven. I tillegg foreslås det forskriftshjemler for gjennomføring av kravene etter CRS og FATCA. Departementet foreslår at ligningsloven §§ 5-3 og 5-4, slik de er foreslått endret i Prop. 1 LS (2015–2016), videreføres i lovforslaget §§ 7-3 og 7-4.

Ligningsloven § 5-5 om kjøp, salg, leie, utbetalinger mv. videreføres i lovforslaget § 7-5. I forslaget er det tatt hensyn til foreslåtte endringer i ligningsloven § 5-5 nr. 3 som følge av forslaget om å samle alle opplysningspliktene om finansielle forhold og forsikringer i ligningsloven § 5-3, jf. Prop. 1 LS (2015–2016).

Ligningsloven § 5-6 om næringsdrivendes og offentlige organers plikt til å gi opplysninger om oppdragstakere og arbeidstakere videreføres i lovforslaget § 7-6.

Ligningsloven § 5-7 om opplysningsplikt for aksjeselskaper mv. om forhold som har betydning for skattleggingen av aksjonærene, videreføres i lovforslaget § 7-7.

Ligningsloven § 5-8 om arv videreføres i skatteforvaltningsloven § 7-8 med nødvendige endringer som følge av bortfall av arveavgiften og forslaget i kapittel 15 om overgang til egenfastsetting. Opplysningsplikten gjelder for offentlige myndigheter som forestår skifte, og testamentsfullbyrdere.

I lovforslaget § 7-9 første ledd foreslås en hjemmel for departementet til å gi forskrift om at offentlige myndigheter skal gi nærmere angitte opplysninger om ikke navngitt person, bo, selskap eller innretning. Bestemmelsen viderefører ligningsloven § 6-3 nr. 3 og merverdiavgiftsloven § 16-3 tredje ledd første punktum. Annet ledd om opplysningsplikt for Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral viderefører ligningsloven § 6-3 nr. 4, men med en endring som følge av at Statens innkrevingssentral ble innlemmet i Skatteetaten fra 1. januar 2015.

Ved ovennevnte lovendringer 26. april 2013 nr. 16 ble ligningsloven § 6-3 nr. 3 og 4 plassert i ligningsloven kapittel 6 om kontroll på grunn av den særlige sammenhengen med § 6-3 nr. 1 og 2. Av samme grunn ble merverdiavgiftsloven § 16-3 tredje ledd stående i merverdiavgiftsloven kapittel 16. Etter departementets syn er det hensiktsmessig at alle bestemmelser om tredjeparters opplysningsplikt står i samme kapittel i skatteforvaltningsloven. Forslaget om å videreføre gjeldende bestemmelser er ikke ment å medføre realitetsendringer. Som følge av forslaget om overføring av forvaltningsoppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten, kan opplysningsplikten også omfatte opplysninger om vareførsel til og fra landet, jf. henvisningen til lovforslaget § 10-5 annet ledd bokstav h.

Ligningsloven § 5-9 om annen opplysningsplikt for tredjeparter videreføres i lovforslaget § 7-10 med de endringer som er foreslått i Prop. 1 LS (2015–2016).

Ligningsloven § 5-10 om hvem opplysningsplikten påhviler, videreføres i lovforslaget § 7-11.

Ligningsloven § 5-11 om identifikasjon av skattyter og kopi av opplysninger videreføres i lovforslaget § 7-12.

I § 7-13 foreslås en hjemmel for departementet til i forskrift å gi utfyllende bestemmelser til lovens kapittel 7. Departementet kan gi forskrift om leveringsmåten, dvs. hvordan opplysningene skal gis, om signatur, leveringsfrist og leveringssted, om bekreftelse av opplysninger fra revisor og om fritak fra å levere opplysninger etter kapittel 7. Etter annet ledd kan departementet utforme meldinger som tredjeparter skal benytte når de gir opplysninger etter kapittel 7.

Til forsiden