Prop. 38 L (2015–2016)

Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Departementet sendte 21. november 2014 på høring et forslag til ny skatteforvaltningslov. Høringsfristen var 2. mars 2015. Høringsnotatet ble sendt til følgende organisasjoner og instanser:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Akademikerne

 • Aksjonærforeningen

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Bedriftsforbundet

 • Datatilsynet

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Revisorforening

 • Direktoratet for økonomistyring

 • Domstolsadministrasjonen

 • Finans Norge

 • Finanstilsynet

 • Handelshøyskolen BI

 • Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

 • Norges Bank

 • Norges Bondelag

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Øko-Forum

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokatembetet

 • Sivilombudsmannen

 • Skattebetalerforeningen

 • Skattedirektoratet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Storbedriftenes skatteforum v/ Statoil ASA

 • Toll- og avgiftsdirektoratet

 • Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

 • Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

 • Verdipapirfondenes forening

 • Verdipapirforetakenes Forbund

 • Verdipapirsentralen ASA

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

 • ØKOKRIM

 • Økonomiforbundet

Følgende høringsinstanser har avgitt uttalelse:

 • Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

 • Advokatfirmaet Thommessen AS

 • Advokatforeningen

 • Aker Solutions ASA og Akastor ASA

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Bedriftsforbundet

 • Datatilsynet

 • Deloitte Advokatfirma AS

 • Finans Norge

 • Handelshøyskolen BI

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kåre Lundeland

 • Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

 • Ligningsutvalget

 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (nå Regnskap Norge)

 • Norges Bondelag

 • Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norskog

 • Norsk olje og gass

 • Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag

 • Norsk Tjenestemannslag

 • Norsk Øko-forum

 • Næringslivets avgiftsforum

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Politidirektoratet

 • Regjeringsadvokaten

 • Revisorforeningen

 • Sivilombudsmannen

 • Skattebetalerforeningen

 • Skattedirektoratet

 • Storbedriftenes skatteforum

 • Toll- og avgiftsdirektoratet

 • Professor emeritus Frederik Zimmer

 • Verdipapirsentralen

 • Vinje kommune

 • Økokrim

 • Åseral kommune

Følgende høringsinstanser har meddelt at de ikke har merknader til forslaget:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Riksadvokaten

 • Samferdselsdepartementet

 • Statistisk Sentralbyrå

 • Utenriksdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har meddelt at de ikke avgir uttalelse i saken.

De aller fleste av høringsinstansene som har uttalt seg generelt om forslaget, støtter forslaget om at forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet samles i en uttømmende skatteforvaltningslov. For eksempel uttaler Handelshøyskolen BI følgende:

«Handelshøyskolen BI finner det svært prisverdig at de fragmenterte forvaltningsrettslige bestemmelser om skatteforvaltning samles i én lov med én samleforskrift. Revisjonen inngår i det store redaksjonelle forenklingsarbeidet av skatte- og avgiftslovgivningen som har funnet sted gjennom skatteloven, skattebetalingsloven og merverdiavgiftsloven. For en undervisningsinstitusjon innebærer dette at det kan legges større vekt på bestemmelsenes innhold fremfor hvor de er å finne. Regelverket om skatte- og avgiftsforvaltning har vært så fragmentert at inntrykket er at det knapt har vært mulig å finne en person som har god oversikt over de mange særegenheter i regelverket. Forskjellene har også til dels virket tilfeldige og historiske uten bakgrunn i en systematisk tilnærming.»

Advokatfirmaet Thommessen uttaler:

«Innledningsvis vil vi gi uttrykk for anerkjennelse for at Finansdepartementet har tatt dette initiativet til å få en ny skatteforvaltningslov. Det vil forenkle utfordringene for næringslivet, rådgivere og Skatteetaten.»

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler at de hilser velkommen den regelverksforenklingen som en ny skatteforvaltningslov vil innebære.

Også Advokatforeningen ser fordeler ved opprydding i saksbehandlingsreglene for skatter og avgifter, men foreningen gir også uttrykk for en viss skepsis mot forslaget. Foreningen skriver:

«Advokatforeningen ser det som positivt at det foretas en opprydning i saksbehandlingsreglene for skatter og avgifter. Mens regelverket for skatter og merverdiavgift er rimelig oversiktlig, synes saksbehandlingsregler for øvrige avgifter å være vanskeligere tilgjengelig.
Departementet foreslår en samlet skatteforvaltningslov. Advokatforeningen peker i denne sammenheng på at brukerne, som normalt bare forholder seg til bestemte skatter eller avgifter, da må forholde seg til et mer omfattende regelverk. Dermed er det en risiko for at tilgjengeligheten i praksis blir svekket. For den som forsøker å få oversikt over behandlingsreglene for sin formues- og inntektsskatt, er det en klar ulempe å måtte forholde seg til et regelverk som også omfatter så forskjellige temaer som bl.a. forvaltningen av merverdiavgift, særavgifter, motorvogn- og båtavgift, Svalbardskatt og artistskatt.
Etter som de forskjellige skatter og avgifter gjennomgående har varierende grunnlag, vil felles saksbehandlingsregler lett innebære kompromisser.
Mange saker kan innebære etterberegning av både skatt og MVA, og særlig for disse vil det være positivt at det er en samlet skatteforvaltningslov.»

Deloitte Advokatfirma uttaler:

«Å samle saksbehandlingsreglene for tilnærmet samtlige skattearter i en lov vil medføre en større grad av rettsliggjøring av avgifter mv. som i dag er regulert av forvaltningsloven. Med et felles regelverk vil rettsutvikling eller -avklaring for en skatteart samtidig kunne skape avklaring for andre skattearter der regelverket er likt. Dette vil skape økt forutberegnelighet og rettssikkerhet. En samleforskrift som følger samme mønster som bl.a. FSFIN vil også gjøre det enklere å finne frem i et forskriftsverk som i dag er noe uoversiktlig.»

Også Sivilombudsmannen uttrykker støtte til forslaget om en felles lov:

«Ombudsmannen er glad for Finansdepartementets forslag om å harmonisere og samordne skatte- og avgiftsforvaltningsreglene ved å samle de alle i én uttømmende skatteforvaltningslov. Gjeldende mangel på harmonisering, spesielt mellom forvaltningsreglene for inntektsskatt og merverdiavgift, har etter ombudsmannens erfaring vært vanskelig å forstå for de skatte- og avgiftspliktige.»

Flere av høringsinstansene har merknader og konkrete forslag til endringer av det forslaget som ble sendt på høring. Disse merknadene behandles i tilknytning til de enkelte forslagene.

Til forsiden