Prop. 38 L (2015–2016)

Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Lovspeil

Tabell 1.1 Skatteforvaltningsloven til gjeldende skattelover

Skatteforvaltningsloven

Gjeldende skattelover

§ 1-1

Ny

§ 1-2

Ny

§ 1-3

Ny

§ 2-1

Lignl. §§ 2-1 og 2-3, artistsktl. § 12 annet ledd jf. lignl. kap. 2, mval. § 12-2 første punktum

§ 2-2

Lignl. § 2-4

§ 2-3

Svalbardsktl. § 4-2, jf. lignl. §§ 2-1 og 2-3

§ 2-4

Mvakompl. § 17, jf. mval. § 12-1 første ledd og § 12-2

§ 2-5

Ny

§ 2-6

Ny

§ 2-7

Lignl. § 2-1 første punktum, mval. § 12-1 første ledd

§ 2-8 første ledd

Lignl. § 2-4b nr. 1 første punktum, petrsktl. § 6 nr. 1 bokstav c første ledd annet punktum

§ 2-8 annet ledd

Forskrift 4. desember 2007 nr. 1354 om ligningsmyndigheter for Svalbard § 1

§ 2-8 tredje ledd

Lignl. § 2-4b nr. 5, petrsktl. § 6 nr. 1 bokstav c femte ledd, svalbardsktl. § 4-2 annet ledd

§ 2-9 første ledd

Lignl. § 2-4a nr. 1, svalbardsktl. § 4-2 tredje ledd første punktum

§ 2-9 annet ledd

Lignl. § 2-4a nr. 2, svalbardsktl. § 4-2 tredje ledd annet punktum

§ 2-9 tredje ledd

Lignl. § 2-4a nr. 2, svalbardsktl. § 4-2 tredje ledd første punktum

§ 2-10

Lignl. § 2-5

§ 2-11

Lignl. § 2-7

§ 2-12

Lignl. § 2-9 nr. 2

§ 2-13

Ny

§ 3-1 første ledd

Lignl. § 3-13 nr. 1, mval. § 13-2 første ledd første og annet punktum, toll. § 12-1 første ledd

§ 3-1 annet ledd, bokstav a

Lignl. § 3-13 nr. 5

§ 3-1 annet ledd bokstav b

Mval. § 13-2 femte ledd

§ 3-2

Fvl. § 13 b første ledd nr. 1, toll. § 12-1 første ledd annet punktum

§ 3-3 bokstav a

Lignl. § 3-13 nr. 2 bokstav a, mval. § 13-2 annet ledd bokstav a, toll. § 12-1 annet ledd bokstav a

§3-3 bokstav b

Lignl § 3-13 nr. 2 bokstav b, mval. § 13-2 annet ledd bokstav b, toll. 12-1 annet ledd bokstav b

§ 3-3 bokstav c

Lignl. § 3-13 nr. 2 bokstav c, mval. § 13-2 annet ledd bokstav c, toll. § 12-1 annet ledd bokstav c

§ 3-3 bokstav d

Lignl. § 3-13 nr. 2 bokstav d, mval. § 13-2 annet ledd bokstav d, toll. § 12-1 annet ledd bokstav d

§ 3-3 bokstav e

Lignl. § 3-13 nr. 2 bokstav e, mval. § 13-2 annet ledd bokstav e, toll. § 12-1 annet ledd bokstav e

§ 3-3 bokstav f

Lignl. § 3-13 nr. 2 bokstav f, mval. § 13-2 annet ledd bokstav f

§ 3-3 bokstav g

Lignl. § 3-13 nr. 2 bokstav g, mval. § 13-2 annet ledd bokstav g, toll. 12-1 annet ledd bokstav g

§ 3-3 bokstav h

Lignl. §3-13 nr. 2 bokstav h, mval. § 13-2 annet ledd bokstav h, toll. § 12-1 annet ledd bokstav h, fvl. § 13 f annet ledd

§ 3-3 bokstav i

Lignl. § 3-13 nr. 2 bokstav i, mval. § 3-2 annet ledd bokstav i

§ 3-3 bokstav j

Lignl. § 3-13 nr. 2 bokstav j, mval. § 13-2 annet ledd bokstav j, toll. § 12-1 annet ledd bokstav i

§ 3-3 bokstav k

Lignl. § 3-13 nr. 2 bokstav k

§ 3-4

Lignl. § 3-13 nr. 6

§ 3-5 første ledd

Petrsktl. § 6a

§ 3-5 annet ledd

Petrsktl. § 6 nr. 6 annet ledd fjerde punktum

§ 3-6

Lignl. § 3-13 nr. 7 og 8

§ 3-7

Fvl. § 13 a nr. 1 til 3

§ 3-8

Lignl.§ 3-13 nr. 3, mval. § 13-2 tredje ledd, toll. § 12-1 tredje ledd

§ 3-9 bokstav a

Lignl. § 3-13 nr. 4, mval. § 13-2 fjerde ledd

§ 3-9 bokstav b

Ny

§ 4-1 første ledd første punktum

Fvl. § 6 første ledd og § 10 første punktum

§ 4-1 første ledd bokstav a

Lignl. § 3-8 nr. 1 bokstav a

§ 4-1 første ledd bokstav b

Lignl. § 3-8 nr.1 bokstav b første og annet alternativ, fvl. § 6 første ledd bokstav c første og annet alternativ + ny

§ 4-1 første ledd bokstav c

Lignl. § 3-8 nr. 1 bokstav b tredje alternativ, fvl. § 6 første ledd bokstav c siste alternativ

§ 4-1 første ledd bokstav d

Lignl. § 3-8 nr. 1 bokstav b siste alternativ, fvl. 6 første ledd bokstav d

§ 4-1 første ledd bokstav e

Lignl. § 3-8 nr. 1 bokstav c

§ 4-1 første ledd bokstav f

Lignl. § 3-8 nr. 1 bokstav d

§ 4-1 første ledd bokstav g

Lignl. § 3-8 nr. 1 bokstav e

§ 4-1 første ledd bokstav h

Lignl. § 3-8 nr. 1 bokstav f

§ 4-1 første ledd bokstav i

Lignl. § 3-8 nr. 1 bokstav g

§ 4-1 annet ledd

Lignl. § 3-8 nr. 2

§ 4-1 tredje ledd

Lignl § 3-8 nr. 3, fvl. § 6 fjerde ledd

§ 4-2 første ledd

Lignl. § 3-8 nr. 4, fvl. § 8 første ledd

§ 4-2 annet ledd

Lignl. § 3-8 nr. 6

§ 4-3

Lignl. § 3.8 nr. 5, fvl. § 7

§ 4-4

Fvl. § 9

§ 5-1 første ledd

Lignl. § 3-1

§ 5-1 annet ledd første punktum

Lignl. § 3-2 nr. 1

§ 5-1 annet ledd annet punktum

Fvl. § 11 d annet ledd

§ 5-1 tredje ledd

Fvl. § 11 fjerde ledd første punktum

§ 5-1 fjerde ledd

Fvl. § 11 fjerde ledd annet og tredje punktum

§ 5-2

Fvl. § 11 a første og annet ledd

§ 5-3

Lignl. § 3-3

§ 5-4 første ledd

Lignl. § 3-4 nr. 1, fvl. § 18 første ledd første punktum

§ 5-4 annet ledd bokstav a

Lignl. § 3-4 nr. 2 bokstav c

§ 5-4 annet ledd bokstav b

Lignl. § 3-4 nr. 2 bokstav e

§ 5-4 tredje ledd

Fvl. § 18c

§ 5-4 fjerde ledd

Fvl. § 18 annet ledd

§ 5-4 femte ledd

Fvl. § 19 første ledd bokstav b

§ 5-4 sjette ledd

Lignl. § 3-4 nr. 3, fvl. § 20

§ 5-4 syvende ledd

Fvl. § 21 første ledd

§ 5-4 åttende ledd

Ny

§ 5-5 første ledd

Lignl. § 3-7 nr. 1, fvl. § 29 første ledd første punktum

§ 5-5 annet ledd

Fvl. § 30 siste punktum

§ 5-6 første ledd første punktum

Fvl. § 16 første ledd første punktum

§ 5-6 annet ledd

Fvl. § 16 annet ledd første punktum

§ 5-6 tredje ledd

Fvl. § 16 tredje ledd

§ 5-6 fjerde ledd

Ny

§ 5- 6 femte ledd

Lignl. § 9-7 annet punktum

§ 5-6 sjette ledd

Ny

§ 5-7 første ledd

Fvl. § 24 første ledd

§ 5-7 annet ledd

Fvl. § 25 (delvis)

§ 5-7 tredje ledd

Fvl. § 24 tredje ledd første punktum

§ 5-8

Fvl. § 27 (delvis)

§ 5-9

Fvl. 36 første ledd

§ 5-10

Lignl. § 3-12, fvl. § 41

§ 6-1 første ledd

Lignl. § 3A-1 nr.1, mval. § 17-1 første ledd

§ 6-1 annet ledd

Petrsktl. § 6 nr. 5

§ 6-1 tredje ledd

Lignl. § 3A-1 nr. 2, mval. § 17-1 første ledd, petrsktl. § 6 nr. 4 og 5

§ 6-2 første ledd

Ny

§ 6-2 annet ledd

Lignl. § 3A-3 nr. 2 og 3, mval. § 17-3 annet og tredje ledd

§ 6-3

Lignl. § 3A-2, mval. § 17-2

§ 6-4

Lignl. § 3A-4, mval. § 17-4

§ 7-1

Lignl. § 5-1

§ 7-2

Lignl. § 5-2

§ 7-3

Lignl. § 5-3

§ 7-4

Lignl. § 5-4

§ 7-5

Lignl. § 5-5

§ 7-6

Lignl. § 5-6

§ 7-7

Lignl. § 5-7

§ 7-8

Lignl. § 5-8

§ 7-9 første ledd

Lignl. § 6-3 nr. 3, mval. § 16-3 tredje ledd første punktum

§ 7-9 annet ledd

Lignl. § 6-3 nr. 4

§ 7-10

Lignl. § 5-9

§ 7-11

Lignl. § 5-10

§ 7-12

Lignl. § 5-11 nr. 1 til 3

§ 7-13

Lignl. § 5-12 nr. 1 til 3

§ 8-1

Lignl. § 4-1, ftrl. § 24-3 første ledd, mval. § 15-1 åttende ledd, motorkjøretøy- og båtavgl. § 5, særavgiftsforskr. § 5-15

§ 8-2 første ledd første punktum

Lignl. § 4-3 nr. 1 første punktum

§ 8-2 første ledd bokstav a

Lignl. § 4-2 nr. 1 bokstav a

§ 8-2 første ledd bokstav b

Svalbardsktl. § 4-4 første ledd

§ 8-2 første ledd bokstav c

Lignl. § 4-2 jf. petrsktl. § 8 første ledd

§ 8-2 annet ledd

Forskrift 16. februar 2001 nr. 155 om selvangivelsesfritak for visse skattytere §§ 2 og 3

§ 8-2 tredje ledd

Lignl. § 4-2 nr. 3

§ 8-2 fjerde ledd

Ny

§ 8-2 femte ledd

Forskrift 22. desember 2000 nr. 1569 om forhåndsutfylt selvangivelse § 2

§ 8-3 første ledd første punktum

Mval. § 15-1 annet ledd

§ 8-3 første ledd bokstav a

Mval. § 15-1 første ledd, jf. § 1-3 første ledd bokstav d

§ 8-3 første ledd bokstav b

Mval. § 15-6 første ledd

§ 8-3 første ledd bokstav c

Mval. § 15-6 annet ledd

§ 8-3 første ledd bokstav d

Mval. § 15-6 annet ledd

§ 8-3 første ledd bokstav e

Mval. § 15-6 tredje ledd

§ 8-3 første ledd bokstav f

Mval. § 15-7 annet ledd

§ 8-3 annet ledd første til tredje punktum

Mval. § 15-7 første ledd

§ 8-3 annet ledd fjerde punktum

Ny

§ 8-3 tredje ledd

Ny

§ 8-4 første ledd

Særavgiftsforskr. § 6-1 første ledd første punktum

§ 8-4 annet ledd bokstav a

Særavgiftsforskr. § 6-1 femte ledd

§ 8-4 annet ledd bokstav b

Særavgiftsforskr. § 6-1 sjette ledd

§ 8-4 tredje ledd

Særavgiftsforskr. § 6-1 første ledd annet punktum

§ 8-4 fjerde ledd

Ny

§ 8-4 femte ledd

Ny

§ 8-5

Ny

§ 8-6 første ledd

Ftrl. § 24-2 første ledd annet punktum

§ 8-6 annet ledd

Ftrl. § 24-2 annet ledd

§ 8-7 første punktum

Mvakompl. § 6 første ledd

§ 8-7 annet punktum

Mvakompl. § 8

§ 8-8 første ledd

Svalbardsktl. § 5-2 femte ledd

§ 8-8 annet ledd

Artistsktl. § 6 første til fjerde ledd og § 11 første ledd annet punktum

§ 8-8 tredje ledd

Ny

§ 8-9 første ledd

Lignl. § 4-9 nr. 1 første punktum

§ 8-9 annet ledd

Lignl. § 4-9 nr. 2 første punktum

§ 8-9 tredje ledd

Lignl. § 4-9 nr. 3

§ 8-9 fjerde ledd

Lignl. § 4-9 nr. 7

§ 8-10 første ledd

Petrsktl. § 6 nr. 6 første ledd første punktum

§ 8-10 annet ledd

Petrsktl. § 6 nr. 6 første ledd tredje punktum

§ 8-10 tredje ledd

Petrsktl. § 6 nr. 6 første ledd fjerde punktum

§ 8-10 fjerde ledd

Petrsktl. § 6 fjerde ledd

§ 8-11

Lignl. § 4-12

§ 8-12 første ledd

Mval. § 14-1,§ 14-5 første ledd, mvaforskr. § 14-1-1, særavgiftsforskr. § 5-5 første ledd

§ 8-12 annet ledd

Mval. § 14-3 første ledd og fjerde ledd første punktum, § 14-5 første ledd, særavgiftsforskr. § 5-5 tredje ledd

§ 8-12 tredje ledd

Mval. § 14-2 første ledd annet punktum

§ 8-12 fjerde ledd

Mval. § 14-2 annet ledd annet punktum

§ 8-13 første ledd

Lignl. § 4-5 nr. 1

§ 8-13 annet ledd

Lignl. § 4-5 nr. 2

§ 8-13 tredje ledd

Ny

§ 8-13 fjerde ledd

Lignl. § 4-5 nr. 3 siste del

§ 8-14

Ny

§ 9-1

Ny

§ 9-2

Ny

§ 9-3 første ledd

Lignl. § 8-9 nr. 1 første punktum

§ 9-3 annet ledd

Lignl. § 8-9 nr. 1 annet punktum

§ 9-3 tredje ledd

Ny

§ 9-4 første ledd

Ny + mval. § 18-3 første ledd første punktum, § 18-3 tredje ledd første punktum

§ 9-4 annet ledd første punktum

Ny

§ 9-4 annet ledd annet og tredje punktum

Mvakompl. § 10 første og annet ledd

§ 9-4 tredje ledd

Ny

§ 9-5

Ny

§ 9-6

Ny

§ 9-7

Lignl. § 8-8, svalbardsktl. § 4-6 tredje ledd første punktum

§ 9-8

Lignl. §§ 7-1 og 7-3

§ 9-9 første ledd

Lignl. § 9-12, mval. § 19-3 annet ledd, særavgiftsl. § 4 tredje punktum, ftrl. § 24-3 sjette ledd

§ 9-9 annet ledd

Lignl. § 9-12 nr. 2

§ 10-1 første ledd

Lignl. § 6-1 nr. 1, mval. § 16-1 første ledd

§ 10-1 annet ledd

Lignl. § 6-1 nr. 3, mval. § 16-1 tredje ledd

§ 10-2 første ledd

Lignl. § 6-2 nr. 1, mval. § 16-2 første ledd

§ 10-2 annet ledd

Lignl. § 6-2 nr. 2, mval. § 16-2 annet ledd

§ 10-2 tredje ledd

Lignl. § 6-2 nr. 4, mval. § 16-2 fjerde ledd

§ 10-2 fjerde ledd

Lignl. § 6-2 nr. 3, mval. § 16-2 tredje ledd

§ 10-2 femte ledd

Lignl. § 6-2 nr. 5, mval. § 16-2 femte ledd

§ 10-3

Mval. § 16-5

§ 10-4

Lignl. § 6-5, mval. § 16-6

§ 10-5 første ledd

Lignl. § 6-3 nr. 1, mval. 16-3 første ledd

§ 10-5 annet ledd

Lignl. § 6-3 nr. 2, mval. § 16-3 annet ledd, særavgiftsforskr. § 5-3 femte ledd, forskrift 17. desember 1997 nr. 1400 til utfylling og gjennomføring av reglene i lov om skatt på honorar til utenlandske artister mv. § 3-4

§ 10-6

Lignl. § 6-4, mval. § 16-4

§ 10-7

Lignl. § 6-1 nr. 2

§ 10-8

Særavgiftsforskr. § 5-13, forskrift om årsavgift for motorvogn § 10, forskrift om vektårsavgift § 15, forskrift om engangsavgift på motorvogner § 8-2

§ 10-9

Lignl. § 6-9, mval. § 16-10

§ 10-10

Lignl. § 6-1 nr. 4, § 6-2 nr. 6, § 6-5 nr. 4, mval. § 16-1 fjerde ledd, § 16-2 sjette ledd, § 16-6 fjerde ledd

§ 10-11

Lignl. § 3-5, mval. § 13-4

§ 10-12

Lignl. § 6-8, mval. § 16-9

§ 10-13

Lignl. § 3-6, fvl. §§ 14 og 15

§ 10-14

Lignl. § 6-10, mval. § 16-11, ftrl. § 24-5

§ 11-1

Lignl. § 6-6 nr. 1, mval. § 16-7 første og annet ledd, særavgiftsl. § 5a, motorkjøretøy- og båtavgiftsl. § 5a

§ 11-2

Lignl. § 7-6 nr. 1 til 4, mval. § 16-8 første til fjerde ledd

§ 11-3

Lignl. § 6-7a, mval.§ 16-8a

§ 11-4

Lign. § 3-6 og § 6-7 nr. 5, mval. § 16-7 tredje ledd, § 16-8 femte ledd og § 16-8a tredje ledd, særavgiftsl. § 5a, motorkjøretøy- og båtavgiftsl. § 5a

§ 12-1 første ledd

Lignl. § 9-1, artistsktl. § 8 tredje ledd, svalbardsktl. § 4-6 første ledd tredje punktum og annet ledd første punktum, mval. § 18-1 første ledd, ftrl. § 24-3 annet ledd, særavgiftsforskr. § 6-6, mvakompl. § 14

§ 12-1 annet ledd

Lignl. § 9-5 nr. 7

§ 12-1 tredje ledd bokstav a

Lignl. § 9-5 nr. 2 bokstav a, mval. § 18-4 femte ledd

§ 12-1 tredje ledd bokstav b

Lignl. § 9-5 nr. 2 bokstav b

§ 12-1 tredje ledd bokstav c

Lignl. § 9-5 nr. 2 bokstav c

§ 12-1 fjerde ledd

Ny

§ 12-2 første ledd

Lignl. § 8-2 nr. 1 første punktum og nr. 3 første punktum (delvis)

§ 12-2 annet ledd

Ny

§ 12-3

Mval. § 18-4 første ledd annet punktum

§ 12-4 første ledd

Lignl. § 9-5 nr. 8 første ledd første punktum

§ 12-4 annet ledd

Forskrift 20. november 1997 nr. 1181 om summarisk fellesoppgjør for krav på skatt og arbeidsgiveravgift til folketrygden § 9 nr. 2

§ 12-4 tredje ledd

Lignl. § 9-5 nr. 8 tredje ledd, delvis ny

§ 12-5

Mval. § 18-1 annet ledd

§ 12-6 første ledd

Ny

§ 12-6 annet ledd

Ny

§ 12-6 tredje ledd

Lignl. § 9-6 nr. 4

§ 12-6 fjerde ledd

Ny

§ 12-6 femte ledd

Lignl. § 9-6 nr. 6

§ 12-7

Lignl. § 9-6 nr. 7

§ 12-8 bokstav a

Lignl. § 9-6 nr. 5 bokstav c, mval. § 18-4 femte ledd

§ 12-8 bokstav b

Lignl. § 9-6 nr. 5 bokstav d

§ 12-8 bokstav c

Ny

§ 12-9

Petrsktl. § 6 nr. 1 bokstav d første ledd

§ 12-10

Ny

§ 12-11

Fvl. § 35 (delvis)

§ 13-1 første ledd første punktum

Fvl. § 28 første ledd (delvis), delvis ny

§ 13-1 første ledd annet punktum

Ny

§ 13-1 annet ledd første punktum

Fvl. § 28 tredje ledd første punktum

§ 13-1 annet ledd annet punktum

Fvl. § 28 tredje ledd annet punktum

§ 13-2 første til tredje ledd

Lignl. § 9-3 nr. 1 til 3

§ 13-2 fjerde ledd

Lignl. § 9-4

§ 13-3 første ledd

Fvl. § 28 første ledd (delvis)

§ 13-3 annet ledd første punktum

Lignl. § 9-2 nr. 1 bokstav b, mval. § 19-1 første ledd første punktum

§ 13-3 annet ledd annet punktum

Mval. § 19-1 første ledd annet punktum

§ 13-3 annet ledd tredje punktum

Ny

§ 13-3 annet ledd fjerde punktum

Lignl. § 2-4a nr. 3 første punktum (tilføyes ved lov 19. desember 2014 nr. 77)

§ 13-3 tredje ledd

Svalbsktl. § 4-2 annet ledd, forskrift 4. desember 2007 nr. 1354 om ligningsmyndigheter for Svalbard § 1

§ 13-3 fjerde ledd første punktum

Petrsktl. § 6 nr. 1 bokstav b første ledd første punktum

§ 13-3 fjerde ledd annet punktum

Petrsktl. § 6 nr. 1 bokstav e første punktum

§ 13-4 første ledd

Ny

§ 13-4 annet ledd

Lignl. § 9-2 nr. 6

§ 13-4 tredje ledd

Fvl. § 31 tredje ledd, lignl. § 9-2 nr. 8

§ 13-5 første ledd

Fvl. § 32 første ledd bokstav a (delvis)

§ 13-5 annet ledd

Lignl. § 9-2 nr. 2 første punktum

§ 13-5 tredje ledd første punktum

Fvl. § 32 første ledd bokstav c

§ 13-5 tredje ledd annet punktum

Lignl. § 9-2 nr. 2 annet punktum

§ 13-5 tredje ledd tredje punktum

Mval. § 19-1 tredje ledd

§ 13-5 fjerde ledd

Fvl. § 32 tredje ledd

§ 13-6 første ledd

Fvl. § 33 første ledd

§ 13-6 annet ledd

Fvl. § 33 annet ledd tredje punktum

§ 13-6 tredje ledd

Fvl. § 33 annet ledd annet punktum, lignl. § 9-8 nr. 1 annet punktum

§ 13-6 fjerde ledd første punktum

Fvl. § 33 fjerde ledd første punktum

§ 13-6 fjerde ledd annet punktum

Fvl. § 33 fjerde ledd annet punktum (delvis)

§ 13-6 femte ledd

Fvl. § 33 fjerde ledd annet punktum, delvis ny

§ 13-7 første ledd

Fvl. § 34 første ledd

§ 13-7 annet ledd

Fvl. § 34 annet ledd første og annet punktum

§ 13-7 tredje ledd

Fvl. § 34 fjerde ledd

§ 13-8

Petrsktl. § 6 nr. 1 bokstav d første ledd

§ 13-9

Ny

§ 14-1

Lignl. § 10-6 nr. 1 og 2, mval. § 21-1 første og annet ledd, særavgiftsl. § 5a og motorkjøretøy- og båtavgiftsl. § 5a jf. toll. § 16-16 første ledd

§ 14-2 første ledd

Ny

§ 14-2 annet ledd

Lignl. § 10-6 nr. 5

§ 14-3 første ledd

Lignl. § 10-2 nr. 1, mval. § 21-3 første ledd, særavgiftsl. § 3 første ledd, motorkjøretøy- og båtavgiftsl. § 3 første ledd

§ 14-3 annet ledd

Lignl. § 10-3 nr. 1

§ 14-3 tredje ledd

Lignl. § 10-2 nr. 3

§ 14-4

Lignl. § 10-3 nr. 2

§ 14-5

Lignl. § 10-4

§ 14-6

Lignl. § 10-5

§ 14-7

Lignl. § 10-9, delvis ny

§ 14-8

Lignl. § 10-2 nr. 2

§ 14-9

Ny

§ 14-10

Ny

§ 14-11

Ny

§ 14-12

Lignl. § 12-1, mval. § 21-4 første og annet ledd

§ 14-13

Lignl. § 12-2, mval.§ 21-4 tredje ledd, særavgiftsl. § 2, motorkjøretøy- og båtavgiftsl. § 2

§ 15-1 første ledd

Lignl. § 11-1 nr. 1 første punktum, petrsktl. § 6 nr. 3 første ledd første punktum

§ 15-1 annet ledd

Ny

§ 15-2 første ledd

Lignl. § 11-2 nr. 1, mval. § 20-2 første ledd

§ 15-2 annet ledd første punktum

Ny

§ 15-2 annet ledd annet punktum

Lignl. § 11-2 nr. 3

§ 15-2 tredje ledd

Ny

§ 15-2 fjerde ledd

Mval. § 20-2 tredje ledd

§ 15-3 første ledd

Ny

§ 15-3 annet ledd

Lignl. § 11-1 nr. 3 tredje punktum, mval. § 20-1 første ledd tredje punktum, petrsktl. § 6 nr. 3

§ 15-3 tredje ledd

Lignl. § 11-2 nr. 3, mval. § 20-2 første ledd

§ 15-4 første ledd første punktum

Lignl. § 11-1 nr. 4 første punktum, mval. § 20-1 tredje ledd første punktum, petrsktl. § 6 nr. 3

§ 15-4 første ledd annet punktum

Lignl. § 11-1 nr. 4 fjerde punktum, mval. § 20-1 tredje ledd annet punktum

§ 15-4 annet ledd

Ny

§ 15-4 tredje ledd

Ny

§ 15-5

Fvl. § 27 b

§ 15-6 første ledd

Lignl. § 11-1 nr. 5 første punktum, mval. § 20-1 annet ledd første punktum

§ 15-6 annet ledd

Lignl. § 11-1 nr. 5 annet punktum, mval. § 20-1 annet ledd annet punktum

§ 15-6 tredje ledd

Lignl. § 11-1 nr. 3 første punktum

§ 15-7

Lignl. § 11-3

Tabell 1.2 Ligningsloven til skatteforvaltningsloven

Ligningsloven

Skatteforvaltningsloven

§ 2-1 første punktum

§ 2-7

§ 2-1

§ 2-1

§ 2-2

§ 2-1

§ 2-3

§ 2-1

§ 2-4

§ 2-2

§ 2-4a nr. 1

§ 2-9 første ledd

§ 2-4 a nr. 2

§ 2-9 annet ledd

§ 2-4b nr. 1 første punktum

§ 2-8 første ledd

§ 2-4b nr. 5

§ 2-8 tredje ledd

§ 2-5

§ 2-10

§ 2-7

§ 2-11

§ 2-9 nr. 2

§ 2-12

§ 3-1

§ 5-1 første ledd

§ 3-2 nr. 1

§ 5-1 annet ledd første punktum

§ 3-3

§ 5-3

§ 3-4 nr. 1

§ 5-4 første ledd

§ 3-4 nr. 2 bokstav c

§5-4 annet ledd bokstav a

§ 3-4 nr. 2 bokstav e

§5-4 annet ledd bokstav b

§ 3-4 nr. 3

§ 5-4 sjette ledd

§ 3-5§ 10-11

§ 3-6

§§ 10-13, 11-4

§ 3-7 nr. 1

§ 5-5 første ledd

§ 3-8 nr. 1 bokstav a

§ 4-1 første ledd bokstav a

§ 3-8 nr. 1 bokstav b første og annet alternativ

§ 4-1 første ledd bokstav b

§ 3-8 nr. 1 bokstav b siste alternativ

§ 4-1 første ledd bokstav d

§ 3-8 nr. 1 bokstav b tredje alternativ

§ 4-1 første ledd bokstav c

§ 3-8 nr. 1 bokstav c

§ 4-1 første ledd bokstav e

§ 3-8 nr. 1 bokstav d

§ 4-1 første ledd bokstav f

§ 3-8 nr. 1 bokstav e

§ 4-1 første ledd bokstav g

§ 3-8 nr. 1 bokstav f

§ 4-1 første ledd bokstav h

§ 3-8 nr. 1 bokstav g

§ 4-1 første ledd bokstav i

§ 3-8 nr. 2

§ 4-1 annet ledd

§ 3-8 nr. 3

§ 4-1 tredje ledd

§ 3-8 nr. 4

§ 4-2 første ledd

§ 3-8 nr. 5

§ 4-3

§ 3-8 nr. 6

§ 4-2 annet ledd

§ 3-12

§ 5-10

§ 3-13 nr. 1

§ 3-1 første ledd

§ 3-13 nr. 2 bokstav a

§ 3-3 bokstav a

§ 3-13 nr. 2 bokstav b

§ 3-3 bokstav b

§ 3-13 nr. 2 bokstav c

§ 3-3 bokstav c

§ 3-13 nr. 2 bokstav d

§ 3-3 bokstav d

§ 3-13 nr. 2 bokstav e

§ 3-3 bokstav e

§ 3-13 nr. 2 bokstav f

§ 3-3 bokstav f

§ 3-13 nr. 2 bokstav g

§ 3-3 bokstav g

§ 3-13 nr. 2 bokstav h

§ 3-3 bokstav h

§ 3-13 nr. 2 bokstav i

§ 3-3 bokstav i

§ 3-13 nr. 2 bokstav j

§ 3-3 bokstav j

§ 3-13 nr. 2 bokstav k

§ 3-3 bokstav k

§ 3-13 nr. 3

§ 3-8

§ 3-13 nr. 4

§ 3-9 bokstav a

§ 3-13 nr. 5

§ 3-1 annet ledd, bokstav a

§ 3-13 nr. 6

§ 3-4

§ 3-13 nr. 7

§ 3-6 første ledd

§ 3-13 nr. 8

§ 3-6 annet ledd

§3A-1 nr. 1

§ 6-1 første ledd

§ 3A-1 nr. 2

§ 6-1 tredje ledd

§ 3A-2

§ 6-3

§ 3A-3 nr.2 og 3

§ 6-2 annet ledd

§ 3A-4

§ 6-4

§ 4-1

§ 8-1

§ 4-2 nr. 1 bokstav a

§ 8-2 første ledd bokstav a

§ 4-2 nr. 3

§ 8-2 tredje ledd

§ 4-3 nr. 1 første punktum

§ 8-2 første ledd første punktum

§ 4-5 nr. 1

§ 8-13 første ledd

§ 4-5 nr. 2

§ 8-13 annet ledd

§ 4-5 nr. 3 siste del

§ 8-13 fjerde ledd

§ 4-9 nr. 1 første punktum

§ 8-9 første ledd

§ 4-9 nr. 2 første punktum

§ 8-9 annet ledd

§ 4-9 nr. 3

§ 8-9 tredje ledd

§ 4-9 nr. 7

§ 8-9 fjerde ledd

§ 4-12

§ 8-11

§ 5-1

§ 7-1

§ 5-2

§ 7-2

§ 5-3

§ 7-3

§ 5-4

§ 7-4

§ 5-5

§ 7-5

§ 5-6

§ 7-6

§ 5-7

§ 7-7

§ 5-8

§ 7-8

§ 5-9

§ 7-10

§ 5-10

§ 7-11

§ 5-11

§ 7-12

§ 5-12 nr. 1 til 3

§ 7-13

§ 6-1 nr. 1

§ 10-1 første ledd

§ 6-1 nr. 2

§ 10-7

§ 6-1 nr. 3

§ 10-1 annet ledd

§ 6-1 nr. 4

§ 10-10

§ 6-2 nr. 1

§ 10-2 første ledd

§ 6-2 nr. 2

§ 10-2 annet ledd

§ 6-2 nr. 3

§ 10-2 fjerde ledd

§ 6-2 nr. 4

§ 10-2 tredje ledd

§ 6-2 nr. 5

§ 10-2 femte ledd

§ 6-2 nr. 6

§ 10-10

§ 6-3 nr. 1

§ 10-5 første ledd

§ 6-3 nr. 2

§ 10-5 annet ledd bokstav a til d

§ 6-3 nr. 3

§ 7-9 første ledd

§ 6-3 nr. 4

§ 7-9 annet ledd

§ 6-4

§ 10-6

§ 6-5 nr. 1

§ 10-4 første ledd

§ 6-5 nr. 2

§ 10-4 annet ledd

§ 6-5 nr. 3

§ 10-4 tredje ledd

§ 6-5 nr. 4

§ 10-10

§ 6-5 nr. 5

§ 10-4 fjerde ledd

§ 6-6 nr. 1

§ 11-1

§ 6-7 nr. 1 til 4

§ 11-2 første til fjerde ledd

§ 6-7 nr. 5

§ 11-4

§ 6-7 nr. 6

§ 11-2 femte ledd

§ 6-7a

§ 11-3

§ 6-8

§ 10-12

§ 6-9

§ 10-9

§ 6-10

§ 10-14

§ 7-6 nr. 1 til 4

§ 11-2

§ 8-2 nr. 1 første punktum og nr. 3 første punktum (delvis)

§ 12-2 første ledd

§ 8-8

§ 9-7

§ 8-9 nr. 1 første punktum

§ 9-3 første ledd

§ 8-9 nr. 1 annet punktum

§ 9-3 annet ledd

§ 9-1

§ 12-1 første ledd

§ 9-2 nr. 1 bokstav b

§ 13-3 annet ledd første punktum

§ 9-2 nr. 2 første punktum

§ 13-5 annet ledd

§ 9-2 nr. 2 annet punktum

§ 13-5 tredje ledd annet punktum

§ 9-2 nr. 4 første punktum

§ 13-4 første ledd

§ 9-2 nr. 4 fjerde punktum

§ 13-4 annet ledd annet punktum

§ 9-2 nr. 6

§ 13-4 annet ledd

§ 9-2 nr. 8

§ 13-4 tredje ledd

§ 9-3 nr. 1 til 3

§ 13-2 første til tredje ledd

§ 9-4

§ 13-2 fjerde ledd

§ 9-5 nr. 2 bokstav a

§ 12-1 tredje ledd bokstav a

§ 9-5 nr. 2 bokstav b

§ 12-1 tredje ledd bokstav b

§ 9-5 nr. 2 bokstav c

§ 12-1 tredje ledd bokstav c

§ 9-5 nr. 7

§ 12-1 annet ledd

§ 9-5 nr. 8 første ledd første punktum

§ 12-4 første ledd

§ 9-5 nr. 8 tredje ledd

§ 12-4 tredje ledd

§ 9-6 nr. 4

§ 12-6 tredje ledd

§ 9-6 nr. 5 bokstav c

§ 12-8 bokstav a

§ 9-6 nr. 5 bokstav d

§ 12-8 bokstav b

§ 9-6 nr. 6

§ 12-6 femte ledd

§ 9-6 nr. 7

§ 12-7

§ 9-8 nr. 1 annet punktum

§ 13-6 tredje ledd

§ 9-12 nr. 2

§ 9-9 annet ledd

§ 10-1

§ 14-1

§ 10-2 nr. 1

§ 14-3 første ledd

§ 10-2 nr. 2

§ 14-8

§ 10-2 nr. 3

§ 14-3 tredje ledd

§ 10-3 nr. 1

§ 14-3 annet ledd

§ 10-3 nr. 2

§ 14-4

§ 10-4

§ 14-5

§ 10-5

§ 14-6

§ 10-6

§ 14-1

§ 10-9

§ 14-7

§ 11-1 nr. 1 første punktum

§ 15-1 første ledd

§ 11-1 nr. 2 annet punktum

§ 15-2 nr. 1.

§ 11-1 nr. 3 første punktum

§ 15-6 tredje ledd

§ 11-1 nr. 3 tredje punktum

§ 15-3 annet ledd

§ 11-1 nr. 4 første punktum

§ 15-4 første ledd første punktum

§ 11-1 nr. 4 fjerde punktum

§ 15-4 første ledd annet punktum

§ 11-1 nr. 5 første punktum

§ 15-6 første ledd

§ 11-1 nr. 5 annet punktum

§ 15-6 annet ledd

§ 11-2 nr. 1

§ 15-2 første ledd

§ 11-2 nr. 3 første punktum

§ 15-3 første ledd første punktum og tredje ledd

§ 11-2 nr. 3 annet punktum

§ 15-2 annet ledd annet punktum

§ 11-2 nr. 4 annet punktum

§ 15-2 fjerde ledd

§ 11-3 første punktum

§ 15-7 første ledd

§ 11-3 annet punktum

§ 15-7 annet ledd

§ 12-1

§ 14-12

§ 12-2

§ 14-13

Tabell 1.3 Merverdiavgiftsloven til skatteforvaltningsloven

Merverdiavgiftsloven

Skatteforvaltningsloven

§ 12-1 første ledd

§ 2-7

§ 12-1 tredje ledd

§ 2-1

§ 12-2 første punktum

§ 2-1

§ 13-2 første ledd første og annet punktum

§ 3-1 første ledd

§ 13-2 annet ledd bokstav a

§ 3-3 bokstav a

§ 13-2 annet ledd bokstav b

§ 3-3 bokstav b

§ 13-2 annet ledd bokstav c

§ 3-3 bokstav c

§ 13-2 annet ledd bokstav d

§ 3-3 bokstav d

§ 13-2 annet ledd bokstav e

§ 3-3 bokstav e

§ 13-2 annet ledd bokstav f

§ 3-3 bokstav f første og annet punktum

§ 13-2 annet ledd bokstav g

§ 3-3 bokstav g

§ 13-2 annet ledd bokstav h

§ 3-3 bokstav h

§ 13-2 annet ledd bokstav i

§ 3-3 bokstav i

§ 13-2 annet ledd bokstav j

§ 3-3 bokstav j

§ 13-2 tredje ledd

§ 3-8

§ 13-2 fjerde ledd

§ 3-9 bokstav a

§ 13-2 femte ledd

§ 3-1 annet ledd bokstav b

§ 14-1 første ledd

§ 8-12 første ledd

§ 14-2 første ledd annet punktum

§ 8-12 tredje ledd

§ 14-2 annet ledd annet punktum

§ 8-12 fjerde ledd

§ 14-3 første og fjerde ledd

§ 8-12 annet ledd

§ 14-5 første ledd

§ 8-12 første og annet ledd

§ 15-1 første ledd

§ 8-3 første ledd bokstav a

§ 15-1 annet ledd

§ 8-3 første ledd første punktum

§ 15-1 syvende ledd

§ 8-14 annet ledd

§ 15-1 åttende ledd

§ 8-1

§ 15-6 første ledd

§ 8-3 første ledd bokstav b

§ 15-6 annet ledd

§ 8-3 første ledd bokstav c

§ 15-6 annet ledd

§ 8-3 første ledd bokstav d

§ 15-6 tredje ledd

§ 8-3 første ledd bokstav e

§ 15-7 første ledd

§ 8-3 annet ledd første til tredje punktum

§ 15-7 annet ledd

§ 8-3 første ledd bokstav f

§ 16-1 første ledd

§ 10-1 første ledd

§ 16-1 tredje ledd

§ 10-1 annet ledd

§ 16-1 fjerde ledd

§ 10-10

§ 16-2 første ledd

§ 10-2 første ledd

§ 16-2 annet ledd

§ 10-2 annet ledd

§ 16-2 tredje ledd

§ 10-2 fjerde ledd bokstav a og e

§ 16-2 fjerde ledd

§ 10-2 tredje ledd

§ 16-2 femte ledd

§ 10-2 femte ledd

§ 16-2 sjette ledd

§ 10-10

§ 16-3 første ledd

§ 10-5 første ledd

§ 16-3 annet ledd

§ 10-5 annet ledd bokstav a til d

§ 16-3 tredje ledd

§ 7-9 første ledd

§ 16-4

§ 10-6

§ 16-5

§ 10-3

§ 16-6 første ledd

§ 10-4 første ledd

§ 16-6 annet ledd

§ 10-4 annet ledd

§ 16-6 tredje ledd

§ 10-4 tredje ledd

§ 16-6 fjerde ledd

§ 10-10

§ 16-7 første og annet ledd

§ 11-1

§ 16-7 tredje ledd

§ 11-4

§ 16-8 første til fjerde ledd

§ 11-2 første til fjerde ledd

§ 16-8 femte ledd

§ 11-4

§ 16-8 sjette ledd

§ 11-2 femte ledd

§ 16-8a første og annet ledd

§ 11-3

§ 16-8a tredje ledd

§ 11-4

§ 16-9

§ 10-12

§ 16-10

§ 10-9

§ 16-11

§ 10-14

§ 18-1 første ledd

§ 12-1 første ledd

§ 18-1 annet ledd

§ 12-5

§ 18-3 første ledd

§ 9-4 første ledd

§ 18-4 første ledd annet punktum

§ 12-3

§ 18-4 femte ledd

§ 12-1 tredje ledd bokstav a, § 12-8 bokstav a

§ 19-1 første ledd

§ 13-3 annet ledd første og annet punktum

§ 19-1 tredje ledd

§ 13-5 tredje ledd tredje punktum

§ 20-1 første ledd annet punktum

§ 15-3 første ledd

§ 20-1 første ledd fjerde punktum

§ 15-3 annet ledd

§ 20-1 annet ledd første punktum

§ 15-6 første ledd

§ 20-1 annet ledd annet punktum

§ 15-6 annet ledd

§ 20-1 tredje ledd første punktum

§ 15-4 første ledd første punktum

§ 20-1 tredje ledd annet punktum

§ 15-4 første ledd annet punktum

§ 20-2 første ledd

§ 15-2 første ledd

§ 20-2 annet ledd

§ 15-3 tredje ledd

§ 20-2 tredje ledd annet punktum

§ 15-2 fjerde ledd

§ 21-1 første og annet ledd

§ 14-1

§ 21-3 første ledd

§ 14-3

§ 21-4 første og annet ledd

§ 14-12

§ 21-4 tredje ledd

§ 14-13

Tabell 1.4 Særavgiftsloven/særavgiftsforskriften til skatteforvaltningsloven

Særavgiftsloven/særavgiftsforskriften (f)

Skatteforvaltningsloven

§ 2

§ 14-13

§ 3 første ledd

§ 14-3

§ 4 tredje punktum

§ 9-9 første ledd

§ 5-15 (f)

§ 8-1

§ 5a

§§ 11-1, 11-4 og 14-1

§ 6-1 første ledd første punktum (f)

§ 8-4 første ledd

§ 6-1 femte ledd (f)

§ 8-4 annet ledd bokstav a

§ 6-1 sjette ledd (f)

§ 8-4 annet ledd bokstav b

§ 6-1 første ledd annet punktum (f)

§ 8-4 tredje ledd

§ 7

§ 3-1

§ 5-3 femte ledd (f)

§ 10-5 annet ledd bokstav e

§ 5-5 første ledd (f)

§ 8-12 første ledd

§ 5-5 tredje ledd (f)

§ 8-12 annet ledd

§ 5-13 (f)

§ 10-9

§ 6-6 (f)

§ 12-1 første ledd

Tabell 1.5 Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven til skatteforvaltningsloven

Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven

Skatteforvaltningsloven

§ 2

§ 14-13

§ 3 første ledd

§ 14-3

§ 5

§ 8-1

§ 5a

§§ 11-1, 11-4 og 14-1

§ 10

§ 3-1

Forskrift om årsavgift for motorvogn § 10, forskrift om vektårsavgift § 15, forskrift om engangsavgift på motorvogner § 9-2

§ 10-8

Tabell 1.6 Forvaltningsloven til skatteforvaltningsloven

Forvaltningsloven

Skatteforvaltningsloven

§ 6 første ledd

§ 4-1 første ledd første punktum

§ 6 første ledd bokstav c første og annet alternativ

§ 4-1 første ledd bokstav b

§ 6 første ledd bokstav c siste alternativ

§ 4-1 første ledd bokstav c

§ 6 første ledd bokstav d

§ 4-1 første ledd bokstav d

§ 6 fjerde ledd

§ 4-1 tredje ledd

§ 7

§ 4-3

§ 8 første ledd

§ 4-2 første ledd

§ 9

§ 4-4

§ 10 første punktum

§ 4-1 første ledd første punktum

§ 11 fjerde ledd første punktum

§ 5-1 tredje ledd

§ 11 fjerde ledd annet og tredje punktum

§ 5-1 fjerde ledd

§ 11 a første og annet ledd

§ 5-2

§ 11 d annet ledd

§ 5-1 annet ledd, annet punktum

§ 13 b første ledd nr. 1

§ 3-2

§ 13 f annet ledd

§ 3-3 bokstav h

§ 13 a nr. 1 til 3

§ 3-7

§ 14

§ 10-13

§ 15 fjerde ledd

§ 10-13

§ 16 første ledd første punktum

§ 5-6 første ledd første punktum

§ 16 annet ledd første punktum

§ 5-6 annet ledd

§ 16 tredje ledd

§ 5-6 tredje ledd

§ 18 første ledd første punktum

§ 5-4 første ledd

§ 18 annet ledd

§ 5-4 fjerde ledd

§ 18 c

§ 5-4 tredje ledd

§ 19 første ledd bokstav b

§ 5-4 femte ledd

§ 20

§ 5-4 sjette ledd

§ 21 første ledd

§ 5-4 syvende ledd

§ 24 første ledd

§ 5-7 første ledd

§ 24 tredje ledd første punktum

§ 5-7 tredje ledd

§ 25 (delvis)

§ 5-7 annet ledd

§ 27 (delvis)

§ 5-8

§ 27 b

§ 15-5

§ 28 første ledd

§ 13-1 første ledd første punktum, § 13-3 første ledd

§ 28 tredje ledd første punktum

§ 13-1 annet ledd første punktum

§ 28 tredje ledd annet punktum

§ 13-1 annet ledd annet punktum

§ 29 første ledd første punktum

§ 5-5 første ledd

§ 30 siste punktum

§ 5-5 annet ledd

§ 31 tredje ledd

§ 13-4 tredje ledd

§ 32 første ledd bokstav a (delvis)

§ 13-5 første ledd

§ 32 første ledd bokstav c

§ 13-5 tredje ledd første punktum

§ 32 tredje ledd

§ 13-5 fjerde ledd

§ 33 første ledd

§ 13-6 første ledd

§ 33 annet ledd annet punktum

§ 13-6 tredje ledd

§ 33 annet ledd tredje punktum

§ 13-6 annet ledd

§ 33 fjerde ledd første punktum

§ 13-6 fjerde ledd første punktum

§ 33 fjerde ledd annet punktum

§ 13-6 femte ledd første og tredje punktum

§ 34 første ledd

§ 13-7 første ledd

§ 34 annet ledd første og annet punktum

§ 13-7 annet ledd

§ 34 fjerde ledd

§ 13-7 tredje ledd

§ 35 (delvis)

§ 12-11

§ 36 første ledd

§ 5-9 første ledd

§ 41

§ 5-10

Tabell 1.7 Svalbardskatteloven til skatteforvaltningsloven

Svalbardskatteloven

Skatteforvaltningsloven

§ 4-2 første ledd

§ 2-3

§ 4-2 annet ledd

§ 2-8 tredje ledd

§ 4-2 tredje ledd første punktum

§ 2-9 første ledd

§ 4-2 tredje ledd annet punktum

§ 2-9 annet ledd

§ 4-2 annet ledd

§ 13-3 tredje ledd

§ 4-4 første ledd

§ 8-2 første ledd bokstav b

§ 4-6 første ledd tredje punktum og annet ledd første punktum

§ 12-1 første ledd

§ 4-6 tredje ledd første punktum

§ 9-7

Tabell 1.8 Artistskatteloven til skatteforvaltningsloven

Artistskatteloven

Skatteforvaltningsloven

§ 6 første til fjerde ledd

§ 8-8 annet ledd

§ 8 tredje ledd

§ 12-1 første ledd

§ 11 første ledd annet punktum

§ 8-8 annet ledd sjette punktum

§ 12 annet ledd

§ 2-1

Tabell 1.9 Petroleumsskatteloven til skatteforvaltningsloven

Petroleumsskatteloven

Skatteforvaltningsloven

§ 6 nr. 1 bokstav b første ledd første punktum

§ 13-3 fjerde ledd første punktum

§ 6 nr. 1 bokstav c første ledd annet punktum

§ 2-8 første ledd

§ 6 nr. 1 bokstav c femte ledd

§ 2-8 tredje ledd

§ 6 nr. 1 bokstav d første ledd

§§ 12-9, 13-8

§ 6 nr. 1 bokstav e første punktum

§ 13-3 fjerde ledd annet punktum

§ 6 nr. 3 første ledd første punktum

§ 15-1 første ledd første punktum

§ 6 nr. 3 første ledd annet punktum

§ 15-3 første ledd første punktum

§ 6 nr. 3 første ledd tredje punktum

§ 15-3 annet ledd

§ 6 nr. 3 første ledd femte punktum

§ 15-4 første ledd første punktum

§ 6 nr. 3 annet ledd

§ 15-5 annet ledd første punktum

§ 6 nr. 5

§ 6-1 annet og tredje ledd

§ 6 nr. 6 første ledd første punktum

§ 8-10 første ledd

§ 6 nr. 6 første ledd tredje punktum

§ 8-10 annet ledd

§ 6 nr. 6 første ledd fjerde punktum

§ 8-10 tredje ledd

§ 6 nr. 6 fjerde ledd

§ 8-10 fjerde punktum

§ 6 nr. 6 annet ledd fjerde punktum

§ 3-5 annet ledd

§ 6 a

§ 3-5

Tabell 1.10 Tolloven til skatteforvaltningsloven

Tolloven

Skatteforvaltningsloven

§ 12-1 første ledd

§ 3-1 første ledd, § 3-2

§ 12-1 annet ledd bokstav a

§ 3-3 bokstav a

§ 12- 1 annet ledd bokstav b

§ 3-3 bokstav b

§ 12-1 annet ledd bokstav c

§ 3-3 bokstav c

§ 12-1 annet ledd bokstav d

§ 3-3 bokstav d

§ 12-1 annet ledd bokstav e

§ 3-3 bokstav e

§ 12-1 annet ledd bokstav g

§ 3-3 bokstav g

§ 12-1 annet ledd bokstav h

§ 3-3 bokstav h

§ 12-1 annet ledd bokstav i

§ 3-3 bokstav j

§ 12-1 tredje ledd

§ 3-8

Tabell 1.11 Merverdiavgiftskompensasjonsloven til skatteforvaltningsloven

Merverdiavgiftskompensasjonsloven

Skatteforvaltningsloven

§ 6 første ledd

§ 8-7 første punktum

§ 8

§ 8-7 annet punktum

§ 10 første og annet ledd

§ 9-4 annet ledd annet og tredje punktum, § 12-6 første ledd siste punktum

§ 12 annet ledd

§ 10-1

§ 12 tredje ledd første punktum

§ 10-4 tredje ledd

§ 14

§ 12-1 første ledd, § 12-6

§ 17

§ 2-4

Tabell 1.12 Folketrygdloven til skatteforvaltningsloven

Folketrygdloven

Skatteforvaltningsloven

§ 24-2 første ledd annet punktum

§ 8-6 første ledd

§ 24-2 annet ledd

§ 8-6 annet ledd

§ 24-2 tredje ledd

§ 8-1

§ 24-2 fjerde ledd

§ 6-1

§ 24-3 første ledd

§ 8-1

§ 24-3 annet ledd

§ 12-1 første ledd

§ 24-3 femte ledd

§ 9-9

Til forsiden