Prop. 74 L (2018–2019)

Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

Til innholdsfortegnelse

2 Varslingsutvalgets innstilling – NOU 2018: 6

2.1 Utvalgets sammensetning og mandat

Varslingsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. november 2016 og hadde følgende sammensetning:

 • Direktør Anne Cathrine Frøstrup, leder

 • Advokat Henrik Dahle, Unio

 • Advokat Tron Dalheim

 • Advokat Birthe Eriksen

 • Generalsekretær Arne Jensen

 • Professor Stig Berge Matthiesen

 • Advokat Katrine Rygh Monsen, Landsorganisasjonen i Norge

 • Pensjonert elektriker Jan Erik Skog

 • Fagsjef Bente Stenberg-Nilsen, KS

 • Advokat Cathrine Opstad Sunde, Næringslivets Hovedorganisasjon

Utvalget fikk følgende mandat:

«Bakgrunn

Ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet som er nedfelt i Grunnloven og i menneskerettighetene. Ansattes ytringsfrihet er en del av denne alminnelige ytringsfriheten. Én form for ytring er arbeidstakers deltakelse i politisk eller faglig debatt innenfor eget eller virksomhetens fagfelt. En annen type ytring er varsling som innebærer at den ansatte sier fra, internt eller eksternt, om forhold i virksomheten som vedkommende mener er kritikkverdige.
Generelle bestemmelser om arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold ble innført i arbeidsmiljøloven med virkning fra 1. januar 2007. Formålet med de nye reglene i arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6 var å beskytte arbeidstakere som sier fra om kritikkverdige forhold i virksomheten og å legge til rette for et godt ytringsklima i arbeidslivet.
Det er mange eksempler på at varsling har vært avgjørende for at lovbrudd, korrupsjon og andre uakseptable forhold har blitt avdekket. På samme tid viser erfaringer fra varslingssaker, også i den senere tid, at det å varsle kan være en belastning for den som varsler. Det er derfor viktig at varslere har et tilstrekkelig rettslig vern. Samtidig har arbeidsgiver krav på en viss lojalitet fra sine ansatte, noe som kan begrunne begrensninger. Det er i tillegg viktig at hensynet til den eller de varsles om, herunder arbeidsgiver, blir tilstrekkelig ivaretatt i varslingsprosessen.
Under lovforberedelsen var varslingsbestemmelsene gjenstand for mye debatt. Det ble blant annet diskutert om reglene var tydelige nok og om de ville gi varslerne et tilstrekkelig vern. I 2013/2014 gjennomførte forskningsstiftelsen Fafo og advokatfirmaet Arntzen de Besche, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet, en omfattende evaluering av varslingsreglene. Evalueringen fra Fafo (Fafo-rapport 2014:05) viser at det varsles oftere i Norge enn i andre land, og at norske varslere gjennomgående ser ut til å lykkes bedre med varslingen enn hva det rapporteres om fra andre land. Samtidig viser evalueringen at mange arbeidstakere opplever formelle og uformelle begrensninger i retten til å varsle. Behovet for bevisstgjøring og holdningsendring til varsling i arbeidslivet fremheves særlig i evalueringen.
Blant annet på bakgrunn av evalueringen, sendte Arbeids- og sosialdepartementet den 20. juni 2016 forslag til visse lovendringer for å styrke varslernes stilling på høring.
Det er nå ti år siden arbeidsmiljølovens lovregler om varsling ble vedtatt. Det er høstet betydelig erfaring med reglene, både faktisk og rettslig. Det er også tilkommet mye forskning om temaet, både nasjonalt og internasjonalt, senest i nyere undersøkelser som Fafo la frem i september 2016. Samtidig har det skjedd en rettsutvikling internasjonalt.
Regjeringen mener på denne bakgrunn at det er hensiktsmessig å gjøre en helhetlig gjennomgang av dagens regulering på dette området. Utvalget bes derfor, i tråd med mandatet nedenfor, å foreta en gjennomgang av gjeldende regelverk om varsling, og komme med de forslag som utredningen gir grunnlag for. Utvalget bes også iaktta forslag til lovendringer i Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 20. juni 2016.

Mandat

 • Utvalget skal gjennomgå varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og i den sammenheng særlig vurdere om «kritikkverdige forhold» og «forsvarlig fremgangsmåte» i arbeidsmiljøloven § 2-4 er hensiktsmessige begreper og avgrensninger.

 • Utvalget skal med utgangspunkt i relevant forskning og ulike eksempelsaker redegjøre for hvilke forhold som påvirker prosessen og utfallet av en varslingssak.

 • Utvalget skal på egnet måte innhente erfaringer og synspunkter fra personer, arbeidsgivere og virksomheter som har praktisk erfaring med varslingssaker i ulike sektorer, herunder eksterne varslingsmottakere.

 • Utvalget skal drøfte hvilken rolle myndighetene, domstoler, fagforeninger, tillitsvalgte og verneombud har i varslingssaker, herunder vurdere om eksisterende aktører og organer dekker behovet for informasjon, veiledning og tvisteløsning i varslingssaker.

 • Utvalget skal redegjøre for internasjonal rett på området og innhente erfaringer fra andre land. Utvalget skal i den sammenheng også se på reguleringer og anbefalinger om varsling fra internasjonale organer som for eksempel EU og OECD. Utvalget skal på bakgrunn av sin gjennomgang vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Utvalget skal i den sammenheng sørge for at hensynet til den som varsler og den eller de det varsles om, blir tilstrekkelig ivaretatt.

 • Utvalget skal vurdere fordeler og ulemper ved dagens plassering av varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og sammenholde disse med fordeler og ulemper med en særlov, og gi sin anbefaling om lovplasseringen.

 • Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. mars 2018 i form av en offentlig utredning (NOU).»

2.2 Utvalgets arbeid

Til hjelp for utvalgsarbeidet fikk Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet to rapporter. Den ene er en kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser som Fafo har hatt ansvaret for (Fafo-notat 2017:3), den andre er en oversikt over varslingsregler i ulike land og EØS, laget av advokatfirmaet Schjødt. Som del av utredningsarbeidet innhentet utvalget en utredning fra Oslo Economics med en samfunnsøkonomisk analyse av verdien av varsling. Utvalget gjennomførte også en innspillskonferanse 23. mai 2017 med innhenting av erfaringer og synspunkter på varsling, varslingsprosesser og varslingsreglene fra ulike aktører.

Utvalget foretok følgende avgrensninger utover nevnte føringer i mandatet:

 • Forholdet til Grunnloven § 100 og arbeidstakers ytringsfrihet i sin alminnelighet er ikke behandlet i sin fulle bredde.

 • Varsling utenfor arbeidsforhold eller arbeidslignende forhold er ikke behandlet, herunder har man ikke behandlet varsling som instrument for å påpeke kritikkverdige forhold i samfunnet utenom arbeidslivet.

 • Medienes kildevern er ikke behandlet.

 • Bevisforbud i prosesslovgivningen er ikke innen kjerneområdet av mandatet og er ikke behandlet.

 • Spørsmål rundt varsling som innebærer brudd på personvernlovgivningen, inkludert personvernforordningen, eller sikkerhetslovgivningen er ikke behandlet.

 • Nødretts- og nødvergespørsmål er ikke behandlet.

2.3 Høring

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 25. april 2018 Varslingsutvalgets innstilling NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern på høring med høringsfrist 11. september 2018.

Høringsinstanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Domstolsadministrasjonen

 • Finanstilsynet

 • Fylkesmennene

 • Konkurransetilsynet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid

 • Petroleumstilsynet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Oslo kommune

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Handelshøyskolen BI Oslo

 • Høgskolen i Innlandet

 • Høgskolen i Molde

 • Høgskolen i Oslo og Akershus (Oslo Met)

 • Høgskolen i Sørøst-Norge

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskolen på Vestlandet

 • Høgskulen i Volda

 • Institutt for offentlig rett (UiO)

 • Institutt for privatrett (UiO)

 • Kunsthøgskolen i Oslo

 • Nord universitet

 • Norges Handelshøyskole

 • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • Forskningsstiftelsen Fafo

 • Frischsenteret

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Samfunns- og næringslivsforskning AS

 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

 • SINTEF Teknologi og samfunn

 • Akademikerne

 • ALT c/o Industri Energi

 • Apotekforeningen

 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Bedriftsforbundet

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske jordmorforening

 • Finans Norge

 • Fritt Ord

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • HR Norge

 • Junit

 • Juridisk rådgivning for kvinner

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen

 • Jushjelpa i Midt-Norge

 • Jushjelpa i Nord-Norge

 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

 • KS

 • KS Bedrift

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Lederne

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • NITO

 • Norges Bondelag

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Handikapforbund

 • Norges idrettsforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Flygelederforening

 • Norsk Flytekniker Organisasjon

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk olje og gass

 • Norsk PEN

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Regnesentral

 • Norsk Sjøoffisersforbund

 • Norsk Skuespillerforbund

 • Norsk sosiologforening

 • Norsk yrkeshygienisk forening

 • Norske Meierifolks Landsforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

 • Private Barnehagers Landsforbund

 • Rettspolitisk forening

 • SAFE

 • SAMFO Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak

 • Senter for seniorpolitikk

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Transparency International Norge

 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon

 • Unio

 • Virke

 • Virke Produsentforening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Høringssvar med merknader:

 • Forsvarsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Datatilsynet

 • Det nasjonale statsadvokatembetet

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Generaladvokaten

 • Helsedirektoratet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Kriminalomsorgen region sør

 • Kriminalomsorgen region vest

 • Kriminalomsorgen region øst

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Petroleumstilsynet

 • Politidirektoratet

 • Regelrådet

 • Riksadvokaten

 • Senter for integritet i forsvarssektoren

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Oslo kommune

 • Stavanger kommune

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Oslo universitetssykehus

 • Handelshøyskolen BI Oslo

 • NTNU Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet

 • Universitetet i Oslo

 • Advokatfirmaet Erling Grimstad

 • Advokatfirmaet Opøien

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Attac Norge

 • Balansekunst

 • Den Norske Advokatforening

 • Finans Norge

 • Forskerforbundet

 • Forum for kontroll og tilsyn

 • Frivillighet Norge

 • Helsepartiet

 • Industri Energi

 • Jussformidlingen

 • KS

 • KS Bedrift

 • Landslaget for lokalaviser

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Lederne

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Mediebedriftenes Landsforening

 • Musikernes fellesorganisasjon

 • NITO

 • Norges idrettsforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • Norges Rederiforbund

 • Norsk Jernbaneforbund

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk olje og gass

 • Norsk PEN

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Sjøoffisersforbund

 • Norsk Skuespillerforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Parat

 • Politiets Fellesforbund

 • Rettsgruppen for varsling og etikk

 • Rettspolitisk forening

 • SAFE

 • SAMFO Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak

 • Studieforbundet AOF Norge

 • Tax Justice Network Norge

 • Transparency International Norge

 • Unio

 • Utdanningsforbundet

 • Varslernettverket

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Anonym

 • Bård Magnus Fauske

 • Jan Størmer

 • Lillian Høyvang Andreassen

 • Per Andreas Langeland

Høringssvar uten merknader

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

 • Helsedirektoratet

 • Domstolsadministrasjonen

 • Oljedirektoratet

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Statens legemiddelverk

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Bioteknologirådet

Til dokumentets forside