Prop. 75 S (2015–2016)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016–2020)

Til innholdsfortegnelse

3 Nærmere om ISA2-programmet

Gjennom ISA-programmet og foregående programmer er det lagt til rette for teknisk og organisatorisk samvirkingsevne som er nødvendig for å realisere felleseuropeiske digitale løsninger. ISA2-programmet skal videreføre dette samarbeidet. ISA2-programmetvil i stor grad bygge videre på ISA-programmet, men ha større fokus på:

  • Næringsliv og innbyggere

  • Å understøtte EUs strategi for et digitalt indre marked

  • Mål om økt samarbeid og synergier med andre relevante EU-initiativer

  • Å bidra til bruk og vedlikehold av rammeverk for samvirkingsevne slik som den europeiske ramme for samvirkingsevne (EIF) og den europeiske referansearkitektur for samvirkingsevne (EIRA).

ISA2-programmet skal særlig bidra til å identifisere, utvikle og drifte samvirkingsløsninger, det vil si løsninger som gjør at datasystemer kan «snakke sammen». Formålet er å legge til rette for effektiv elektronisk kommunikasjon over landegrensene og på tvers av sektorer, både mellom offentlige virksomheter på den ene siden og mellom offentlige virksomheter og næringsliv/innbyggere på den andre siden. Programmet skal på denne måten bidra til IKT-basert modernisering av offentlig sektor og til å realisere et digitalt indre marked i Europa. Programmet skal også legge til rette for at samvirkingsløsninger blir gjenbrukt av offentlige virksomheter på alle nivåer.

Programmet skal være komplementært til andre EU-initiativer på IKT-området slik som programmet CEF Digital som Norge også deltar i. CEF Digital er innlemmet i EØS-avtalen og er nærmere omtalt i Prop. 91 S (2013–2014). Gjennom CEF Digital finansieres utrulling og drift av en felleseuropeisk digital infrastruktur. ISA2-programmet er komplementært til CEF Digital ved at ISA2 finansierer utvikling av tjenester som senere kan bli satt i drift gjennom CEF Digital.