Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 75 S (2015–2016)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016–2020)

Til innholdsfortegnelse

5 Beslutning i EØS-komiteen

Med sikte på deltakelse fra EØS/EFTA-statene i EU-programmet ISA2, vil avgjørelsen i EØS-komiteen inneholde en innledning og tre artikler.

I innledningen til beslutningsutkastet blir det vist til artikkel 86 og 98 i EØS-avtalen, som gjør det mulig for EØS-komiteen å endre vedleggene til avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen.

I artikkel 1 i utkastet er det fastslått at beslutning (EU) 2015/2240 blir innlemmet i protokoll 31 artikkel 17 i EØS-avtalen.

I artikkel 2 er det fastslått at beslutningen trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1.

I artikkel 3 er det fastslått at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til «Den europeiske unions tidende».