Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 75 S (2015–2016)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016–2020)

Til innholdsfortegnelse

2 Generelt om ISA2-programmet

ISA-programmet har utviklet den europeiske ramme for samvirkingsevne (EIF) og den europeiske referansearkitektur for samvirkingsevne (EIRA). Dette er viktige grunnlag for hver enkelt medlemsstats arbeid med digital samhandling internt og med andre medlemsstater. Disse rammeverkene må, for å være effektive hjelpemidler, kontinuerlig vedlikeholdes og videreutvikles. Ved å delta i ISA2 har Norge mulighet til å påvirke denne utviklingen. Dersom Norge ikke skulle delta i ISA2, vil det kunne få som konsekvens at det blir utviklet felleseuropeiske IKT-løsninger som ikke ivaretar behovene til norsk forvaltning og norske brukere, men som Norge vil kunne bli pålagt å benytte. Videre kan Norge komme til å utvikle egne løsninger som ikke vil være brukbare uten vesentlige tilpasninger til EU-krav.

Norsk deltakelse i ISA2-programmet åpner for at norske offentlige etater kan benytte felles elektroniske løsninger på lik linje med EUs medlemmer uten merkostnader eller meradministrasjon. Et av resultatene av ISA er etableringen av et felleseuropeisk kommunikasjonsnettverk, sTesta, og den nye versjonen kalt Testa-ng, som blir brukt for felleseuropeiske datatjenester. UDI, Politiet, NAV, Vegdirektoratet, Forbrukerombudet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap benytter i dag felleseuropeiske IKT-løsninger via dette nettverket. Noen av disse løsningene er Norge gjennom avtale med EU forpliktet til å benytte. Det er for Norges del ikke mulig å delta i Schengen-samarbeidet uten å benytte gjeldende nettverk som i dag er sTesta. Kostnadene ved å benytte sTesta-nettverket blir dekket gjennom kontingenten til ISA og fra 2016 ISA2.

Kommisjonen utarbeider i samarbeid med medlemsstatene arbeidsprogram for ISA-programmet. Medlemsstatene deltar i styringen av programmet gjennom deltakelse i en styringskomité. EØS/EFTA-statene deltar som observatører i denne komiteen.

I tillegg til EU-stater er ISA2-programmet åpent for EØS-stater og kandidat-land gitt at disse også bidrar til budsjettet. Som del av programmet oppfordres det også til samarbeid med tredjeland og internasjonale organisasjoner eller institusjoner.