Prop. 75 S (2015–2016)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016–2020)

EU-programmet ISA2 (Samvirkeløsninger og felles rammer for europeiske offentlige forvaltninger, foretak og borgere som et middel til å modernisere den offentlige sektor) ble formelt vedtatt i EU 25. november 2015. Programmet skal løpe fra 2016-2020 og har som formål å legge til rette for elektronisk samhandling på tvers av landegrenser og sektorer. Programmet er en videreføring av nåværende ISA-program (Samvirkeløsninger for europeiske offentlige administrasjoner), som løper fra 2010 til 2015, og hvor Norge er med. Norge har også deltatt i forløperne til ISA-programmet – IDA og IDABC - som løp fra 1997 til 2009. ISA2 er således en videreføring av et mangeårig europeisk samarbeid hvor formålet er å legge til rette for effektiv elektronisk samhandling på tvers av grenser og sektorer. ISA2-programmet åpner på lik linje med de foregående programmene for deltakelse fra EØS/EFTA-statene. En deltakelse forutsetter endring av EØS-avtalens protokoll 31.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget