Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 75 S (2015–2016)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016–2020)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EU-programmet ISA2 (Samvirkeløsninger og felles rammer for europeiske offentlige forvaltninger, foretak og borgere som et middel til å modernisere den offentlige sektor) ble formelt vedtatt i EU 25. november 2015 ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 2015/2240.

Programmet skal løpe fra 2016–2020 og har som formål å legge til rette for elektronisk samhandling på tvers av landegrenser og sektorer. Programmet er en videreføring av nåværende ISA-program (Samvirkeløsninger for europeiske offentlige administrasjoner), som løper fra 2010 til 2015, og hvor Norge er med. Norge har også deltatt i forløperne til ISA2-programmet – IDA og IDABC – som løp fra 1997 til 2009. ISA2 er således en videreføring av et mangeårig europeisk samarbeid hvor formålet er å legge til rette for effektiv elektronisk samhandling på tvers av grenser og sektorer.

ISA2-programmet åpner på lik linje med de foregående programmene for deltakelse fra EØS/EFTA-statene. En deltakelse forutsetter endring av EØS-avtalens protokoll 31.

Deltakelse i ISA2-programmet innebærer økonomiske forpliktelser for Norge over flere år. Stortingets samtykke til deltakelse i beslutningen i EØS-komiteen er derfor nødvendig, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. For at Norge og de øvrige EØS/EFTA-statene skal kunne delta i programmet så tidlig som mulig, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før det er truffet beslutning i EØS-komiteen.

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 2015/2240 om samvirkeløsninger for europeiske offentlige administrasjoner (ISA2) i uoffisiell norsk oversettelse og utkast til beslutning i EØS-komiteen i norsk tekst, følger som trykte vedlegg til proposisjonen.