Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 75 S (2015–2016)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016–2020)

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

EØS/EFTA-statene forplikter seg etter EØS-komitébeslutningen til å bidra til finansieringen av programmet. EØS/EFTA-statenes finansielle bidrag til deltakelse i programmet beregnes i samsvar med EØS-avtalens artikkel 82 (1) litra a og Protokoll 2. Bidraget reflekterer den relative andel som hver stats BNP utgjør i forhold til EU-landenes samlede BNP.

Det totale budsjettet for ISA2 i perioden 2016–2020 er ca. 131 millioner euro. EFTAs andel av dette vil bli om lag 3,61 millioner euro. Av dette må Norge dekke ca. 3,45 millioner euro. Med en eurokurs på 9,2 tilsvarer dette ca. 31,7 millioner kroner eller i snitt ca. 6,34 millioner kroner per år i femårsperioden. I praksis vil utgiftene fordele seg ujevnt gjennom femårsperioden. I tillegg kommer også noen løpende kostnader til nasjonal administrasjon.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil dekke 50 prosent av utgiftene til programmet, mens øvrige berørte departementer (ASD, BLD,FIN, HOD, JD, NFD, KD, SD, og UD) dekker med like deler den resterende halvparten av utgiftene til programmet. Utgiftene dekkes innenfor de gjeldende budsjettrammer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ha det overordnede ansvaret for å koordinere norsk deltakelse i programmet.

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) skal ha det løpende ansvaret for oppfølging av norsk deltakelse i ISA2-programmet, herunder ansvaret for å sikre nødvendig nasjonal koordinering og ivareta norske interesser i programmet.