Prop. 97 L (2015–2016)

Endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.)

Forsvarsdepartementet foreslår i denne lovproposisjonen endringer i sikkerhetsloven som innebærer en betydelig reduksjon av antall klareringsmyndigheter, fra 42 til i hovedsak én i sivil sektor og én i forsvarssektoren. Det foreslås også to nye bestemmelser om varsling og om myndighet til å fatte vedtak, ved risiko for sikkerhetstruende virksomhet og ved anskaffelser til kritisk infrastruktur. I dag drifter Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) den nasjonale responsfunksjonen for alvorlige dataangrep mot kritisk infrastruktur (NorCERT) og varslingssystemet for digital infrastruktur (VDI). I lovproposisjonen foreslår departementet at disse oppgavene lovfestes. Det foreslås i tillegg en ny bestemmelse om behandling av personopplysninger, som tydeliggjør hvilken opplysninger som kan behandles og når, for å ivareta oppgavene som er tillagt NorCERT og VDI. Ved sikkerhetsgraderte anskaffelser må det i dag søkes om leverandørklarering for hvert enkelt oppdrag. Forsvarsdepartementet foreslår at leverandørklareringen skal være tidsbasert. For øvrig foreslås det lovfesting av gjeldende praksis om overvåking av godkjente informasjonssystemer og lovfesting av den langvarige praksisen om ikke å sikkerhetsklarere regjeringsmedlemmer og dommere i Høyesterett. Forslagene vil samlet sett dekke et behov som gjeldende regelverk ikke ivaretar, og dessuten bidra til effektivisering og legitimering av gjeldende praksis.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget