Revisjon av anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.01.2013

Vår ref.: 2005/03919-92/FD III 4/ROAB

1. Innledning
Forsvarsdepartementet sender med dette brev anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF) på høring. Revisjon av ARF er nødvendig som følge av implementering av nytt EU-direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (2009/81/EF) til norsk rett.

2. Bakgrunn
ARF er en intern instruks som gjelder for Forsvarsdepartementet med underlagte etater (forsvarssektoren). ARF ble opprinnelig iverksatt etter fullmakt gitt til Forsvarsdepartementet ved kgl.res. 20. august 2004. ARF trådte i kraft 1. september 2004. ARF erstattet og videreførte hovedprinsippene i Bestemmelser vedrørende anskaffelser til Forsvaret (BAF). ARF ble deretter revidert i 2008.

3. ARF - Virkeområde
Det primære virkeområdet etter dagens ARF er anskaffelser etter EØS-avtalens artikkel 123. Det subsidiære virkeområdet er hvor anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA og FOA), og ARF kommer utfyllende til anvendelse.

Implementering av EU-direktivet om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser til norsk rett, nødvendiggjør revisjon av ARF. Gjennomføringen av direktivet i norsk rett innebærer en tredeling av regelverket for anskaffelser til forsvarssektoren. Ordinære anskaffelser vil fortsatt følge LOA og FOA. Anskaffelser av forsvars- og gradert materiell, delkomponenter samt tilknyttede tjenester, vil følge den nye forskriften om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser, mens enkelte anskaffelser vil fremdeles være unntatt fra regelverket om offentlige anskaffelser etter EØS-avtalens artikkel 123. Det reviderte utkastet til ARF har til hensikt å reflektere denne tredelingen av prosedyreregelverk som forsvarssektoren må forholde seg til.

Det foreslås å dele opp ARF i fem deler:

  • Bestemmelsene i del I om "Grunnleggende og administrative bestemmelser» og del II om "Forsvarssektorens anskaffelser» er tenkt anvendt utfyllende ved alle forsvarssektorens anskaffelser, uavhengig av om de inngås etter LOA og FOA, den nye forskriften om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser, eller anskaffelser som kan unntas etter EØS-avtalens artikkel 123.
  • Bestemmelsene i ARF del III om "Forsvarssektorens anskaffelser som inngås i henhold til FOA" er tenkt anvendt utfyllende - hvis behov - ved anskaffelser etter LOA og FOA.
  • Bestemmelsene i ARF del IV om "Forsvarssektorens anskaffelser som inngås i henhold til FOSA" er tenkt anvendt utfyllende ved anskaffelser som inngås etter den nye forskriften om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.
  • Bestemmelsene i ARF del V om "Forsvarssektorens anskaffelser som er under EØS-terskelverdien i FOSA, og anskaffelser som gjennomføres etter EØS-avtalen artikkel 123" er tenkt som et rent prosedyreregelverk for forsvarssektorens anskaffelser under EØS-terskelverdiene i FOSA, og anskaffelser som kan unntas fra regelverket om offentlige anskaffelser etter EØS-avtalens artikkel 123.

Som vedlegg til ARF følger blant annet utkast til reviderte Bestemmelser for industrielt samarbeid ved forsvars­anskaffelser fra utlandet (BIF). Det er gjort endringer i de opprinnelige bestemmelsene om industrielt samarbeid som følge av implementeringen av EU-direktivet om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser til norsk rett. Revidert utkast til BIF skal nå være tilpasset den nye rettstilstanden.

4. Avslutning
Dette høringsbrev og høringsutkastet til ARF med vedlegg er tilgjengelig på Forsvarsdepartementets hjemmesider:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dok/hoeringer.html?id=1886.

Høringsuttalelser til ARF må være FD i hende innen 18. januar 2013.

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Rolf Axel Borg på telefon 23 09 65 70 (e-post Rolf.Axel.Borg@fd.dep.no) eller rådgiver Are Thengs 23 09 61 59 (e-post Are.Thengs@fd.dep.no).

Med hilsen

Per A Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Rolf Axel Borg
rådgiver

Brevet med underskrifter

Finansdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsstaben

Forsvarsbygg

Forsvarets logistikkorganisasjon

Forsvarets forskningsinstitutt

Landsorganisasjonen i Norge

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening

Utenriksdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet