Rundskriv F-039-00

Timelønnstabeller for undervisning i skoleverket fra 01.05.00 (06.07.00)

Rundskriv
F-39-00

Saksnr. 00/5498

06.07.00

Dette rundskrivet erstatter rundskriv F-69/98.

 

Statens utdanningskontorer
Fylkeskommunene
Fylkesrevisjonene
Kommunene
Kommunerevisjonene
Folkehøgskoler
Private skoler
Statlige skoler
Statens Pensjonskasse
Lærerorganisasjonene

 

Hovedtariffavtalen i staten er revidert pr. 01.05.00. Departementet har som følge av dette utarbeidet reviderte tabeller med timelønnssatser for undervisning i grunnskolen, den videregående skolen og folkehøgskolen gjeldende fra samme dato. Tabellene er vedlagt.

Tilpasningsavtalen til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 13 (overtid) er som følge av ny særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket gjeldende fra 01.08.00 endret fra samme dato (jf. tillegg nr.2 til F-4073, vedlegg 4):

"Undervisningspersonale får overtidsgodtgjøring for pålagte spredte undervisningstimer utover årsrammen for leseplikt. Med "timelønn" menes timelønn for undervisning jf. tilpasning til § 2 nr. 2.

Merknad:

Det vises til særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket pkt. 6, 4. og 5. avsnitt:

"Pålagt overtid ut over oppsatt arbeidsplan, eller arbeidsplaner som overstiger grensene for maksimal tilstedeværelse, utløser overtidsgodtgjøring.

Fast årlig overtid kan avtales ved at årsrammen for leseplikt økes, og overtidsbetaling gis for det antall timer årsrammen er økt med. Denne godtgjøringen kommer i tillegg til rettigheter fastsatt i foregående avsnitt."

Undervisningspersonale i deltidsstilling får overtidsgodtgjøring for pålagte spredte undervisningstimer som i den enkelte uke overstiger gjennomsnittlig ukentlig leseplikt for heltidsstilling."

De vedlagte timelønnssatsene gjelder for perioden 01.05. – 31.12.00. På grunn av innføring av avtalefestet ferie reduseres lærernes årsverk fra 01.01.01 fra 1717,5 til 1702,5 timer. Dette medfører endring i formelen for beregning av timelønn (jf. tillegg nr. 2 til F-4073, vedlegg 4). Nytt rundskriv med reviderte timelønnssatser vil derfor bli sendt ut i desember 2000.

Med hilsen

Trond Tveit Selvik e.f. avdelingsdirektør

   
   

John Røyrvik
underdirektør

Vedlegg:

Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
Tabell 4