Rundskriv I-7/2020 Rundskriv om kommunale smitteverntiltak

Rundskrivet om kommunale smitteverntiltak er oppdatert med omtale av flere tiltak. Regjeringen mener at det i en periode fra 5. november og fremover er viktig med kraftigere tiltak i flere områder der det er mye smittespredning og der situasjonen er ustabil. Det er avgjørende at kommunene i de ulike bo- og arbeidsmarkedsregionene samarbeider om å samordne tiltakene og kommunikasjonen til befolkningen. Rundskrivets formål er å gi kommunene veiledning om lokale smitteverntiltak som kan være nødvendig ved lokale utbrudd. Departementet gjør i rundskrivet rede for de rettslige rammene i smittevernloven og hvilke hensyn som etter loven skal vurderes. Rundskrivet gir også veiledning om hvordan kommunale vedtak kan utformes.

Regjeringen har oppdatert sine råd om smitteverntiltak for kommuner som har lokale smitteutbrudd.

Rundskrivet ble oppdatert 5. november: Rundskriv om kommunale smitteverntiltak (pdf)