Rundskriv V-8B/2015 Tilskudd til privateide kirkebygg

Formålet med tilskuddsordningen er å gi trossamfunn utenfor Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke mulighet til å bygge eller kjøpe kirkebygg til lavere egenfinansiering.

Med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak tas det sikte på å yte tilskudd til finansiering av privateide kirkebygg.

Formålet med tilskuddsordningen er å gi trossamfunn utenfor Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke mulighet til å bygge eller kjøpe kirkebygg til lavere egenfinansiering. 

Med kirkebygg menes bygg, eller deler av bygg, som benyttes av et trossamfunn til utøvelse av sin religiøse tro. Det gis ikke tilskudd til eventuelle deler av bygget som benyttes til kommersiell bruk eller til andre aktiviteter uten direkte relasjon til menighetens trosutøvelse.

Tilskuddsordningen er en etterskuddsordning. Det gis kun tilskudd til finansiering av bygg som er i søkers eie, er ferdigstilt, og som er offentlig godkjent for bruk i tråd med formålet.

Tilskudd beregnes med utgangspunkt i nettoarealer (bruksarealer). Arealet må utgjøre minst 50 kvadratmeter. Det tas sikte på å yte tilskudd på kr. 825 per kvadratmeter. Det kan gis tilskudd for inntil 5 kvadratmeter per medlem. 

Trossamfunn utenfor Den norske kirke må være tilskuddsberettiget i henhold til lov av 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna §§19 eller 19a. Offentlig godkjent medlemsantall for 2014 blir lagt til grunn for beregning av tilskuddet.

Private stiftelser og organisasjoner innenfor Den norske kirke må vedlegge dokumentasjon på tilhørighet og anslag på medlemsantall iht. kirkelovens § 3 om tilhørighet og medlemskap.

For øvrig informasjon om ordningen henvises til vedlagte retningslinjer for tilskudd til privateide kirkebygg av 20. februar 2015.

Vi ber alle mottakere av rundskrivet om å videreformidle rundskrivet og vedlegget til alle registrerte trossamfunn innenfor sitt ansvarsområde.Vi ber videre om at fylkesmennene sender rundskrivet til alle menigheter i sitt fylke, uavhengig av om det kan forventes at menighetenes sentrale nivåer videreformidler dette til lokale nivåer.

Søknadsfrist 1. juni 2015.

Med hilsen   

Gro Paudal e.f.
Avdelingsdirektør                                           

Glenn Greenberg
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

 Vedlegg: Retningslinjer og søknadsskjema