§ 25 - Spørsmål om det foreligger en plikt til å behandle søknad om forhåndstiltiltredelse når underliggende ekspropriasjonsvedtak er påklaget

Det vises til e-post av 20. mars 2012 med spørsmål om det foreligger en plikt til å behandle en søknad om forhåndstiltredelse når underliggende ekspropriasjonsvedtak er påklaget. I e-posten vises det til at Fylkesmannen ved mottakelse av søknader om forhåndstiltredelse i saker der underliggende ekspropriasjonsvedtak fra kommunen er påklaget eller klagefristen ikke er gått ut, har hatt som praksis å stille søknaden om forhåndtiltredelse i bero inntil ekspropriasjonssaken er endelig avgjort.  

 

Som vist til i e-posten fulgte det av tidligere rundskriv H-36/77 at ”Når eiendomsinngrep er avhengig av samtykke, har departementet fulgt den praksis at det ikke har gitt tillatelse til forhåndtiltredelse etter oreigninslovens § 25 før ekspropriasjonssamtykket er blitt endelig d.v.s. at klagefristen er utløpt eller eventuell klage er avgjort.

 

Selv om denne fremgangsmåten ikke direkte er omtalt i rundskriv H-14/02, mener departementet at omtalen av dette i tidligere rundskriv H-33/77 fortsatt er relevant i disse situasjonene. Ett av vurderingstemaene ved søknad om forhåndstiltredelse vil være om det foreligger forhold ved underliggende ekspropriasjonsvedtak som kan tilsi at skjønnsretten vil kunne avvise saken. Dermed vil det være avgjørende for spørsmål om forhåndstiltredelse å ha vurdert om underliggende ekspropriasjonsvedtak er gyldig eller ikke. Videre vises det til at klage over ekspropriasjonsvedtak har utsettende virkning med mindre annet er bestemt. Selv om klage på forhåndstiltredelse ikke automatisk medfører utsettende virkning, vil samtykke til forhåndstiltredelse i utgangspunktet få utsettende virkning dersom ekspropriasjonsvedtaket er påklaget og ikke avgjort.  

Departementet er derfor enig med Fylkesmannen i at den har anledning til å stille søknaden om forhåndtiltredelse i bero inntil ekspropriasjonssaken er endelig avgjort.

 

Imidlertid kan Fylkesmannen i særlige tilfeller velge å behandle en søknad om forhåndstiltredelse før ekspropriasjonsvedtaket er endelig avgjort. Det vises til punkt 12.4 i rundskriv H-14/02 der det fremgår at det likevel kan vurderes om en eventuell klage på ekspropriasjonsvedtaket ikke skal medføre utsettende virkning dersom forhåndstiltredelse gis, jf. oreigningsloven § 5 annet ledd. I slike tilfeller kreves det ”særlege høve” for ikke å gi utsettende virkning.