Spørsmål om gyldigheten av fylkeskommunale vedtak truffet utenfor fylket

Sak 09/477

Departementet mente at møter som hovedregel bør avholdes innefor fylkets grenser. Videre mente departementet at det ikke kunne sies noe generelt om hvorvidt vedtak truffet av et fylkeskommunalt organ utenfor fylkets grenser er ugyldige eller ikke. Dette må vurderes konkret i den enkelte sak. En må ta stilling til om valg av møtested kan sies å innebære en saksbehandlingsfeil, og – hvis ja- om dette eventuelt kan ha hatt noen betydning for vedtakets innhild, jf fvl § 41