St.meld. nr. 43 (1998-99)

Vern og bruk i kystsona

Vern og bruk i kystsona

Les dokumentet

Tilhøvet mellom verneinteresser og fiskerinæringane

Følg meldingen videre på www.stortinget.no