St.meld. nr. 7 (2004-2005)

Om det skal stilles statsgaranti i forbindelse med søknad fra Tromsø 2014 AS om å bli tildelt De olympiske vinterleker og Paralympics i 2014

Til innholdsfortegnelse

5 Brev fra Norges idrettsforbund og Olympiske Komité til Kultur- og kirkedepartementet av 16. juni 2004

OL 2014

Idrettsstyret vedtok 27. mai d.å. å støtte Tromsø 2014 AS i det videre arbeidet med å få de olympiske vinterleker og Paralympics til Norge og Tromsø i 2014.

Utdrag fra protokollen fra Idrettstyremøtets sak 07: Skal Norge søke OL 2014? (vedtaket i kursiv):

Idrettsstyret gjennomgikk tilbakemeldingene på de fire spørsmålene som Idrettsstyret stilte til Tromsø2014 AS på møtet i januar 2004; avviklingstidspunkt, innkvartering, transport, etterbruk. Idrettsstyret var enig om å konsentrere sin behandling om idrettspolitiske spørsmål. Derfor var det spesielt etterbruk og kulturdepartementets krav om at minimum 415 mill. kr. skulle brukes av spillemidlene fra Norsk Tippings overskudd som ble debattert.

Idrettsstyret gjorde nedenstående vedtak med syv mot fem stemmer.

Følgende stemte for: Odd-Roar Thorsen, Eva Arnseth, Johnny Temlind, Annicke Bergh Monsen, Liv Bentzen, Ådne Søndrål, Toril Gullaksen.

Følgende stemte mot: Karl-Arne Johannessen, Tove Paule, Arvid Sulland, Geir Kvillum, Børre Rognlien.

Følgende var ikke til stede: Geir Solstad, Gerhard Heiberg, Rikke Lia.

Vedtak:

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité har vurdert de fire problemstillingene knyttet til tidspunkt, innkvartering, transport og etterbruk samt spørsmålet knyttet til bruk av spillemidler ved et eventuelt OL i Tromsø. Idrettsstyret mener at den dokumentasjon som er fremlagt av Tromsø 2014 har bidratt til å heve kvaliteten på søknaden. Styret føler seg ikke kompetent til å overprøve de faglige vurderinger som er gjort.

På bakgrunn av et kompakt konsept og et arktisk særpreg mener Idrettsstyret at Tromsø vil kunne være en god søker for 2014.

Styret i Norges Idrettsforbund og olympiske Komité vedtar at Norge bør søke om å arrangere De olympiske vinterleker og Paralympics i Tromsø i 2014. Flertallet i Idrettsstyret mener at søkergruppen Tromsø 2014 har gjort et godt arbeid for å videre utvikle søknaden i henhold til de forutsetninger Idrettsstyret ga 6. januar.

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité mener at vinter-OL og Paralympics i Tromsø vil kunne bidra til å utvikle både breddeidretten, toppidretten og idretten for

funksjonshemmede i Norge. Samtidig vil vinter-OL kunne gi en betydelig styrking av frivilligheten i idrettsbevegelsen og i samfunnet for øvrig. Frivilligheten, engasjementet og kompetansen i Norges største frivillige organisasjon vil være idrettens fremste bidrag til OL i Tromsø. Styret mener at arrangementet også vil kunne bidra til at Norge opprettholder posisjonen som en av verdens ledende vinteridrettsnasjoner, og dette er sentrale idrettspolitiske momenter for å søke vinter-OL i 2014.

Idrettsstyret mener at budsjettet fortsatt har usikkerhetsmomenter. Idrettsstyret merker seg at fra januar til mai har kostnadene steget med mellom 2.5-3 mrd kroner. For at Tromsø skal kunne bli søker, må det stilles statsgaranti på om lag 15 mrd kroner.

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité er innforstått med at det vil bli benyttet spillemidler til finansieringen av anlegg til et eventuelt OL i Tromsø i 2014, og legger til grunn 415 millioner kroner (2004 kroner), som beskrevet i brev fra KKD av 2.2.04. Investeringene av spillemidlene må fordeles over flere år.

Styret diskuterte hvordan man vil forholde seg dersom den politiske behandling setter premisser som innebærer at eventuelle kostnadsoverskridelse skal følges opp med tilsvarende økte spillemidler. Styret vil ikke støtte en slik løsning.

Idrettsstyret forutsetter at det ikke benyttes spillemidler til å finansiere søkeprosessen. NIF kan heller ikke bistå økonomisk.

De olympiske leker vil medføre kostnader langt ut over Idrettsstyrets myndighet. Blant annet er etterbruk av anlegg en stor utfordring for de fleste arrangører av olympiske leker. Tromsø 2014 har skissert fere konstruktive grep for etterbruk av OL-anleggene, men erkjenner selv at her må det gjøres en ytterligere innsats. Idrettsstyret mener at det fortsatt er utfordringer på dette området, og den videre prosessen må finne frem til sikre løsninger for etterbruk. Flertallet i styret mener at etterbruksfond må sikres gjennom statlige garantier, mens mindretallet ikke støtter en slik løsning.

Mindretallet mener at usikkerhetene knyttet til etterbruk er for store til at de finner det riktig å gå videre med søknaden. Mindretallet ga også uttrykk for andre usikkerhetsmomenter.

Styrets vedtak medfører at vurderingen av den totale ressursbruken i forhold til de samfunnsmessige og regionale effektene av et eventuelt OL i Tromsø må gå til politisk behandling.

Bakgrunn for denne henvendelsen:

Norges Idrettsforbund & Olympiske Komité ber Kultur- og kirkedepartementet utrede kostnadene og konsekvensene knyttet til de olympiske vinterleker til Norge og Tromsø i 2014. Dette da søkere på olympiske leker må ha en statsgaranti for at Den internasjonale olympiske komité (IOC) aksepterer Norge som kandidat og søker for lekene i 2014. Garantien er IOCs forsikring for at arrangøren og arrangørnasjonen tar de økonomiske forpliktelser som er knyttet til forberedelser og gjennomføring av lekene.

For å ivareta den nødvendige fremdrift er det av stor betydning at saken blir gjenstand for behandling i Stortinget inneværende år.

NIF vil bidra med relevant kompetanse og støtte ved behov. Det antas å være formålstjenlig med et snarlig møte mellom KKD og NIF for å gjøre nødvendige avklaringer. Videre er det behov for å finne arbeidsformer hvor departementet raskest kan finne de beste svar på sine spørsmål. Avklaringer med Tromsø 2014 AS vil derfor også være av viktighet. Et møte mellom KKD, NIF og Tromsø 2014 AS i løpet av juni måned vurderes også som svært nyttig.

Idrettsstyret har fått forespørsel om å delta med et av sine medlemmer i styret/styringsgruppen for Tromsø 2014 AS. Idrettsstyret vil kunne delta med et av sine medlemmer, men ønsker at Tromsø 2014 AS avklarer noen forutsetninger for slik deltakelse før endelig person fra Idrettsstyret utpekes.

Med hilsen

Karl-Arne Johannessen

Idrettspresident

Grete Johansen

Generalsekretær

Til dokumentets forside