St.meld. nr. 7 (2004-2005)

Om det skal stilles statsgaranti i forbindelse med søknad fra Tromsø 2014 AS om å bli tildelt De olympiske vinterleker og Paralympics i 2014

Til innholdsfortegnelse

3 Søkers visjoner for OL i Tromsø i 2014

I søknaden fra Tromsø 2014 AS legges det vekt på at et eventuelt OL-arrangement skal være noe langt mer enn en idrettsbegivenhet: «OL i Tromsø vil by på et totalkonsept, der visjon og verdier skal prege helheten» (s. 10).

Om visjonen heter det blant annet: «Sammen skal vi skape en grensesprengende idrettsfest, og gi verden et øyeblikk arktisk magi» (s. 8). Følgende verdier knyttes til den overordnede visjonen:

 • «Ekte - i form av medmenneskelig, naturlig, ærlig og upretensiøs.

 • Raus - i form av åpen, varm, gjestfri og vennlig.

 • Modig - i form av nyskapende, sterk, utforskende og utholdende.

 • Artig - i form av humor, glede og energi.

 • Kontrastrik - med fjell og hav, uberørt natur versus urbant folkeliv, og varme mennesker i et kaldt klima.» (s. 8).

Søknaden har seks fokusområder med målsettinger:

1. Idrett

 • «OL i Tromsø arrangeres innenfor et svært konsentrert område, med en beliggenhet som med god margin oppfyller IOCs krav til anleggenes tilgjengelighet og «compactness».

 • For publikum og utøvere vil et OL i Tromsø by på sportslige opplevelser i en helt ny ramme; naturopplevelsene vil være en integrert del av arrangementene grunnet sin beliggenhet i urørt natur, nært mellom fjell og hav, i et arktisk landskap.» (s. 12).

2. Kultur

 • «Kulturelle og kunstneriske satsinger skal ledsage lanseringen av Tromsøs søknad internasjonalt.

 • Det skal utarbeides et fireårig olympisk kulturprogram som teller ned til OL og 200-årsdagen for Norges grunnlov i 2014, med fokus på internasjonal profilering.

 • Hele landsdelen og landet for øvrig skal i forkant av og under lekene tas i bruk som arena for et mangfold av kunstneriske genre og uttrykk.

 • Kulturprogram og hospitering skal reflektere de arktiske urfolkenes samarbeid på tvers av geografiske, kulturelle, etniske og nasjonale grenser.» (s. 13).

3. Fred

 • «Tromsø 2014 skal bidra til etableringen av et senter for fred og bærekraftig utvikling, hvor både regionale, nasjonale og globale utfordringer står på dagsordenen.

 • OL i Tromsø skal bli en arena for konfliktløsning, herunder forebygging, analyse og håndtering basert på ikke-voldelige prinsipper.

 • Vinterlekene skal revitalisere begrepet bærekraftig utvikling, og sette fokus på fred, miljø, etikk, sosiale forhold, økonomi og urfolk.» (s. 13).

4. Arktisk natur og miljø

 • «Arkitektur, design og profilering skal komplementere og understøtte de naturlige forhold og stedets egenart og arktiske lokalisering.

 • Det skal utvikles nye bærekraftige bygningstyper og løsninger for det arktiske klima og miljø. Bygninger og anlegg skal oppfylle strenge kvalitets- og miljøkrav.

 • Anlegg og bygninger skal miljøsertifiseres og forbruke minimalt med ressurser. De skal være i verdensklasse med hensyn til bærekraft.

 • Transport og infrastruktur skal i stor grad basere seg på miljøvennlig drivstoff og miljøvennlige transportløsninger.

 • Ingen permanente anlegg eller infrastruktur skal ha større kapasitet enn nødvendig for Tromsø etter OL.» (s. 14).

5. Kompakt

 • «Hovedarenaer innen en radius av 15 kilometer fra sentrum.

 • Tromsø sentrum er stort nok til at alle får plass, og lite nok til at alle vil møtes i det som vil være storstua under den olympiske idrettsfesten.

 • All utendørsidrett under De Paralympiske Leker vil gjennomføres på ett sted, og bidra til publikumsvennlige og flotte paralympiske idrettsopplevelser.» (s. 14).

6. Verdiskapning og utvikling

 • «Aktiv satsing på markedsføring og merkevarebygging vil sørge for at Norge, kysten og Nord-Norge - og de verdier og kvaliteter vi ønsker å formidle - blir godt kjent over hele verden.

 • Merkevarebygging vil styrke naturbaserte næringer som reiseliv, fiskeri, havbruk, reindrift og arktisk landbruk, og slik bidra til sterkere markedsposisjon og økt verdiskapning.

 • OL i Tromsø skal bli en motor i regional utvikling og verdiskaping i nordområdene.

 • OL i Tromsø skal sette fokus på en bærekraftig utnyttelse av ressursene i Barentsregionen, og synliggjøre eksisterende og nye samarbeidsmuligheter.

 • Det skal legges til rette for at norsk og nordnorsk næringsliv kan lykkes i konkurranse med internasjonale bedrifter om å få en stor del av milliardene som blir investert i Nord-Norge som følge av lekene.

 • Universitet, høgskoler og forskningsmiljø og deres globale nettverk skal trekkes aktivt inn og bidra til nyskaping, utvikling og innovasjon.» (s. 15).

I søknaden fra Tromsø 2014 AS forenes planene for olympiske leker med fredsarbeid og konfliktløsning, bærekraftig utvikling i et sårbart, arktisk miljø og urbefolkningers historie og kultur. Det vises til Sametingets uttalelse til søknaden fra Tromsø 2014 AS, datert 24. september 2004. Sametinget vedtok en enstemmig uttalelse som Kultur- og kirkedepartementet mottok 15. oktober 2004. Her heter det blant annet:

«Sametinget ser at et OL i Tromsø vil kunne ha en positiv effekt for det samiske samfunnet på mange områder. Vinterlekene vil kunne gi gode muligheter til å profilere moderne samisk kultur- og idrettsliv, bidra til å gi samisk reiseliv et løft, stimulere samisk kunst og duodji-miljøer, tilføre verdifull kompetanse til organisasjoner og arrangementsmiljøer og ikke minst gi oppdrag og markedskanaler til samisk næringsliv.»

Det er positivt at søker har lagt vekt på et helhetlig konsept som forener viktige samfunnsmessige hensyn i søknaden om å arrangere olympiske leker. Planene er imidlertid av overordnet karakter og det er behov for betydelig konkretisering med hensyn til tiltak, kostnader og finansiering.

Til dokumentets forside