St.meld. nr. 7 (2004-2005)

Om det skal stilles statsgaranti i forbindelse med søknad fra Tromsø 2014 AS om å bli tildelt De olympiske vinterleker og Paralympics i 2014

Til innholdsfortegnelse

8 Tidspunktet for arrangementet

8.1 Innledning

Tidspunktet for avvikling av et eventuelt OL i Tromsø i 2014 har vært omdiskutert i behandlingen av søknaden i NIF. Fra første til andre gangs behandling i Idrettsstyret har Tromsø 2014 AS endret avviklingstidspunkt. Mens lekene i opprinnelig søknad i sin helhet var lagt til mars måned, er arrangementet i søknaden av 2. mai fremskyndet til perioden fra 21. februar til 9. mars.

I brev fra NIF til Tromsø 2014 AS av 7. februar i år presenteres problemstillingene knyttet til avviklingstidspunkt:

«IOC har signalisert at det er mulig å gjennomføre lekene i mars, men anmerker at dette er et punkt de respektive internasjonale særforbund må godkjenne. Det har aldri vært noen olympisk dag i mars måned, og det er derfor usikkerhet knyttet til hvilken respons dette forslaget vil få. Kontakt mot internasjonale særforbund er her av stor viktighet. Sannsynliggjøring av at å gjennomføre OL i mars er akseptert av viktige parter, som det internasjonale ishockeyforbundet, må foreligge.

Det er viktig å få kartlagt de økonomiske konsekvensene av leker i mars. Det er grunn til å tro at tidspunkt for lekene er avgjørende for inntektene, da spesielt fra TV-avtalen.

Dersom åpning av lekene skal flyttes frem til ca. 20. februar, som det er tanker om, må lys- og skyggeforhold kartlegges. Dette for å sikre gode TV-bilder m.m. NIF anbefaler sterkt at Tromsø 2014 iverksetter undersøkelser slik at lys- og skyggeforhold kan analyseres i perioden 20.2 til 10.3. d.å. Dette vil kunne være et viktig underlag for den politiske behandlingen.»

8.2 Departementets vurderinger

I ny søknad av 2. mai har som nevnt Tromsø 2014 AS fremskyndet avviklingstidspunktet til perioden fra 21. februar til 9. mars. En vurdering av Tromsøs valg om å flytte tidspunktet for arrangementet må basere seg på i hvilken grad dette har løst problemstillingene som skissert av NIF.

Det fremgår ikke av søknaden om internasjonale særforbund kan akseptere det nye tidspunktet. Dette kan innebære usikkerhet knyttet til blant annet inntekter fra fjernsynsavtaler.

Når det gjelder vær- og lysforhold, heter det følgende om det nye avviklingstidspunktet i søknaden:

«Utredningen fra Norges Meteorologiske Institutt og vurderinger gjort av EBU ved Odd Kaldefoss viser at det er fullt mulig å avvikle lekene i perioden 21. februar til 9. mars i Tromsø, både med tanke på vær- og lysforhold» (s. 39).

Utredningen det vises til er en rapport fra Meteorologisk Institutt - Vervarslinga for Nord-Norge, som er vedlagt søknaden av 2. mai. Denne gir en oversikt over værforhold som kan forventes for den aktuelle OL-perioden i 2014.

I innledningen til rapporten understrekes følgende:

«Denne rapporten fra Meteorologisk institutt v/Vervarslinga for Nord-Norge gir en generell oversikt over de klimatiske forhold i Tromsø by og nærmeste omgivelser. Den bygger på observasjoner foretatt på Vervarslinga for NordNorge der det er en sammenhengende målerekke fra 1920 for de fleste parametre, mens solskinnsmålingene startet opp i 1943. En oversikt over klimaet ut fra ett målepunkt blir for grovt til å gi spesifikke verdier for de ulike påtenkte idrettarenaer, men en ide om hvilke værforhold som råder vil den gi. Bare instrumentmålinger på aktuelle arenaer vil kunne gi nøyaktig oversikt over mikroklimaet.»

Nedenfor presenteres noen nøkkeltall for gjennomsnittlige verdier i den aktuelle perioden:

  • Daglig vindhastighet: 2-3 meter per sekund (svak vind).

  • Døgnets minimumstemperatur: -6 til -5 grader celsius.

  • Daglig maksimumstemperatur: -1, 5 til -0, 5 grader celsius.

  • Total forventet nedbør for perioden: 45 millimeter.

  • Forventet antall dager med nedbør for perioden: 8, 5.

  • Snødybden - gjennomsnitt først og sist i perioden: 90 til 97 centimeter.

  • Forventet antall klarværsdager for perioden: 2.

  • Forventet antall dager med helt overskyet vær for perioden: 7.

Det fremgår av de statistiske observasjonene at det kan forventes 2 klarværsdager og at det i deler av perioden må påregnes overskyet vær og nedbør. Temperatur og vindforhold skal statistisk sett ikke utgjøre problemer. Kultur- og kirkedepartementet vil imidlertid ta forbehold om at observasjonene må ses i forhold til premissene som gis i ovennevnte sitat fra Meteorologisk Institutt v/Vervarslinga for Nord-Norge, hvor det understrekes at oversikten ikke gir nøyaktig oversikt over mikroklimaet.

Det har vært stor grad av usikkerhet knyttet til hvorvidt lysforholdene tilfredsstiller kravene til fjernsynsproduksjon i den planlagte avviklingsperioden, jf. brev fra NIF til Tromsø 2014 AS av 7. februar i år. Rapporten fra Meteorologisk Institutt viser at daglengden (tiden fra soloppgang til solnedgang) vil være 8 timer og 30 minutter 23. februar, og 10 timer og 45 minutter 10. mars.

I brev til Kultur- og kirkedepartementet fra Norsk rikskringkasting (NRK), datert 16. september 2004, fremgår det at nødvendige vær- og lysmålinger ikke er foretatt per dato, og at det i søknaden av 2. mai ikke presenteres dokumentasjon som gir grunnlag for å vurdere om lysforholdene ved de aktuelle arenaer tilfredsstiller kravene til fjernsynsproduksjon.

I perioden 19.-22. oktober 2004 utførte NRK lysmålinger på de aktuelle utendørsarenaene på oppdrag fra Tromsø 2014 AS. I brev fra NRK til Tromsø 2014 AS med kopi til Kultur- og kirkedepartementet blir det konkludert med at det er tilstrekkelig lys til å gjennomføre fjernsynsproduksjon i forbindelse med et eventuelt OL i Tromsø. Dette er under forutsetning av at øvelsesprogrammet tilpasses den informasjonen om lysforholdene som nå foreligger. NRK anbefaler at kontrollmålinger foretas i februar/mars 2005.

På bakgrunn av de ovennevnte opplysninger synes usikkerhet vedrørende lysforhold redusert. Det er imidlertid ikke dokumentert at internasjonale særforbund aksepterer avviklingstidspunktet, noe som kan redusere inntektene fra fjernsynsavtaler.

Til dokumentets forside