St.meld. nr. 7 (2004-2005)

Om det skal stilles statsgaranti i forbindelse med søknad fra Tromsø 2014 AS om å bli tildelt De olympiske vinterleker og Paralympics i 2014

Til innholdsfortegnelse

9 Sikkerhet

Å arrangere olympiske leker innebærer betydelige utfordringer i forhold til sikkerhetsopplegg. Gjennomgangen av søkers planer for sikkerhet er utarbeidet i samarbeid med og basert på vurderinger fra Justis- og politidepartementet.

Tabell 9.1 viser søkers anslag for kostnader til sikkerhet, sett i sammenheng med kostnader til sikkerhet under OL på Lillehammer. De budsjetterte kostnader til sikkerhet er noe oppjustert i forhold til kostnadene under OL på Lillehammer i 1994.

På forespørsel fra Tromsø 2014 AS har Troms politidistrikt gitt en sikkerhetsvurdering i forbindelse med et eventuelt OL i Tromsø i 2014. Denne er vedlagt søknaden. I oversendelsesbrevet gis følgende oppsummering:

«Det sier seg selv at det er vanskelig å vite hvilke sikkerhetsmessige utfordringer som vil foreligge om 10 år. I vurderingen er det tatt hensyn til det man vet i dag om tenkelige sikkerhetsmessige utfordringer. Sikkerheten under et slikt arrangement vil være en nasjonal oppgave på samme måte som OL i 1994 på Lillehammer.

Ut fra de ovennevnte forutsetningene vil man konkludere med at sikkerheten vil være like godt ivaretatt under et eventuelt OL i Tromsø som på Lillehammer i 1994.»

Vurderingen fra Troms politidistrikt inkluderer ikke kostnadsberegninger.

I likhet med vurderingen fra Troms politidistrikt, legger Justis- og politidepartementet til grunn løsningen av sikkerhetsutfordringene under lekene i Lillehammer i 1994 i fremstillingen av hvilke krav som forventes å melde seg på dette området i et mulig arrangement i Tromsø i 2014.

Den senere tids utvikling på terrorsiden har imidlertid vist at man også i idrettssammenheng må planlegge for et betydelig økt sikkerhetsnivå sammenliknet med situasjonen i 1994. Justis- og politidepartementet regner med at både planleggingsprosessen og gjennomføringsfasen for sikkerhet blir klart mer omfattende enn hva tilfellet var for 10 år siden. Konkret vil det måtte legges ned mer ressurser både i grensekontroll, vakt- og sikringsoppgaver samt andre sikkerhetsrelaterte funksjoner enn man gjorde på Lillehammer. Det blir i denne sammenheng helt avgjørende at relevante instanser, for politiets del PST (politiets sikkerhetstjeneste), jevnlig utarbeider trusselvurderinger som kan peke frem mot et antatt trusselbilde i 2014. På denne basis vil man løpende måtte vurdere om politiet skal investere i nytt materiell og utstyr over tid eller som en kraftinnsats rett før lekene. Dette gir grunnlag for usikkerhet omkring behovet for øremerkede budsjettressurser til sikkerheten under et olympisk arrangement i Tromsø.

På samme måte som Lillehammer-OL i større eller mindre utstrekning påvirket alle landets politidistrikter gjennom ressurstapping, regner Justis- og politidepartementet med at også avvikling av lekene i Tromsø vil få konsekvenser for de øvrige deler av landet når det gjelder avgivelse av ressurser og økte sikkerhetsoppgaver. I denne sammenhengen vil det være av stor viktighet å kunne benytte mannskaper fra politireserven til relevante oppgaver under lekene, slik at tappingen av ordinært personell i noen grad kan begrenses.

Justis- og politidepartementet legger til grunn at konseptet for planleggingsfasen fra Lillehammer kan anvendes for planleggingsprosessen forut for Tromsø i 2014. Men gjennomføringsfasen med både investeringer og drift vil åpenbart preges av betydelige budsjettbehov.

Tabell 9.1 (i mill. kroner)

Lillehammer '94 (i 2004-kroner) Tromsø 2014
OCOG-budsjett, drifts- og leieutgifter for sikkerhet 97 100
NON-OCOG budsjett, politi og forsvar (inkludert reise og innkvartering) 438 510

Kilde: Tabeller i kapittel 5 (økonomi) i søknaden av 2. mai og tabeller i vedlegg til søknaden under tema 5 (økonomi)

Investeringskostnadene for politiinnsatsen på Lillehammer beløp seg totalt til ca. 157 mill. kroner. Etter Justis- og politidepartementets vurdering er det ikke urealistisk å regne med minst en fordobling av dette beløpet ved et eventuelt arrangement i Tromsø i 2014.

På personell- og driftssiden ble det brukt om lag 220 mill. kroner over departementets budsjett i 1994. Dette må økes vesentlig under et arrangement i Tromsø. Justis- og politidepartementet tar også her utgangspunkt i minst en fordobling av budsjettet.

På dette grunnlag må det forventes at sikkerhetsarbeidet under et OL i Tromsø i 2014 vil koste minst 700 mill. kroner. Justis- og politidepartementet presiserer at det er store usikkerhetsmomenter knyttet til kostnadsanslaget. I tillegg må det forventes økte driftskostnader ved flyplassene som følge av ekstraordinære sikkerhetstiltak.

Det er problematisk å foreta en direkte sammenlikning av kostnader til sikkerhet mellom Lillehammer-OL i 1994 og et eventuelt arrangement i Tromsø i 2014 ut fra opplysningene som kommer frem i søknaden (jf. tabell 9.1). Dette skyldes at de oppførte NON-OCOG kostnadene gjelder både politiets og forsvarets ressursbruk. Basert på opplysningene fra Justis- og politidepartementet er det rimelig å konkludere med at Tromsø 2014 AS ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til de endrede forutsetninger av sikkerhetsbildet siden 1994. Kostnadsprognosene for sikkerhetsutfordringer ved et OL i Tromsø i 2014 er beheftet med betydelig usikkerhet, men det må påregnes langt større kostnader enn hva som var tilfelle under Lillehammer-OL.

Til dokumentets forside