St.meld. nr. 7 (2004-2005)

Om det skal stilles statsgaranti i forbindelse med søknad fra Tromsø 2014 AS om å bli tildelt De olympiske vinterleker og Paralympics i 2014

Til innholdsfortegnelse

2 Brev fra Kultur- og kirkedepartementet til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité av 2. februar 2004

Om søknad om OL I 2014

Kultur- og kirkedepartementet har fått tilsendt Idrettsstyrets protokoll fra møte 6. januar 2003. Av protokollen framgår det at et enstemmig styre anbefaler at Norge søker OL i 2014 og at Tromsø blir Norges kandidat som søkerby. Det framgår av protokollen at det forutsettes en statlig garanti.

Anbefalingen er gitt under bestemte forutsetninger, hvorav noen gjelder Tromsø kommune. I følge vedtaket må det spesielt avklares:

  • problemstillinger relatert til å avholde lekene i mars

  • innkvartering

  • transport

  • etterbruk

Departementet forutsetter at Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite tilskriver Tromsø snarest om disse meget viktige forholdene. Med sikte på departementets behandling av spørsmålet om statsgaranti, vil avklaringene måtte foreligge tidsnok til at Idrettsstyret kan behandle saken på ny før sommerferien. Dette vil være seneste tidspunkt dersom spørsmålet om en eventuell statsgaranti skal kunne forelegges Stortinget i høstsesjonen.

Departementet forutsetter at avklaringene fra Tromsø tar utgangspunkt i «IOC Manual for Candidate Cities for the XXI Olympic Winter Games» og de retningslinjer som her framkommer.

Som nevnt ovenfor, vil spørsmålet om en eventuell statsgaranti ikke kunne avklares før endelig vedtak i Idrettsstyret foreligger. Det er likevel ønskelig at departementet får oversendt det tilgjengelige materiale fra Tromsø snarest mulig. Departementet vil om nødvendig, ta initiativ til avklaringsmøter etter å ha mottatt materialet.

Norsk idrett må være innstilt på å bidra økonomisk dersom det skal søkes om OL. Til lekene på Lillehammer i 1994 ble det benyttet 276 mill. kroner av spillemidlene, noe som utgjorde 22,3 % av anleggskostnadene og tilsvarte ett års samlet tilskudd til idrettsanlegg. Departementet er innsilt på at denne prosentsatsen minimum bør være på samme nivå ved et eventuelt OL i 2014. Det vil si ut fra de overslag som nå foreligger, om lag 415 mill. kroner.

Med hilsen

Paul Glomsaker e.f.

ekspedisjonssjef

Ole Fredriksen

avdelingsdirektør

Til dokumentets forside