St.meld. nr. 7 (2004-2005)

Om det skal stilles statsgaranti i forbindelse med søknad fra Tromsø 2014 AS om å bli tildelt De olympiske vinterleker og Paralympics i 2014

Til innholdsfortegnelse

1 Protokoll fra Idrettsstyrets møte 6. januar 2004

Tilstede: Kjell O. Kran, Grethe Fossli, Geir Kvillum, Kjell Åge Gotvassli, Annicke Bergh Monsen, Christian Anker-Rach, Arvid Sulland, Børre Rognlien, Toril E. Gullaksen, Alf E. Jakobsen, Gerhard Heiberg, Cecilie B. Rygel, Ådne Søndrål

Forfall: Rikke Lia,

Permisjon: Kristine Klaveness

Administrasjonen: Ivar Egeberg, Grete Johansen, Erik Eide, Marit Myrmæl

Sak 46: Skal Norge søke OL 2014?

Vedtak:

Et enstemmig styre i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité anbefaler at Norge søker OL i 2014, og at Tromsø blir Norges kandidat som søkerby.

Anbefalingen gis under forutsetning av at Tromsø spesielt avklarer:

  • Problemstillinger relatert til å avholde lekene i mars

  • Innkvartering

  • Transport

  • Etterbruk

Avklaringene forutsettes å skje i den videre prosessen i 2004 og 2005. Styret legger videre til grunn at Tromsø selv finansierer kostnader for hele søkerfasen frem til IOCs endelige valg av arrangørby (juli 2007).

En endelig søknad overfor IOC er betinget av at Regjeringen og Stortinget kan akseptere de økonomiske rammene som blir presentert, og gir den nødvendige garanti.

Styret forutsetter at spillemidler kun må anvendes til anlegg som er av varig karakter, og som dekker lokale behov etter 2014.

Styrets vedtak bygger på følgende begrunnelser og vurderinger:

  1. Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité mener at OL og Paralympics i Norge i 2014 vil innebære en positiv utvikling for både toppidretten, breddeidretten og idretten for funksjonshemmede i Norge. Idrettens samfunnsmessige status vil heves ytterligere, samtidig som vi vil få et løft for frivilligheten i idrettsbevegelsen. I tillegg mener styret at Norge, som verdens ledende vinteridrettsnasjon, skal opprettholde denne posisjonen, både rent sportslig, kulturhistorisk og arrangementsteknisk. Dette innebærer at Norge bør kunne ta arrangøransvar for De olympiske vinterleker. Med bakgrunn i ovennevnte ønsker styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité at Norge skal søke om å arrangere OL og Paralympics i 2014, og går inn for at saken bringes inn for Regjeringen til politisk behandling. Samtidig vil styret påpeke at til tross for at det foreligger grundige økonomiske beregninger og analyser, så er det knyttet usikkerhet til beregningene av OL-kostnadene på det nåværende tidspunkt.

  2. De olympiske leker er ikke bare et idrettsarrangement, men også en stor samfunnsbegivenhet som må vurderes i et samfunnsperspektiv. Både Lillehammer-OL og tidligere olympiske leker har gitt positive ringvirkninger. Det vil også være en utfordring og mulighet å benytte et eventuelt OL i Norge til å skape et løft for økt fysisk aktivitet i befolkningen. Styret mener at de betydelige kostnadene ved å arrangere olympiske leker må vurderes opp mot de totale samfunnsmessige effektene. Styret ønsker at Norge skal arrangere De olympiske leker, men mener at Regjering og Storting må vurdere den totale ressursbruken i forhold til de samfunnsmessige effektene.

  3. Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité er innforstått med at det vil bli benyttet spillemidler ved finansieringen av anlegg til et eventuelt OL i 2014. Styret mener imidlertid at man bare skal benytte spillemidler til anlegg som har varig bruksverdi for idretten, og som vil stimulere til aktivitet og breddeidrett blant barn og unge etter 2014. Styret er negativt til at det blir benyttet spillemidler i søkeprosessen.

  4. Styret har fått gode søknader fra både Lillehammer og Tromsø. Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité mener at Tromsø bør være Norges kandidat til å arrangere OL og Paralympics i 2014. Tromsø har et meget kompakt konsept, hvilket er helt i tråd med IOCs retningslinjer og ønsker. Styret vurderer de valgte arenaløsningene som fornuftige og i tråd med IOCs krav. Styret ser også positivt på effekten et OL vil kunne ha for den idrettslige utviklingen i landsdelen. Tromsøs konsept er i tillegg nytenkende og spennende, og har de nødvendige elementene i seg til å kunne vinne den internasjonale konkurransen. I nyere tid er det flere eksempler på at samme nasjon er tildelt OL (Squaw Valley 1960, Lake Placid 1980, Salt Lake 2002) (Sapporo 1972, Nagano 1998) (Grenoble 1968, Albertville 1992) (Calgary 1988, Vancouver 2010) med 20 til 26 års mellomrom. I disse tilfellene har den andre arrangørbyen alltid vært en annen enn den første. Styrets vedtak er i tråd med evalueringsgruppens innstilling.

  5. Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité mener at også Lillehammer har presentert en god søknad, men tror ikke byen vil vinne frem med en ny OL-søknad. Lillehammers konsept er svært likt det som ble benyttet i 1994, og representerer ikke nødvendig nytenkning. Styret mener at IOC vil kreve mer nytenkende konsepter for de fremtidige olympiske leker. OL på Lillehammer er et imponerende stykke olympisk historie, og styret mener at ettermælet fra 1994 er så idrettshistorisk spesielt, at det vil være vanskelig å gjenskape bare 20 år senere.

Til dokumentets forside