St.prp. nr. 2 (2002-2003)

Om samtykke til tiltredelse av Genèveavtalen av 2. juli 1999 til Haagoverenskomsten av 6. november 1925 om internasjonal registrering av design

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

En designrett gir beskyttelse mot kopiering av et produkts form eller utseende. Designrett gis i Norge i likhet med i mange andre stater, for ny design som er registrert hos nasjonale myndigheter på grunnlag av en nasjonal søknad. Genèveavtalen av 2. juli 1999 til Haagoverenskomsten av 6. november 1925 om internasjonal registrering av design (Genèveavtalen) tar sikte på å etablere et internasjonalt system for søknad om registrering av design. Systemet vil være et tillegg til de nasjonal registreringsordningene.

Genèveavtalen er utarbeidet under konvensjonen av 14. juli 1967 om opprettelse av Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett (WIPO), som er en organisasjon i FN-systemet. Genèveavtalen med supplerende regler ble vedtatt i Genève 2. juli 1999, men har foreløpig ikke trådt i kraft.

Genèveavtalen oppstiller regler om internasjonale designsøknader og visse minimumskrav til bl.a. designrettens varighet foruten enkelte saksbehandlingsregler.

Genèveavtalen gjør det mulig for en søker å levere inn én internasjonal designsøknad som gjelder for alle parter søkeren har utpekt. Søknaden leveres til WIPO, som registrerer den i det internasjonale designregisteret og formidler den videre til de omfattede statene.

Design som oppfyller de nasjonale vilkårene for registrering, skal gis tilsvarende beskyttelse som design som er registrert på grunnlag av en nasjonal søknad. Den internasjonale registreringen skal gi designrett i alle de utpekte statene som ikke uttrykkelig avslår å gi designen beskyttelse innen 6 måneder. Om det skal gis designbeskyttelse i den enkelte stat, avgjøres av den nasjonale registreringsmyndigheten på grunnlag av nasjonal rett. I Norge vil dette være Patentstyret.

Gjennomføring av Genèveavtalen i norsk rett vil kreve lovendring. Stortingets samtykke til tiltredelse er derfor nødvendig etter Grunnloven § 26 annet ledd.

Forslag til gjennomføringslovgivning er tatt inn i kapittel 10 i Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) om lov om beskyttelse av design (designloven).

Genèveavtalen med supplerende regler i engelsk originaltekst med uoffisiell oversettelse til norsk, er inntatt som vedlegg 1.

Til forsiden