St.prp. nr. 31 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr. 172/1999 av 26. november 1999 om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om Efta-statane si deltaking i den andre fasen av EU-handlingsprogrammet Leonardo da Vinci for yrkesretta opplæring (2000-2006)

Tilråding frå Utanriksdepartementet av 17. desember 1999, godkjend i statsråd same dagen.

Dokumentet i pdf-format

Følg proposisjonen på Stortinget