T-1020 Sykling, helse og miljø

Faktasamling 1994

T-1020
ISBN 82-7243-978-6

Forord

Formålet med dette heftet er å presentere eksisterende kunnskap om sykling, helse og miljø som et grunnlag for økt innsats i arbeidet med å stimulere flere til å sykle. Målgruppen er fagfolk innen helsevesenet, planleggere, miljøvernledere, bedriftsledere, personalansvarlige, politikere, journalister og interesseorganisasjoner innen helse, samferdsel og miljø.

Initiativet til heftet ble tatt av Sykkelbyprosjektet, som ledes av Vegdirektoratet og Miljøverndepartementet i nært samarbeid med sykkelbyene Sandnes og Tønsberg-Nøtterøy. Oppdragsgivere er Vegdirektoratet og Miljøverndepartementet med støtte fra Sosial og helsedepartementet.

Et første utkast til heftet ble lagt fram på sykkelkonferansen på Lillehammer i oktober 1993 og kommentert av en rekke personer som arbeider med helse, samferdsel, miljø og sykkelpolitikk.

Heftets innhold må ses i sammenheng med andre rapporter og veiledningsmateriale som utarbeides i tilknytning til Sykkelbyprosjektet.

Vegdirektoratet lager et informasjonshefte om planlegging og utforming av sykkelanlegg. I regi av prosjektrådet for Sykkelbyprosjektet arbeides det med en veileder om hvordan en sykkelby kan utvikles basert på erfaringer fra blant annet Sandnes og Tønsberg-Nøtterøy.

 
Forside faktasamling fra Sykkelbyprosjektet; «Sykling, helse og miljø», 1994

Faktasamling «Sykling, helse & miljø» 1994 fra Sykkelbyprosjektet (pdf - 3Mb)