Undersøkelse om Samarbeidet mellom hjem og skole. Faktaark

Fakta-ark

Undersøkelse om foreldrenes opplevelse av samarbeidet mellom hjem og skole - grunnskolen

En undersøkelse utført for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Feedback A/S har våren 1998 utført en undersøkelse om hvordan foreldre opplever samarbeidet mellom hjem og skole. Undersøkelsen følger opp en større rammefaktorundersøkelse “Undersøkelse av organisering av undervisning, ledelse/planlegging og samarbeid hjem/skole blant lærere i grunnskolen” (1995).

Målgruppen for undersøkelsen har vært foreldre med barn i grunnskolen. I alt er 1440 foreldre jevnt fordelt i hvert fylke blitt intervjuet.

Det store flertallet av foreldre er fornøyde med samarbeidet mellom hjem og skole.

 • Det er til sammen 78 % av utvalget som oppgir at de er fornøyd eller svært fornøyd med samarbeidet mellom hjem og skole.
 • Hele 93 % føler seg velkomne på skolen.
 • 83 % opplever at det er lett å ta kontakt utenom konferansetimene med læreren.
 • På spørsmål om hvilke områder foreldrene synes hjem og skole skal samarbeide om, svarer litt under halvparten trivsel og miljø, mens litt under 1/3 svarer undervisningen. Oppdragelse er også et område som det ønskes samarbeide om.
 • 8 av 10 foreldre mener at informasjonen om barnas prestasjoner i de ulike fagene er god. Omtrent like mange mener at de blir godt informert om hvordan barnet oppfører seg på skolen. Litt færre, 7 av 10 foreldre, oppgir at de blir godt informert om hvordan barnet trives i klassen og på skolen.
 • Halvparten av foreldrene oppgir at de ønsker å ta del i skolens vurdering av sitt arbeid. 1/5 svarer at de ikke ønsker slik deltakelse.
 • Omtrent halvparten av foreldrene oppgir at de ønsker mer kunnskap om sine rettigheter og plikter som foreldre.
 • 1/3 sier at de er usikre på hvilke forventninger skolen har til dem når det gjelder samarbeid.
 • Kun 3 av 10 foreldre svarer at lærere og foreldre legger en samarbeidsplan for hele skoleåret. 43% svarer at det ikke legges noen plan.
 • Totalt svarer halvparten av foreldrene at de er med på å ta avgjørelser som er viktige for barnas skolegang. Materialet viser at medbestemmelsesrett rundt viktige avgjørelser kan være av stor betydning for foreldres tilfredshet med samarbeid mellom skole og hjem.
 • 44% av foreldrene oppgir at skolens rådsorganer har innflytelse i skolen, mens 1/5 svarer at dette stemmer dårlig. 35% vet ikke hvorvidt organene har innflytelse.
 • 4 av 10 foreldre mener at foreldrene bør ha større innflytelse og ansvar i skolen enn det vi har i dag. 3 av 10 foreldre mener at de ikke bør ha mer innflytelse og ansvar.
 • Totalt oppgir 16% av foreldrene at barnet deres har blitt mobbet, plaget eller stengt ute av andre elever på skolen. ¾ oppgir at dette ikke er tilfelle for deres barn.
 • Over ¼ av foreldrene oppgir at enkelte lærere har problemer med klassen. Rundt halvparten av foreldrene mener at den enkelte lærer ikke har problemer med klassen.
 • Mødrene er mer aktive og fornøyde enn fedrene

De minst fornøyde foreldrene skiller seg fra de fornøyde ved at de i større grad:

 • uttrykker behov for informasjon
 • opplever informasjonsutveksling og dialog med skolen som dårlig
 • opplever å føle seg lite velkommen på skolen
 • oppgir å ha barn som har vært mobbet/plaget/utestengt av andre elever

Blant de foreldre som oppgir å være fornøyde med samarbeidet mellom hjem og skole, finner vi:

 • flere kvinner enn menn
 • flere foreldre med barn i 1.-6. klasse enn med barn i 7.-10. klasse
 • større opplevelse av arbeidsro i klassen enn blant foreldre som oppgir å være misfornøyde med samarbeidet mellom hjem og skole
 • flere som opplever at barnet får undervisning i samsvar med sine evner enn blant foreldre som oppgir å være misfornøyde med samarbeidet mellom hjem og skole
 • flere som oppgir at de snakker med og oppmuntrer barna om forhold rundt skolen enn blant foreldre som oppgir å være misfornøyde med samarbeidet hjem og skole

Det er “lettere” å ha barn i små- og mellomskoletrinnet enn i ungdomstrinnet.

Det er en tendens til at flere foreldre med barn i 1.-6. klasse enn foreldre med barn på ungdomsskoletrinnet:

 • opplever at de er med på å ta viktige avgjørelser for barnas skolegang
 • har tillit til skolen barnet går på
 • ser ut til å oppleve en god dialog med skolen
 • oppgir at lærerne samarbeider
 • svarer at barnet får undervisning i samsvar med sin evner
 • oppgir at de snakker med barna om skolen
 • har kontakt med andre foreldre
Lagt inn 17. juni 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen