Vedtak – klage på avslag om tilskudd til Prosjekt: 160147, Øvrestua Hamsund, Hamarøy kommune, Nordland fylke

Saken gjelder et hus bygd i 1923 i jugend-stil. Det er en del av et bruk med en driftsbygning (fjøs) i reisverk og et uthus. Huset har ikke vært bebodd de siste 30 årene og er nå planlagt omgjort til feriebolig. Huset er ikke vedlikeholdt på 40-50 år. Det ble søkt om diverse tiltak: Skifte av all bordkledning på alle vegger, bytte av en del av vinduene og ny altandør utskiftning av bunnsvill flere steder i huset pga råte, ny drenering, legge inn vann, lage bad, skifte elektrisk anlegg og for øvrig generell oppussing. Ved behandlingen ble det opplyst om at de sistnevnte tiltakene falt utenfor fondets virkeområde, og dette er ikke påklaget. Søknaden ble avslått fordi den ikke var tilstrekkelig opplyst, samt at tiltakene som er foreslått synes å innebære så store endringer at kulturminneverdiene blir redusert.

Klima- og miljødepartementet viser til ditt brev av 26. mars 2016 vedrørende klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 2. mars 2016 om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av Øvrestua Hamsund, Hamarøy, Nordland fylke.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 2. mars 2016.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder et hus bygd i 1923 i jugend-stil. Det er en del av et bruk med en driftsbygning (fjøs) i reisverk og et uthus. Huset har ikke vært bebodd de siste 30 årene og er nå planlagt omgjort til feriebolig. Huset er ikke vedlikeholdt på 40-50 år.

Det ble søkt om diverse tiltak: Skifte av all bordkledning på alle vegger, bytte av en del av vinduene og ny altandør utskiftning av bunnsvill flere steder i huset pga råte, ny drenering, legge inn vann, lage bad, skifte elektrisk anlegg og for øvrig generell oppussing.  Ved behandlingen ble det opplyst om at de sistnevnte tiltakene falt utenfor fondets virkeområde, og dette er ikke påklaget.

I finansieringsplanen var det ført opp kr 780 000 totalt, men ikke angitt søknadsbeløp. Under forberedelsen av saken ba fondet derfor om opplysninger om bl.a. omsøkt beløp, kostnadsoverslag fra håndverker, tilstandsvurdering og oppmåling/tegninger. Ved svar av 19.11.2016 opplyste søker at det ikke forelå slike opplysninger. Saken ble derfor behandlet av direktøren etter delegasjon, for saker med søknadsbeløp under kr 100 000.

Det ble gitt midler til strakstiltak til samme eiendom i 2015. Strakstiltaket omfattet tetting av lekkasje rundt pipene og tetting av vinduer. Arbeidene er ferdigstilt.

Ved direktørens behandling av saken ble følgende vektlagt:

«Det er prisverdig at søker ønsker å bevare denne bygningen. Huset fra 1923 er bygningshistorisk interessant. Tiltaket fremstilles som full utskifting av panel i alle fasader og store deler av vinduer uten at det drøftes om en restaurering av fasadene vil kunne ivareta husets kulturminneverdi i større grad. Ved for stor grad av utskiftning vil en bygning miste historisk verdi, da materialautentisiteten er en viktig del av den historiske lesbarheten». Under henvisning til dette ble søknaden avslått.

Klagers anførsler jf. brev av 26. mars 2016

Klager begrunner utskiftingen av bordkledningen med:

  • bygningen er malt med tranmaling, noe som gjør det umulig å få ny maling til å sitte.
  • klager mener å ha dokumentert at gammel bordkledning bare så vidt «henger» på veggen. Det er påvist råte flere steder og det antas derfor at det må skiftes ut store partier og legges i nytt tømmer for å bevare veggen.
  • syllstokk bør erstattes på store deler av to av veggene.
  • altandøren er slått fast med slå og spiker. Materialet rundt er så råttent at den ikke kan åpnes. Her må det erstattes med ny kledning og sannsynligvis rive deler av selve tømmeret som er råttent.
  • klager planlegger å bygge ny altantrapp etter gammelt bilde, for å tilbakeføre huset til opprinnelig utseende.

Bordkledningen skal erstattes med samme dimensjon og utseende, slik at det ikke vil endre utseende/ fasade på huset. Når det gjelder vinduer ønsker klager å bytte råtne vinduer med kopier og restaurere dem som er hel ved.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. brev av 18. november 2016

Fondet peker på at de er avhengig av at det i søknaden blir gjort rede for og dokumentert hvilken tilstand bygningen er i og hva de omsøkte tiltakene innebærer. Det bør også fremgå og begrunnes hvilke valg som er gjort i forbindelse med planlegging av tiltakene. Videre må det lages et spesifisert kostnadsoverslag, overensstemmende med de planlagte tiltakene, og spesifiseres et søknadsbeløp.

Det opplyses at det vanskelig kan males oppå tranmaling. Dette er imidlertid ikke nærmere drøftet eller tilstand dokumentert i saken og er derfor vanskelig å ta stilling til. Dette avhenger av hvor nedslitt malingen er og hva slags ny maling som skal benyttes. F.eks. vil linoljemaling kunne gi et bra resultat.

Bygningens tekniske tilstand er ikke spesielt eller konkret beskrevet. Selv om den delvis fremkom av et par bilder, manglet en beskrivelse av tiltak som gjorde det mulig å vurdere virkningen av disse på husets kulturminneverdier.

Kulturminnefondet mener det ikke stilles særlig strenge krav til dokumentasjon av en søknad. Det er likevel visse opplysninger som må være til stede. I denne saken mener fondet at det ikke er gjort godt nok rede for de omsøkte tiltakene.

Fondet etterspør vesentlige opplysninger og mener at søker burde skaffet frem en del av de etterspurte dokumenter og/eller kontaktet Kulturminnefondet for å bli veiledet på hvordan klager ytterligere kunne bidratt med å opplyse saken. Kulturminnefondet påpeker at de i løpet av kort tid etter utløp av søknadsfristen må behandle et stort antall søknader, og det blir da avgjørende at de helt nødvendige opplysningene foreligger.

Fondet mener at det ikke forelå tilstrekkelig informasjon til at saken kunne vurderes i forhold til formålet med fondets tilskuddsordning. Fondet fremholder at de har ansvar for og må ha mulighet til å sikre at eventuelle utbetalte tilskudd faktisk bidrar til å oppfylle fondets formål.

På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler til disposisjon, må fondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Fondet kan derfor ikke se at det er særlige grunner for å prioritere denne søknaden og omgjøre vedtaket.

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013.

Fondet har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering blant en stor søkermasse. Fondet vektlegger her god dokumentasjon av kulturminnet og hvordan tiltakene best bevarer kulturminneverdiene. Klima- og miljødepartementet viser til at fondet har begrunnet avslaget med at søknaden ikke er tilstrekkelig opplyst, slik at det kan vurderes om tiltakene gir et resultat som er i tråd med fondets retningslinjer. Departementet har ikke innvendinger mot dette.

Tiltakene som er foreslått synes å innebære så store endringer at kulturminneverdiene blir redusert. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen                                                                        

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Eirik T. Bøe
seniorrådgiver

Kopi til: Norsk kulturminnefond