Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedtak om offentlig administrasjon

1  Innledning
Det vises til Finansdepartementets brev til Silver Pensjonsforsikring AS (Silver) 15. februar 2017, hvor Silver fikk avslag på sin søknad om ytterligere forlenget dispensasjon. Det vises videre til Finanstilsynets brev av 15. februar 2017 til Norges Bank og til Norges Banks svar ved brev til Finanstilsynet 15. februar 2017. I brev til departementet 16. februar 2017 tilrår Finanstilsynet at Silver settes under offentlig administrasjon. Styret i Silver har uttalt seg til Finanstilsynets tilrådning ved brev til departementet 16. februar 2017. 

2  Foreleggelse for Norges Bank
Finanstilsynet sendte ved brev 15. februar 2017 melding til Norges Bank etter finansforetaksloven § 21-9 første jf. annet ledd.

Norges Bank har ved brev 15. februar 2017 til Finanstilsynet gitt sin vurdering etter finansforetaksloven § 21-9 tredje ledd. Norges Bank viser til at den ikke løpende overvåker lønnsomheten eller den finansielle stillingen til individuelle forsikringsforetak. Norges Bank kan derfor ikke på selvstendig grunnlag vurdere muligheten for videre forsvarlig drift. Norges Bank er heller ikke kjent med at det foreligger andre løsninger for å avhjelpe kapitalsituasjonen i Silver enn det som er omtalt i meldingen fra Finanstilsynet.

Etter sentralbankloven § 22 kan Norges Bank i særlige tilfeller yte lån til andre foretak i finansiell sektor enn banker for å avhjelpe forbigående likviditetsproblemer. Silver har imidlertid behov for å styrke soliditeten. Norges Bank har ikke adgang til å gi soliditetsstøtte (kapitalinnskudd).

3  Silvers finansielle stilling
For at et forsikringsforetak skal kunne drive forsvarlig virksomhet må det oppfylle krav til både forsikringstekniske avsetninger og ansvarlig kapital. Finanstilsynet har i sin tilrådning 16. februar 2017 vist til at ved utgangen av 3. kvartal 2016 utgjorde kravet til forsikringstekniske avsetninger for fripoliseporteføljen og investeringsvalgporteføljen i Silver hhv. ca. 11 mrd. kroner og 400 mill. kroner. På dette tidspunktet hadde Silver en negativ ansvarlig kapital på ca. 2 mrd. kroner. I tillegg kommer et beregnet solvenskapitalkrav på nesten 1,5 mrd. kroner, mens minstekapitalkravet utgjør 400 mill. kroner. Silver har i dag en egenkapital på 399 mill. kroner.

I sum innebærer dette at Silver manglet 3,5 mrd. kroner for å dekke alle kapitalkrav ved utgangen av 3. kvartal 2016. Ved utgangen av 2016 har Finanstilsynet anslått at tilsvarende tall var i størrelsesorden 3 mrd. kroner.

Etter Solvens II-forskriften kan forsikringsforetak søke om inntil 16 års opptrappingsplan for det økte avsetningskravet. Slik plan forutsetter imidlertid at foretaket kan dokumentere at det foreligger en realistisk plan for oppfyllelse av kravet innen utløpet av overgangsperioden. Silver har verken søkt om å benytte overgangsregelen eller lagt fram noen plan som tilsier oppfyllelse av kapitalkravet innen utløpet av en ev. overgangsperiode. Selv med en slik overgangsperiode ville Silver manglet om lag 500 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal 2016 på å oppfylle alle krav. Dette beløpet ville isolert sett økt med om lag 200 mill. kroner per 1. januar 2017 som følge av den årlige innfasingen under overgangsordningen.

Silver har en gjennomsnittlig beregningsrente på i underkant av 3,7 pst. for sine garanterte forpliktelser. Dette er vesentlig høyere enn gjeldende markedsrenter. Per 13. februar 2017 var 10 års statsrente 1,78 prosent og 10 års swaprente 1,97 prosent. Forutsatt fortsatt drift og gitt en avkastning på forvaltningen av pensjonsmidlene lik risikofri markedsrente, vil Silvers egen- og bufferkapital være uttømt om ca. 4 år fordi avkastningen på midlene ikke dekker den garanterte avkastningen. Etter ca. 30 år, og under samme forutsetninger, ville alle eiendeler være utbetalt, og det ville ikke være midler til gjenstående pensjonsutbetalinger, som tilsvarer om lag 550 mill. kroner av dagens premiereserve. Det er dermed etter departementets vurdering en betydelig risiko for at videre drift innebærer at dagens pensjonister får utbetalt pensjon på bekostning av fremtidige pensjonister.

4  Finanstilsynets vurdering og tilrådning
Finanstilsynet viser til at Silver pr. 16. februar 2017 ikke oppfyller kapitalkravene, og heller ikke har lagt fram en realistisk plan for oppfyllelse av kapitalkravene.

Finanstilsynet skriver at det, i lys av sakens forhistorie, er Finanstilsynets vurdering at det ikke foreligger tiltak som vil kunne løse foretakets utfordringer eller endre informasjonsgrunnlaget for Finanstilsynets beslutninger og tilrådninger. Finanstilsynet har i den sammenheng også vurdert tiltak etter finansforetaksloven § 21-2 annet ledd (innkalling til generalforsamling, pålegg om endret styresammensetning, fastsette vilkår for drift, eller utarbeidelse av revidert statusoppgjør). Finanstilsynet har videre vurdert tilbakekall av foretakets konsesjon som et mulig handlingsalternativ, men heller ikke dette har vært vurdert som egnet, da det etter Finanstilsynets vurdering ikke er grunnlag for en solvent avvikling.

Finanstilsynet anser etter dette at lovens vilkår for offentlig administrasjon er oppfylt, Av hensyn til forsikringsforetakets kunder og likebehandling av disse, er det Finanstilsynets vurdering at foretaket bør settes under offentlig administrasjon.

5  Uttalelse fra styret i Silver
Finanstilsynets brev til departementet 16. februar 2017 ble oversendt Silver for uttalelse, jf. finansforetaksloven § 21-11 om at styret i foretaket om mulig skal gis anledning til å uttale seg før departementet treffer vedtak om offentlig administrasjon. 

Advokatfirmaet Thommessen har på vegne av Silver gitt sin uttalelse i brev 16. februar 2017. I brevet vises det til at en offentlig administrasjon vil svekke kundene i betydelig grad. Det vises videre til at styret i styremøte 14. februar har besluttet å forfølge ytterligere konkrete tiltak som vil sikre oppfyllelse av Solvens II uten flytting til Liechtenstein.

Disse tiltakene er i korte trekk:

i)  å søke full reassuranse av hele Silvers fripoliseportefølje for dermed å kunne tilfredsstille Solvens II-kravene, både biometrisk risiko og markedsrisiko.

ii)  alternativt å søke salg av Silvers samlede fripolisebestand. Det vises til at det er en åpenbar usikkerhet i å finne en egnet kjøper. Denne usikkerheten vil imidlertid være betydelig større dersom selskapet blir satt under offentlig administrasjon og salget er et åpenbart tvangssalg.

iii)  å vurdere iverksettelse av konvertering av fripolisene til fripoliser med investeringsvalg. Det vises til at det forelå konkrete planer om dette våren 2016, men at dette ble lagt på is som følge av negativ tilbakemelding fra Finanstilsynet.

Samlet sett skriver Silver at det foreligger en rekke realistiske og konkrete tiltak som kan treffes for fullt ut å oppfylle kapitalkravene i Solvens II, uten at man utløser de skadelige virkningene av en offentlig administrasjon.

Silver viser også til at selskapet har aktiva som svarer til passiva, og det foreligger derfor ingen kortsiktig risiko som tilsier at selskapet må settes under offentlig administrasjon.

Silver viser i brevet også til at de nye kapitalkravene pålegger Silver så omfattende nye forpliktelser at anvendelsen av kravene overfor Silver vil være i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97 og EMK P1-1. Et vedtak om å sette Silver under offentlig administrasjon som følge av at foretaket er ute av stand til å oppfylle kravene til ansvarlig kapital, vil derfor etter Silvers vurdering være ugyldig. Silver viser til at de 16. februar 2017 har levert en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete. Oslo byfogdembete har besluttet å innkalle til muntlige forhandlinger i saken. Begjæringen vil derfor ikke kunne bli avgjort før etter at muntlige forhandlinger er holdt.

Silver ber om at staten ikke treffer vedtak om å sette Silver under offentlig administrasjon før Oslo byfogdembete har truffet avgjørelse i saken. Dersom departementet fatter vedtak om offentlig administrasjon før Oslo byfogdembete har avgjort saken, fratas Silver enhver mulighet til rettslig prøving av spørsmål som for Silver er helt avgjørende for selskapets videre eksistens og ivaretakelse av kundenes interesser. Dette vil etter Silvers syn være i strid med den grunnleggende retten til domstolsprøving som bl.a. er beskyttet i EMK art 6 («access to court»).

6  Departementets vurdering
Departementet slutter seg til Finanstilsynets vurdering av at Silver ikke oppfyller kapitalkravene. Det vises til gjennomgangen av Silvers finansielle stilling under punkt 3.

Etter finansforetakloven § 21-11 første ledd er vilkåret for å sette et foretak under offentlig administrasjon som følge av manglende oppfyllelse av kapitalkravet, at foretaket er «ute av stand til å oppfylle kravene til ansvarlig kapital». I tillegg til at det må konstateres manglende oppfyllelse av kapitalkravet nå, må det ved vurderingen av om foretaket skal settes under offentlig administrasjon legges vekt på hvorvidt foretaket har en realistisk plan for oppfyllelse av kapitalkravene.

Silver har i sitt brev 16. februar 2017 vist til tre tiltak som styret har besluttet å forfølge for å sikre oppfyllelse av Solvens II uten flytting av porteføljen til Liechtenstein. Departementet mener at dette er tiltak som åpenbart ikke er egnet for å sikre oppfyllelse av Solvens II. Når det gjelder punktet om reassuranse viser departementet til at prisen for slik reassuranse vil være svært høy, ettersom det er den underliggende risikoen i porteføljen som er avgjørende for prisen. Departementet anser videre at det ikke er realistisk at Silver skal kunne selge sin samlede fripolisebestand i markedet uten at ytelsene reduseres. Departementet viser videre til at det ikke vil være mulig for Silver å tilby kundene konvertering av fripolisene til fripoliser med investeringsvalg på frivillig grunnlag, fordi dette forutsetter at kundene har et reelt valg mellom å beholde sin garanterte fripolise eller å forvalte midlene med investeringsvalg. I Silvers situasjon vil ikke kundene ha noe reelt valg, siden Silver ikke har økonomi til å oppfylle sine garanterte forpliktelser overfor kundene. Finanstilsynet avviste en slik løsning allerede våren 2016, og det er ikke grunnlag for å vurdere dette annerledes nå.

Departementet kan for øvrig ikke slutte seg til Silvers påstand i brevet om at en offentlig administrasjon vil svekke kundenes interesser i vesentlig grad. Departementet viser til at i en offentlig administrasjon vil kundene få fortrinnsrett i alle foretakets aktiva. Formuesmassen i boet vil være i behold. Kundene taper derfor ikke noe samlet sett. Det er eierne som taper på en offentlig administrasjon, fordi egenkapitalen vil benyttes til å dekke kundenes krav.

Silver viser også til at selskapet har aktiva som svarer til passiva, og det foreligger derfor ingen kortsiktig risiko som tilsier at selskapet må settes under offentlig administrasjon. Departementet viser til at dette ikke gir utrykk for annet enn regnskapsbalansen basert på premiereserven i kunderegnskapet. Dette reflekterer imidlertid ikke risikoen i forpliktelsene.

Departementet slutter seg etter dette til Finanstilsynets vurdering av at foretaket ikke har lagt frem en realistisk plan for oppfyllelse av kapitalkravene.

Departementet viser til at Silver har hatt dispensasjon fra kapitalkravene i over ett år med sikte på å finne en løsning. Departementet har vurdert at det ikke var realistiske utsikter til en løsning i Liechtenstein. De tiltak Silver har redegjort for i brev 16. februar 2017, er etter departementets syn heller ikke egnet til å avhjelpe situasjonen for Silver. Departementet slutter seg også til Finanstilsynets vurdering av at andre tiltak etter finansforetaksloven ikke vil kunne løse Silvers situasjon. Departementet anser etter dette at vilkårene for å sette Silver under offentlig administrasjon er oppfylt. Av hensyn til kundene og likebehandling av disse, er det departementets vurdering at Silver nå bør settes under offentlig administrasjon.

Som Silver viser til i sitt brev, har departementet 16. februar 2017 fått kunngjort en begjæring fra Silver om midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete. I begjæringen er det nedlagt påstand om at staten forbys å treffe vedtak om at Silver Pensjonsforsikring AS settes under offentlig administrasjon.

Departementet avviser kravet og grunnlaget for dette. At Solvens II-kravene gjelder for livsforsikringsforetak, herunder Silver, har vært kjent i mange år. Silver søkte i 2015 om unntak fra Solvens II-kravene, men fikk avslag ved departementets brev 20. november 2015. Dette vedtaket er ikke påklaget eller rettslig prøvd hittil.

Departementet finner ikke grunn til å avvente en avgjørelse fra Oslo byfogdembete før vedtak om offentlig administrasjon treffes. For det første mener departementet at det ikke er forsvarlig ut fra hensynet til likebehandling av kundene at Silver fortsetter sin virksomhet i brudd med kapitalkravene. Det vil innebære en betydelig usikkerhet for kundene og markedet for øvrig om vedtaket om offentlig administrasjon nå trekkes ut i tid. For det andre viser departementet til at et vedtak om offentlig administrasjon i seg selv ikke innebærer umiddelbare, irreversible virkninger for kundene, slik Silver fremhever. Som nevnt over vil formuesmassen i boet være intakt. Videre er det slik at administrasjonsstyrets første oppgave er «så hurtig som mulig å søke å finne ordninger som gjør at foretakets virksomhet kan drives videre med et tilstrekkelig økonomisk grunnlag», jf. finansforetaksloven § 21-14. Dersom administrasjonsstyret finner at det er tilstrekkelig økonomisk grunnlag for fortsatt forsvarlig drift av selskapet, så skal det settes i fri virksomhet, jf. § 21-15.

Departementet viser til at vilkårene for å sette Silver under offentlig administrasjon etter finansforetaksloven § 21-11 første ledd er oppfylt.  Foretaket oppfyller ikke kapitalkravene, og har heller ikke lagt fram en realistisk plan for oppfyllelse av kapitalkravene.

Med hjemmel i finansforetaksloven § 21-11 første ledd treffer departementet følgende vedtak:

Silver Pensjonsforsikring AS settes under offentlig administrasjon.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef 

Åse Natvig
avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer