Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tidslinje: Silver pensjonsforsikring

En kronologisk oversikt over Silver-saken.

 • 2017

  • Vedtak om offentlig administrasjon (17. februar 2017)

   Finansdepartementet vedtar at Silver Pensjonsforsikring AS settes under offentlig administrasjon.

   Les mer her

  • Foreleggelse for styret i Silver (16. februar 2017)

   Finansdepartementet ber om styret i Silver sine merknader til Finanstilsynets tilrådning. I brev fra styret i Silver torsdag ettermiddag ber styret om at Silver ikke settes under offentlig administrasjon.
  • Tilrådning fra Finanstilsynet om offentlig administrasjon (16. februar 2017)

   Finanstilsynet tilrår i brev 16. februar 2017 til Finansdepartementet at Silver settes under offentlig administrasjon.
  • Dispensasjon utløpt (16. februar 2017)

   Silver har ikke lenger dispensasjon fra Solvens II-regelverket, og må oppfylle de ordinære kapitalkravene for forsikringsforetak.
  • Vedtak om avslag på søknad om forlenget dispensasjon (15. februar 2017)

   Finansdepartementet avslår i brev 15.2.2017 søknaden fra Silver om forlenget dispensasjon under henvisning til at foretaket ikke har dokumentert vesentlig fremdrift i prosessen med å finne en løsning.

   Les mer her

  • Brev fra Silver (14. februar 2017)

   Silver sender ytterligere informasjon til departementet.
  • Møte med Silver (9. februar 2017)

   Møte med Silver om søknaden om ytterligere utsettelse.
  • Søknad om fristforlengelse (2. februar 2017)

   Silver søker i brev 2. februar 2017 om ytterligere utsettelse til 31. mars.
  • Brev fra Finanstilsynet (27. januar 2017)

   Finanstilsynet viser i brev 27. januar 2017 til at det ikke foreligger grunnlag for å vurdere søknaden om porteføljeoverdragelse til et foretak i Liechtenstein. Finanstilsynet vurderer at det ikke er grunnlag for å gi Silver ytterligere utsettelser.
 • 2016

  • Vedtak om forlenget dispensasjon (20. desember 2016)

   Finansdepartementet gir Silver forlenget dispensasjon frem til 15. februar 2017. Det fremgår av vedtaket at dispensasjonen kan forlenges dersom Silver i rimelig tid innen 15. februar 2017 kan dokumentere vesentlig fremdrift i arbeidet med å finne en løsning.

   Les mer her

  • Søknad om fristforlengelse (9. desember 2016)

   Silver søker i brev 9. desember om utsatt frist for å oppfylle kapitalkravene. Silver ber om fristutsettelse frem til 31. mars 2017. Silver ber samtidig om midlertidig dispensasjon fra enkelte andre krav i finansforetaksloven.
  • Oversendelse til Finanstilsynet (3. november 2016)

   Finansdepartementet ber om Finanstilsynets tilrådning til søknaden om porteføljeoverdragelse.
  • Møte med Silver (1. november 2016)

   Silver orienterer i møte med Finansdepartementet om status for arbeidet med å finne en løsning og om at foretaket vil søke om å overdra fripoliseporteføljen til et foretak i Liechtenstein (EUP).
  • Søknad fra Silver (1. november 2016)

   Silver søker om å overdra fripoliseporteføljen til et foretak i Liechtenstein (EUP AG). Foretaket i Liechtenstein har foreløpig ikke tillatelse til å motta porteføljen, men Silver opplyser at det pågår en prosess med myndighetene i Liechtenstein.
  • Møte med Silver (27. juni 2016)

   Silver orienterer i møte 27. juni 2016 Finansdepartementet om arbeidet med å finne en løsning for selskapet.
  • Ikrafttredelse nye kapitalkrav (1. januar 2016)

   Finansforetaksloven og nye kapitalkrav for forsikringsforetak trer i kraft.

   Les mer her

 • 2015

  • Vedtak (20. november 2015)

   I tråd med tilrådning fra Finanstilsynet avslår FIN søknaden fra Silver om å bli underlagt tjenestepensjonsdirektivets lavere kapitalkrav istedenfor Solvens II-kravene. Silver får ett års utsettelse med å oppfylle Solvens II-kravene, slik at selskapet får mer tid til å forbedre sin kapitalsituasjon eller på annen måte sikre fremtidige pensjonsutbetalinger.

   Les mer her

  • Møte med Silver (2. november 2015)

   Møte mellom Silver og Finansdepartementet vedrørende dispensasjonssøknaden.
  • Tilrådning fra Finanstilsynet (14. oktober 2015)

   Finanstilsynet opprettholder i brev 14. oktober tilrådningen om å avslå dispensasjonssøknaden fra Silver.
  • Brev fra Silver (28. august 2015)

   I brev 28.8.2015 kommer Silver med ytterligere kommentarer til Finanstilsynets tilrådning. Brevet oversendes til Finanstilsynet i brev fra FIN 1.9.2015.
  • Brev fra Silver (12. august 2015)

   Silver kommenterer i brev 12. august 2015 Finanstilsynets tilrådning. Kommentarene blir oversendt til Finanstilsynet ved brev fra FIN 18.8.2015
  • Tilrådning fra Finanstilsynet (7. august 2015)

   Finanstilsynet tilrår i brev 7. august 2015 at søknaden fra Silver avslås.
  • Oversendelse til Finanstilsynet (6. juli 2015)

   Finansdepartementet ber i brev 6. juli 2015 om Finanstilsynets tilrådning til søknaden fra Silver.
  • Søknad fra Silver (2. juli 2015)

   Silver søker i brev 2. juli 2015 om midlertidigdispensasjon fra Solvens II-kravene, som trer i kraft 1. januar 2016. Silver ønsker å bli underlagt de lavere kapitalkravene som tilsvarer kravene i tjenestepensjonsdirektivet (Solvens I).

   Les mer her

  • Møte med Silver (24. juni 2015)

   Silver orienterer i møte med Finansdepartementet om at foretaket ikke vil være i stand til å oppfylle de nye kapitalkravene for forsikringsforetak (Solvens II), som trer i kraft 1. januar 2016, og at de vil søke om dispensasjon fra reglene.
  • Finansforetaksloven blir sanksjonert (10. april 2015)

   Et enstemmig Storting vedtar ved stortingsbehandling 26. mars 2015 og 7. april 2015 finansforetaksloven.
 • 2014

  • Prop. 125 L lagt frem for Stortinget (20. juni 2014)

   Finansdepartementet fremmer forslag til Stortinget om ny lov om finansforetak og finanskonsern, som blant annet gjelder gjennomføring av kapitalkravsregler for forsikringsforetak basert på Solvens II-reglene.
 • 2009

  • Solvens II-direktivet vedtatt i EU (25. november 2009)

   Europaparlamentet og Rådet vedtar nye kapitalkrav for 3 forsikringsforetak. Kravene skal i utgangspunktet tre i kraft 31. oktober 2012, men ikrafttredelsen ble senere utsatt til 1.1.2016.
 • 2008

  • Krav om stresstest-rapportering (22. februar 2008)

   Finanstilsynet (den gang Kredittilsynet) innfører krav om stresstessrapportering for blant annet å kunne følge effekten av det kommende solvensregelverket frem mot gjennomføringen.
 • 2005

  • Konsesjon (30. juni 2005)

   Silver fikk konsesjon som livsforsikringsselskap 30. juni 2005.
Til toppen