Vedtekter for Svalbards miljøvernfond

Fastsatt av Miljøverndepartementet 8. mars 2007 med hjemmel i lov om miljøvern på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 § 98. Sist endret 22.12.2021.

§ 1. Navn og rettslig stilling

Svalbards miljøvernfond er et statlig fond som hører under Klima- og miljødepartementet. Fondet er opprettet i lov om miljøvern på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 § 98.

Forvaltningsloven, offentlighetsloven og reglement for økonomistyring i staten gjelder for fondet med de begrensninger som fremgår i svalbardmiljøloven § 98 og Forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond.

§ 2. Formål

Fondet skal nyttes til det beste for miljøet på Svalbard ved å bidra til at det settes i verk gode prosjekter og tiltak for å beskytte naturmiljø og kulturminner på øygruppen i samsvar med svalbardmiljøloven § 98.

§ 3. Fondets midler

Fondets kapital består av:

  • midler innkrevd gjennom en avgift for kort og for felling i forbindelse med høsting, jf. svalbardmiljøloven § 32 andre ledd,
  • miljøavgift for tilreisende til Svalbard, jf. svalbardmiljøloven § 78,
  • midler knyttet til verdien av flora og fauna, jf. svalbardmiljøloven § 94 andre ledd,
  • miljøerstatning, jf. svalbardmiljøloven § 95 tredje ledd,
  • tvangsmulkt, jf. svalbardmiljøloven § 96 og
  • overtredelsesgebyr, jf. svalbardmiljøloven § 96a.

Dersom fondet mottar donasjoner, skal saken forelegges Klima- og miljødepartementet.

Fondets midler plasseres på rentebærende konto i Norges Bank. Opptjente renter godskrives fondets konto hvert år pr. 31. desember.

Ved behandlingen av de årlige statsbudsjett bevilger Stortinget fondets midler som inntekt og bruken av midlene som utgift på statsbudsjettet. De årlige bevilgninger stilles til disposisjon for fondets styre gjennom tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet.

§ 4. Bruken av fondets midler

Fondets midler brukes til tiltak på Svalbard i samsvar med svalbardmiljøloven § 98, og til dekning av utgifter til forvaltningen av fondet, herunder utgifter til fondets styre og administrasjon.

Styret må i sin bruk av budsjettmidler ta hensyn til at fondets inntekter også skal dekke refusjonsordningen til fastboende og kompensasjon til innkreverne av miljøavgiften. 

§ 5. Styret

Styret er Svalbards miljøvernfonds øverste organ. Styret består av 6 medlemmer, herunder en styreleder og en nestleder. Tjenestetiden er 4 år og alle kan gjenoppnevnes én gang.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, oppnevnes av Klima- og miljødepartementet. Styret fatter selv vedtak om hvilket styremedlem som skal være nestleder, og for slikt vedtak gjelder vedtektene § 7 andre ledd. Klima- og miljødepartementet fastsetter godtgjørelsen til styrets medlemmer.

§ 6. Styrets oppgaver

Styret har ansvaret for fondets drift. Styret forvalter fondet i samsvar med og innenfor de rammer som følger av svalbardmiljøloven § 98, forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond, disse vedtektene og instruks for virksomhets- og økonomistyringen i Svalbards miljøvernfond, innenfor rammen av de klima- og miljøpolitiske målene som årlig blir presentert i Prop. 1 S og de spesifikke mål, prioriteringer og oppdrag som blir gitt i det årlige tildelingsbrevet, samt de relevante regler som gjelder for forvaltningen av statlige fond.
 
Innenfor de rammer som følger av første ledd, skal styret fremme fondets formål og treffe vedtak om bruk av fondets midler, jf. § 4. Styret skal vedta årlig budsjett for fondets virksomhet og sørge for at disponeringen av fondets midler ikke fører til at fondets kapital blir negativ.

Styret skal fastsette retningslinjer for tilbakebetaling av miljøavgiften for tilreisende til Svalbard som er innbetalt av fastboende på Svalbard, og for betaling av godtgjørelse til innkreverne av denne avgiften.

Styret skal hvert år avgi rapporter og regnskap som angitt i tildelingsbrevet fra Klima- og miljødepartementet. Styret skal også sørge for at departementet underrettes dersom det oppstår uforutsette hendelser eller omstendigheter som gjør at fondet ikke kan utføre sin rolle. Videre har styret plikt til å informere sekretariatet om alle forhold som kan ha betydning for forvaltning av fondet.

§ 7. Styrets arbeidsform

Styret holder møter etter behov, vanligvis to ganger i året. To styremedlemmer kan kreve at det avholdes styremøte for behandling av en bestemt sak. Det skal føres protokoll over styrets møter.

Styret treffer beslutning i møte. Styret er vedtaksført når minst tre styremedlemmer, herunder styrets leder eller nestleder, er til stede. En beslutning av styret krever at flertallet av de medlemmene som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen, eller i dennes fravær, nestlederen har stemt for.

§ 8. Fondets administrasjon

Sekretariatet for Svalbards miljøvernfond er administrativt lagt til Sysselmesteren på Svalbard. Sekretariatet står for den daglige drift av fondets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Sekretariatet har plikt til å informere styret om alle forhold som kan ha betydning for forvaltning av fondet.

Sekretariatet skal blant annet sørge for utlysning av tilskuddsmidler, forberede og innstille saker for styret, forestå utbetaling av midler, regnskapsføring, oppfølging av gitte tilskudd m.v.

§ 9. Innkreving av fondets midler

I tråd med relevante bestemmelser i lov og forskrift kreves midler som nevnt i vedtektene § 3 første ledd inn av Sysselmesteren, utenom miljøavgift for tilreisende til Svalbard, som i tråd med forskrift om miljøavgift for tilreisende til Svalbard § 3 kreves inn av reisearrangører med Svalbard som reisemål.

§ 10. Klage

Styrets vedtak om tildelinger fra fondet kan ikke påklages, jf. svalbardmiljøloven § 98 tredje ledd.

§ 11. Ikrafttreden

Vedtektene trer i kraft straks.