5 Vedlegg Hurdalsplattformens punkter om reiseliv

Regjeringen lanserte følgende konkrete initiativer i Hurdalsplattformen knyttet til reiseliv:

Regjeringens initiativ: Utvikle en nasjonal plan for reiselivsnæringen, med fokus på bærekraftig utvikling, markedsføring, kompetanse, helårlige arbeidsplasser, destinasjonsutvikling og verdiskaping i hele landet. Status: Gjennomført, ved fremleggelse av Veikart for reiselivsnæringen.

Regjeringens initiativ: Igangsette forslaget (fra Nasjonal reiselivsstrategi 2023) om REIS21 som et virkemiddel for kunnskapsbasert innovasjon og omstilling i norsk reiseliv. Status: Gjennomført. Regjeringen har iverksatt prosjektet Reiseliv 2030 for å identifisere forsknings- og innovasjonstiltak som bidrar til at reiselivsnæringen utvikler seg i en mer bærekraftig retning, blir mer helårlig, skaper aktivitet i hele landet, bidrar til økt verdiskaping og gjennomfører en grønn omstilling. En strategigruppe arbeider nå med prosjektet og skal overlevere sin sluttrapport til Nærings- og fiskeridepartementet i mars 2024. Innovasjon Norge er sekretariat for arbeidet med Reiseliv 2030.

Regjeringens initiativ: Lansere et eget pilotprogram for et bærekraftig reiseliv, som støtter opp om lokal natur- og miljøforvaltning og utslippsfrie reiser til og fra norske reisemål. Status: Til vurdering. Oppfølging av dette punktet vil ses i sammenheng med oppfølgingen av Reisemålsutvalgets utredning (NOU 2023:10).

Regjeringens initiativ: Utvikle en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere, i samarbeid med friluftsorganisasjonene. Status: Under arbeid. Innovasjon Norge har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet utformet et forslag til nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere, i samarbeid med friluftsorganisasjonene. Forslaget ble overlevert Nærings- og fiskeridepartementet i desember 2023. Nærings- og fiskeridepartementet vil nå vurdere innholdet i forslaget og hvordan forslaget skal følges opp.

Regjeringens initiativ: Sikre lokal verdiskaping og tilrettelegging ved å gi kommuner mulighet til å innføre besøksbidrag. Det skal raskt settes i gang ett eller flere pilotprosjekter, for eksempel i Lofoten, basert på lokalt initiativ. Status: Under arbeid. Regjeringen vil over sommeren sende forslagene på høring. En mulighet er å innføre en hjemmelslov, for å kunne innføre et lokalt besøksbidrag ved kommunale forskrifter.

Løsningen kan basere seg på påslag på overnatting i kombinasjon med a) parkeringsbetaling og cruisepassasjeravgift, og/eller b) dagsbesøksavgift.

Regjeringens initiativ: Utrede endringer i innretningen av reisegarantiordningen for pakkereisearrangører, i lys av erfaringene fra koronapandemien. Status: Under arbeid. Reisegarantiutvalget ble oppnevnt i mars 2021 for å vurdere det norske reisegarantisystemet. Utvalget overleverte sin rapport til barne- og familieministeren (BFD) i november 2021, og rapporten var på høring sommeren 2022. Parallelt arbeider EU med å revidere pakkereisedirektivet, noe som vil påvirke også norske forhold/aktører. Regjeringen vil vurdere om et kollektivt garantifond for pakkereiser bør etableres, i tillegg til individuelle garantier.

Regjeringens initiativ: Gjennomgå rammebetingelsene for de regionale destinasjonsselskapene i samarbeid med næringen. Status: Under arbeid. Det ble i forbindelse med Reisemålsutvalgets arbeid foretatt en gjennomgang av de ulike destinasjonsselskapene i Norge, med vurdering av deres struktur, organisering og finansiering, og hvilke utfordringer de står overfor. Videre oppfølging av dette punktet vil ses i sammenheng med regjeringens oppfølging av Reisemålsutvalgets utredning (NOU 2023:10).

Regjeringens initiativ: Sikre norske reiselivsbedrifter i møte med internasjonale plattformselskaper. Status: Under arbeid. Regjeringen har fulgt regelverksarbeidet i EU med forordningen Digital Markets Act og nytt gruppeunntak for vertikale avtaler, som kan gi norske reiselivsforetak økt vern mot konkurranseskadelig atferd fra digitale bookingselskaper. Regjeringen vil vurdere nasjonal regulering av prisparitetsklausuler dersom innlemmelsen av nytt EU-regelverk i utilstrekkelig grad bidrar til å sikre norsk reiselivsnæring i møte med internasjonale bookingselskaper.

Regjeringens initiativ: Videreutvikle ordningen med Nasjonale turistveier. Status: Under arbeid. Satsingen på Nasjonale turistveier videreføres i 2024 da flere tiltak ventes å bli ferdige og tilgjengelige for trafikantene. Videre fremdrift i arbeidet med Nasjonale turistveier vil omtales nærmere i Nasjonal transportplan 2025–2036, som legges frem våren 2024.

Til forsiden