Forord

Reiselivsnæringen er en fremtidsnæring som bidrar til å sikre verdiskaping, arbeidsplasser og stedsutvikling over hele landet. I mange distriktskommuner er reiselivstilbudet avgjørende for å skape levende og attraktive lokalsamfunn. Et høyt antall besøkende fra utlandet gjør også næringen til en av Norges største eksportnæringer. De positive effektene av reiselivet favner bredt, og regjeringen vil legge til rette for at næringen kan vokse og utvikle seg videre innenfor bærekraftige rammer.

Reiselivsnæringen har nylig lagt bak seg en krevende periode som følge av koronapandemien. Gjennom 2020 og 2021 opplevde reiselivsbedrifter, deres samarbeidspartnere og hele lokalsamfunn at næringsgrunnlaget forsvant i lengre perioder med restriksjoner og nedstenginger. Nå er reiselivsaktiviteten tilbake på før-pandemi-nivå i de fleste regioner og markeder, og næringen kan igjen se fremover og tenke langsiktig.

Regjeringens ambisjon for reiselivsnæringen er at den skal være konkurransedyktig, ha lavt klima- og miljøavtrykk, skape verdier og tilby attraktive reisemål over hele landet. Klimaendringer og tap av naturmangfold er blant de største globale utfordringene i vår tid. Også norsk reiselivsnæring påvirkes, via endringer i rammevilkår, reisemønster og preferanser. I tillegg kommer utfordringer knyttet til blant annet rekruttering og reisemålsutvikling, Dette forsterker behovet for en mer bærekraftig aktivitet, der utvikling av grønne, kunnskapsbaserte og innovative løsninger står sentralt for å lykkes.

Med dette som bakteppe lanserer regjeringen sitt Veikart for reiselivsnæringen. Veikartet er ment å være en løypemelding for regjeringens arbeid med reiselivspolitikken. Veikartet viser hvordan vi gjennom ulike tiltak og prosesser legger til rette for at reiselivsnæringen og norske reisemål skal utvikle seg i mer bærekraftig retning. Regjeringen vil bidra til at Norge blir blant verdens fremste bærekraftige reisemål.

I arbeidet med veikartet har vi fått viktige innspill fra blant annet bransjeorganisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Vi har også hatt dialog med Sametinget. Nasjonal Reiselivstrategi 2030 fra Innovasjon Norge og flere offentlige utredninger, herunder Reisemålsutvalgets rapport, har gitt oss et solid kunnskapsgrunnlag og faglige anbefalinger for arbeidet.

De mange temaene som omtales i veikartet, gjenspeiler bredden i regjeringens reiselivspolitikk, og tydeliggjør hvordan ulike departementer og etater arbeider for å sikre reiselivsnæringen gode rammevilkår i Norge. På vegne av regjeringen ser jeg frem til å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for reiselivets utvikling.

Jan Christian Vestre – næringsminister

Veikart for reiselivsnæringen, illustrasjon

Til forsiden