6 Vedlegg Referanseliste

Epinion og Innovasjon Norge, 2018, Turistundersøkelsen 2018: MICE-markedet, https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/Turistunders_kelsen_2018_MICE_reisende_f6f9118a-a460-4692-8442-53a92f24fb6a.pdf

Epinion & Gyger, 2022, Utredning om destinasjonsselskaper i Norge, på oppdrag fra Innovasjon Norge og Reisemålsutvalget

Epinion & Gyger, 2023a, Reisebarometeret høsten 2023, på oppdrag fra Innovasjon Norge

Epinion & Gyger, 2023b, Turistundersøkelsen sommeren 2023, på oppdrag fra Innovasjon Norge

Eurostat, 2023, Tourism trends and ageing, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_trends_and_ageing

FNs klimapanel (IPCC), 2022, sjette hovedrapport del 3, Utslippsreduksjon, opptak og virkemidler

Hurdalsplattformen 2021–2025. Regjeringsplattform for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, 2021

Innovasjon Norge, 2020, Nasjonal Kongresstrategi

Innovasjon Norge, 2021, Nasjonal Reiselivsstrategi 2030

Innovasjon Norge, 2023, Økning i reiselivets verdiskaping i 2022, nyhetsartikkel basert på beregninger fra Asplak Vian

Joint Research Center, 2023, Regional impact of climate change on European tourism demand, Publications Office of the European Union, Luxembourg JRC131508

Klima- og miljødepartementet, 2023, Klimastatus og -plan for 2024

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2023, Forbrugerne lader algoritmen vælge hotelopholdet, nyhetsartikkel om digitale bookingplattformer

Kystverket, 2024, Cruisetrafikken økte i 2023, nyhetsartikkel, https://www.kystverket.no/nyheter/cruisetrafikken-okte-i-2023/

Matnasjonen Norge, 2021, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Meld. St. 10 (2022–2023). Bærekraftig og sikker luftfart – Nasjonal luftfartsstrategi. Samferdselsdepartementet

Menon Economics, 2019, Utenlandske flyreisende: Omfang og betydning for økonomien i norske regioner, publikasjon nr. 10/2019, på oppdrag for Avinor

Menon Economics, 2021, Norsk reiseliv før, under og etter pandemien, publikasjon nr. 121/2021, på oppdrag fra NHO Reiseliv

Menon Economics, 2022, Ringvirkninger av havfisketurisme i Norge, publikasjon nr. 21/2022, på oppdrag fra NHO Reiseliv

Menon Economics, 2023a, Eksportpotensial i norske næringer, publikasjon nr. 53/2023, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Menon Economics, 2023b, Reiseliv i Nord-Norge for personer med nedsatt bevegelsesevne, publikasjon nr. 66/2023, på oppdrag fra Sunnaas-stiftelsen

Menon Economics, 2023c, Menons prognoser for norsk reiseliv mot 2030, publikasjon nr. 144/2023

NHO, 2023, rapport 2023:1, En kartlegging av NHOs medlemsbedrifters kompetansebehov i 2022

Nord Universitet, 2023, Vil løfte samiske reiselivsopplevelser til nye høyder, nyhetsartikkel

NOU 2020:12, Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

NOU 2020:15, Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

NOU 2022:1, Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder – Sjøsikkerhet, beredskap og redning – utfordringer og anbefalinger, Justis- og beredskapsdepartementet

NOU 2023:10, Leve og oppleve. Reisemål for en bærekraftig fremtid, Nærings- og fiskeridepartementet

OECD, 2022, Tourism Trends and Policies, OECD Publishing. https://www.oecd.org/cfe/tourism/oecd-tourism-trends-and-policies-20767773.htm

Samfunnsøkonomisk analyse, 2020, Verdikjeder i Norge, rapport 16–2020, på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

SSBs Nasjonale befolkningsfremskrivinger 2020–2100, 2020, nyhetsartikkel, https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/et-historisk-skifte-flere-eldre-enn

SSB, 2022a, Satellittregnskap for reiseliv for 2019, nyhetsartikkel: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/satellittregnskap-for-turisme/artikler/stabilt-ar-for-norsk-reiseliv-i-2019

SSB, 2022b, 09266: Sysselsetting i reiselivsnæringene, etter region, statistikkvariabel, år og reiselivsnæring

SSB, 2022c, 11713: Fylkesfordelt nasjonalregnskap, etter region, statistikkvariabel, år og næring

SSB, 2024, Fleire utanlandske overnattingar ga auke i 2023, nyhetsartikkel

SSBs overnattingsstatistikk, 2024, 12892: Overnattingar, etter innkvarteringstype og gjestene sitt bustadland (F) 2019M01-2023M12. https://www.ssb.no/statbank/table/12892/

SSBs overnattingsstatistikk, 2024, 08403: Hotell og liknande overnattingsverksemder. Overnattingar, etter formål med hotellopphaldet

Stakeholder, 2021, Klimarapport norsk reiseliv, på oppdrag for NHO Reiseliv

UNWTO, 2005, Making Tourism more Sustainable: A Guide for Policy Makers, https://wedocs.unep.org/20.500.11822/8741

Vestlandsforskning, 2023, Turisme og klimarisiko: ein modell for korleis det norske reiselivet kan redusere klimautslepp og auke verdiskaping (TourRisk), Vestlandsforsking (vestforsk.no)

Til forsiden