Veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger

Til innholdsfortegnelse

6 Vedlegg: Eksempel på gjennomføring av en folkeavstemning med supplerende stemmegivning

Vi skal se på hvordan vi kan tenke oss en lokal folkeavstemning med flere alternativer, der spørsmålet dreier seg om kommunesammenslåing . Vi benytter her en preferansevalgordning tilsvarende den som ble benyttet ved direkte ordførervalg i Norge i 2007. Vi tenker oss at innbyggerne i Vestsida kommune skal avgi stemmer i en folkeavstemning om kommunesammenslåing. Ved folkeavstemningen er det fire alternativer:

  • Alternativ 1: Fortsette som egen kommune
  • Alternativ 2: Slå seg sammen med Nordsida kommune
  • Alternativ 3: Slå seg sammen med Sørsida kommune
  • Alternativ 4: Slå seg sammen med Østsida kommune

Den tenkte stemmeseddelen kan se slik ut:

Tenkt stemmeseddel ved folkeavstemning om kommunesammenslåing i Vestsida kommune, hvor velgeren kan sette to kryss: ett kryss for førstevalg og ett kryss for andrevalg

Vi tenker oss videre at 1000 stemmeberettigede avgir sin stemme til folkeavstemningen. Fordelingen av førstestemmene er vist i tabell 6.1:

Tabell 6.1 Fordeling av førstestemmer – ved tenkt folkeavstemning i Vestsida kommune

Antall førstestemmer

Prosent av førstestemmene

Alternativ 1: Fortsette som egen kommune

400

40

Alternativ 2: Slå seg sammen med Nordsida kommune

300

30

Alternativ 3: Slå seg sammen med Sørsida kommune

200

20

Alternativ 4: Slå seg sammen med Østsida kommune

100

10

Totalt

1000

100

Som tabellen viser er det ingen av alternativene som får mer enn 50 % av førstestemmene. Dermed må vi telle opp andrestemmene til de to alternativene som har fått færrest førstestemmer. I dette tilfelle er det alternativ 3 og alternativ 4. Vi teller derfor opp andrestemmene til de som har hadde krysset av på alternativ 3 og alternativ 4 som førstestemmer. I tabell 6.2 ser vi at det fordeler seg slik:

Tabell 6.2 Fordeling av andrestemmer til de alternativene med færrest førstestemmer – ved tenkt folkeavstemning i Vestsida kommune

Antall førstestemmer

Prosent av førstestemmene

Antall andrestemmer til alternativ 1

Antall andrestemmer til alternativ 2

Alternativ 1: Fortsette som egen kommune

400

40

-

-

Alternativ 2: Slå seg sammen med Nordsida kommune

300

30

-

-

Alternativ 3: Slå seg sammen med Sørsida kommune

200

20

40

155

Alternativ 4: Slå seg sammen med Østsida kommune

100

10

30

50

I neste omgang legger vi så til andrestemmene til førstestemmene og vi kan dermed kåre en vinner:

Tabell 6.3 Kåring av vinnende alternativ, førstestemmer lagt sammen med andrestemmer – ved tenkt folkeavstemning i Vestsida kommune

Antall førstestemmer

Antall andrestemmer

Prosent førstestemmer + andrestemmer

Utfall

Alternativ 1: Fortsette som egen kommune

400

70

47,0

Taper

Alternativ 2: Slå seg sammen med Nordsida kommune

300

205

50,5

Vinner

Totalt antall stemmer (inkludert eliminerte førstestemmer)

1000

Det vinnende alternativet er altså alternativ 2, å slå seg sammen med Nordsida kommune. I dette tenkte tilfellet fikk det vinnende alternativet det absolutte flertallet på 50,5 prosent av den totale mengden av stemmer. Det er viktig å understreke at det trenger ikke nødvendigvis å bli slik. Ordningen med supplerende stemmegivning trenger ikke produsere et vinnenende alternativ med absolutt flertall. Dette henger blant annet sammen med hvor mange som velger å benytte seg av sin andrestemme.