Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2019

Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2019. Millioner kroner
Oppdatert etter Stortingets vedtak 12. desember 2018

 

2019

 

Påløpt

Bokført

Skatt på inntekt for personer

-339

-255

Redusere inntektsskatten for personer til 22 pst., inkl. justert utbytteskatt1

-11 460

-9 170

Øke trinnskatten2

10 780

8 625

Redusere skattefrie satser ved kostdekning på dagsreiser innenlands

80

65

Justere reisefradraget. Bom og ferge inkluderes i øvre tak.

15

12

Samme satser for skattefri kostgodtgjørelse på tjenestereiser og pendleropphold i inn- og utland

115

95

Lukke ordningen med skattebegrensning ved liten skatteevne for nye brukere

0

15

Pålegge arbeidsgiver å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips

350

280

Økt skattefradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til 50 000 kroner

-15

-9

Øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til 80 000 kroner per ansatt / 800 000 kroner per organisasjon

-20

-16

Sette beløpsgrenser for ansatterabatter til 7 000 kr og for overtidsmat til 200 kr

-160

-128

Lønnsjustere personfradraget

-90

-75

Øke grensen for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

-80

-65

Videreføre satser og beløpsgrenser nominelt, inkl. samspill og avrundinger

146

116

Formuesskatt

-690

-550

Øke rabatten for verdsettelse av aksjer og driftsmidler til 25 pst. Øke bunnfradraget til 1,5 mill. kroner

-690

-550

Næringsbeskatning

1 650

1 000

Redusere satsen på alminnelig inntekt for selskap til 22 pst.

-2 700

0

Justere petroleumsskatten provenynøytralt3

0

0

Justere skatten for vannkraft provenynøytralt4

0

0

Øke finansskatten ved at skattesatsen på overskudd i næringen holdes på 25 pst.

700

0

Endre rentebegrensningsregelen

600

0

Endre hjemmehørendebegrepet

50

0

Skattlegge forsikrings- og pensjonsforetak

3 000

1 000

Ny regnskapsstandard for banker og finansforetak fra 2018 - økte fradrag (engangseffekt)

0

0

Miljø- og bilavgifter

340

312

Øke omsetningskravet for biodrivstoff

235

215

Øke veibruksavgiften på LPG

2

2

Avvikle særfordelen for drosjer i CO2-komponenten i engangsavgiften

18

17

Avvikle fordel for drosjer i vektkomponenten i engangsavgiften

45

41

Legge om flypassasjeravgiften provenynøytralt

0

0

Legge om engangsavgiften for MC i miljøvennlig retning

0

0

Innføre vrakpantavgift for lastebiler, motorsykler, mopeder og campingvogner

40

37

Andre avgifter og toll

-1 648

-1 387

Redusere sjokolade- og sukkervareavgiften til (prisjustert) 2017-nivå

-1 000

-900

Ordinær sats i elavgift for kraft til utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019

13

10

Redusere elavgiften med 1 øre

-650

-490

Utvide redusert sats i elavgiften for produksjon og omforming av energi

-20

-15

Inflasjonsjustere nummeravgiftene

4

4

Forbedre tollpreferansene for de nest fattigste utviklingslandene (GSP+-landene)

0

0

Oppjustere reduserte satser pga. svak krone5

5

4

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

-29

-26

Redusere overprisede gebyrer

-80

-77

Øke sektoravgifter for Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet

29

29

Øke sektoravgift Petroleumstilsynet

7

7

Ny sektoravgift - kontroll av tobakksvarer

15

15

Nye skatte- og avgiftsendringer i 2019

-716

-906

Virkning av vedtak ifm. Nasjonalbudsjettet 2018

-125

-2 157

Virkning av vedtak ifm. Revidert nasjonalbudsjettet 2018

-72

-63

Samlede vedtatte skatte- og avgiftsendringer i 2019

-913

-3 126

1) Oppjusteringsfaktoren for utbytte økes fra 1,33 til 1,44.
2) Trinnskattesatsene settes til 1,9 pst. i trinn 1, 4,2 pst. i trinn 2, 13,2 pst. i trinn 3 og 16,2 pst. i trinn 4.Innslagspunktet i trinn 4 settes til 964 800 kroner.Skattefradraget for pensjonister er nedjustert for å opprettholde innslagspunktet for å betale inntektsskatt for pensjonister.
3) Målt som nåverdi av fremtidige skatteinntekter er endringen provenynøytral. Provenyet reduseres med 150 mill. kroner påløpt og 75 mill. kroner bokført i 2019. Overføringen til Statens pensjonsfond utland reduseres tilsvarende. Handlingsrommet i budsjettet for 2019 påvirkes dermed ikke av denne endringen.
4) Økt grunnrenteskattesats gir et merproveny på om lag 305 mill. kroner påløpt i 2019, bokført i 2020. Virkningen er provenynøytral når dette ses i sammenheng med redusert sats på alminnelig inntekt for vannkraftnæringen.
5) Avgift på elektrisk kraft økes med om lag 4 mill. kroner påløpt og 3 mill. kroner bokført, grunnavgift på mineralolje mv. med om lag 0,1 mill. kroner og CO2-avgift på naturgass med om lag 1 mill. kroner påløpt og bokført.

Kilde: Finansdepartementet.