Statistikk for barnebortføringar 2005–2017

I 2017 er 74 barn (50 saker) registrerte bortført frå Noreg til utlandet, og 17 barn (14 saker) bortførte frå utlandet til Noreg.

Til samanlikning vart det i 2016 registrert 60 barn [1] (35 saker) bortført frå Noreg til utlandet, og 25 barn [2] (18 saker) bortført frå utlandet til Noreg.

Tabellane nedanfor inneheld ei oversikt over tala på barnebortføringssaker og tala på barn i barnebortføringssaker per år i perioden 2005–2017, totalt og fordelt etter land.

Tabellar

 [1] Ved ein feil vart ei sak ført med fire barn i staden for fem i fjor.

[2] Ved ein feil vart ei sak feilaktig oppført sjølv om den ikkje fylte vilkåra.