Statistikk for barnebortføring

I 2016 er 59 barn (35 saker) registrert bortført fra Norge til utlandet, og 26 barn (19 saker) bortført fra utlandet til Norge.

Til sammenligning var det i 2015 registrert 49 barn* (36 saker*) bortført fra Norge til utlandet, og 27 barn (18 saker) bortført fra utlandet til Norge.

Tabellene nedenfor gir en oversikt over antall barnebortføringssaker og antall barn i barnebortføringssaker per år i perioden 2005-2016, totalt og fordelt etter land.

Tabeller:

Slik føres statistikken

Statistikken viser en sammenstilling av sivile internasjonale barneborføringssaker til eller fra Norge, som Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet har registrert. Sakene blir registrert i statistikken det året norske myndigheter blir involvert i saken.

For saker etter Haagkonvensjonen 1980 skjer registrering først når det kommer inn en søknad. Utenriksdepartementet registrerer alle saker, mottatt i form av en anmodning om bistand eller liknende, som gjelder barn bortført fra Norge til et land utenfor konvensjonssamarbeidet. Se landoversikten for informasjon om saken fra det angjeldende landet er en sak innenfor eller utenfor konvensjonssamarbeidet.

Det kan forekomme barnebortføringssaker der de to departementene ikke involveres. Statistikken omfatter ikke slike henvendelser.   

Politi og påtalemyndighet kan ha vært involvert i noen av sakene som er registrert, i forbindelse med etterlysninger og/eller anmeldelse for straffbart forhold. Dette fremgår ikke av statistikken. 

Pågående og avsluttede saker

Tabellen over status i barnebortføringssaker viser antall saker som pågår eller som er avsluttet. Barnebortføringssaker anses som avsluttet for eksempel ved at barnet/barna er tilbakeført til bostedslandet basert på en avgjørelse etter Haagkonvensjonen, at det foreligger rettskraftig avgjørelse om at barnet ikke skal returneres, at foreldrene er blitt enige om hvor barnet skal bo, eller ved at bortfører velger å returnere frivillig.

Statistikken baserer seg på manuelle tellinger og det kan derfor forekomme feil. Det anmodes om at tallmaterialet benyttes med forsiktighet.

 


* Ved en feil ble én sak utelatt fra statistikken da 2015-tall ble publisert i fjor.