Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7461-7480 av 7601 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - grensekontroll

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 08.06.2006
  Celexnr.: 32005D0013

  Kommisjonsvedtak 2005/13/EF av 13. januar 2005 om endring av vedtak 2001/881/EF som setter opp liste over grensekontrollstasjoner som er godkjente for veterinærkontroll av dyr og animalske produkter fra tredjestater og oppdatering av detaljerte regler for kontroller som skal utføres av eksperter ...

 • Om bruk av tungmetaller i kjøretøy

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 07.06.2006
  Celexnr.: 32005D0673 KOM-nr.: KOM(2005)673 Basis rettsaktnr.: 2000/53/EF

  Rådsvedtak 2005/673/EF av 20. september 2005 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy ...

 • Om tungmetaller i reservedeler til kjøretøy

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 07.06.2006
  Celexnr.: 32005D0438 KOM-nr.: KOM(2005)438 Basis rettsaktnr.: 2000/053/EF

  Kommisjonsbeslutning 2005/438/EC av 10 juni 2005 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EC om kasserte kjøretøy...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.06.2006
  Celexnr.: 32006D0274

  Kommisjonsvedtak 2006/274/EF av 6. april 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland og oppheving av vedtak 2006/254/EF...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.06.2006
  Celexnr.: 32005D0933

  Kommisjonsvedtak 2005/933/EF av 21. desember 2005 om endring for annen gang av vedtak 2005/693/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Russland...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.06.2006
  Celexnr.: 32005D0855

  Kommisjonsvedtak 2005/855/EF av 30. november 2005 om endring av vedtak 2005/734/EF som fastsetter biosikkerhetstiltak for å redusere risikoen for overføring av høypatogen aviær influensa forårsaket av influensavirus A serotype H5N1 fra viltlevende fugler til fjørfe og andre fugler som holdes i fa...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.06.2006
  Celexnr.: 32006D0079

  Kommisjonsvedtak 2006/79/EF av 31. januar 2006 om endring av vedtakene 2005/759/EF og 2005/760/EF når det gjelder utvidelse av deres gyldighetstid...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.06.2006
  Celexnr.: 32006D0284

  Kommisjonsvedtak 2006/284/EF av 12. april 2006 om endring av vedtak 2003/526/EF når det gjelder kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Tyskland...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.06.2006
  Celexnr.: 32006D0115

  Kommisjonsvedtak 2006/115/EF av 17. februar 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Fellesskapet og oppheving av vedtakene 2006/86/EF, 2006/90/EF, 2006/91/EF, 2006/94/EF, 2006/104/EF og 2006/105/EF...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 31.05.2006
  Celexnr.: 32006D0247

  Kommisjonsvedtak 2006/247/EF av 27. mars 2006 om visse beskyttelsestiltak når det gjelder import fra Bulgaria i forbindelse med høypatogen aviær influensa i den tredjestaten...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 31.05.2006
  Celexnr.: 32005D0760

  Kommisjonsvedtak 2005/760/EF av 27. oktober 2005 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i visse tredjestater ved import av fugler holdt i fangenskap...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 31.05.2006
  Celexnr.: 32005D0734

  Kommisjonsvedtak 2005/734/EF av 19. oktober 2005 som fastsetter biosikkerhetstiltak for å redusere risikoen for overføring av høypatogen aviær influensa forårsaket av influensa-virus serotype H5N1 fra viltlevende fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap og å sørge for et system for at...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 30.05.2006
  Celexnr.: 32006D0183

  Kommisjonsvedtak 2006/183/EF av 28. februar 2006 om endring av vedtak 2006/7/EF når det gjelder utvidelse av listen over land og gyldighetsperioden for den...

 • Vet - ND-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 30.05.2006
  Celexnr.: 32006D0354

  Kommisjonsvedtak 2006/354/EF av 11. mai 2006 om endring for annen gang av vedtak 2005/648/EF angående beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Bulgaria...

 • EMC

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 26.05.2006
  Celexnr.: 32006L0028 Basis rettsaktnr.: 1972/245/EØF

  Kommisjonsdirektiv 2006/28/EF av 6.mars 2006 om endring av Rådsdirektiv 72/245/EØF om kjøretøyers radiointerferens (elektromagnetisk kompabilitet) og om endring av Rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærmelse av medlemsstaters lovgivning om godkjennelse av motorvogner og tilhengere...

 • Vet - import embryo storfe

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 23.05.2006
  Celexnr.: 32005D0217

  Kommisjonsvedtak 2005/217/EF av 9. mars 2005 om fastsetting av de dyrehelsemessige vilkårene og krav til veterinærattester ved import av storfeembryo til Fellesskapet...

 • Vin- endringer av 753/2002 (3.land)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 21.05.2006
  Celexnr.: 32006R0261 Basis rettsaktnr.: 0753/2002

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 261/2006 av 15. februar 2006 om endring av forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr 1493/1999 vedrørende beskrivelse, betegnelse, presentasjon og beskyttelse av visse vinprodukter. ...

 • bruk av utleiekjøretøy uten sjåfør

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 11.05.2006
  Celexnr.: 32006L0001 KOM-nr.: KOM(2003)559 Basis rettsaktnr.: 1984/647/EF

  Direktiv 2006/1/EF av 18. januar 2006 om bruk av utleiekjøretøy uten sjåfør til godstransport på veg (kodifisert versjon)...

 • EE-produkter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 08.05.2006
  Celexnr.: 32005D0747 Basis rettsaktnr.: 2005/747/EF

  Kommisjonsbeslutning 2005/747/EF av 21. oktober 2005 om tillegg til vedlegg til direktiv 2002/95/EF om restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter...

 • Begrensningsdirektivet - toluen og triklorbenzen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 08.05.2006
  Celexnr.: 32005L0059 KOM-nr.: KOM(2004)320 Basis rettsaktnr.: 2005/59/EF

  Parlaments- og rådsdirektiv 2005/59/EF av 26. oktober 2005 om begrensninger på omsetning og bruk av visse farlige stoffer og produkter - toluen og triklorbenzen...

Til toppen